Naar het overzicht

Afstu­deer­der Infra­struc­tuur, finan­ce, mobi­li­teit, water of gebiedsontwikkeling

Wij vin­den het belang­rijk om bij te dra­gen aan een goe­de oplei­ding van stu­den­ten op ons vak­ge­bied. Dat doen wij met een inten­sie­ve afstu­deer­sta­ge. Wij zoe­ken uit­mun­ten­de stu­den­ten die wil­len afstu­de­ren op het gebied van infra­struc­tuur, finan­ce, mobi­li­teit, water­ma­na­ge­ment of gebiedsontwikkeling.

Bege­lei­ding door erva­ren advi­seurs van AT Osborne
Natuur­lijk ligt de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor jouw afstu­deer­on­der­zoek in eer­ste instan­tie bij jezelf. Je kunt van ons ver­wach­ten dat we je goed op weg hel­pen, bij­stu­ren en met je mee­den­ken. Daar­voor kun je terecht bij je afstudeerbegeleider(s). Wij stel­len ons uit­ge­brei­de net­werk (intern en extern) en onze faci­li­tei­ten ter beschik­king om jouw onder­zoek een zo goed moge­lij­ke kans van sla­gen te geven.

Wat ver­wach­ten wij?
Aller­eerst vin­den we het belang­rijk dat jij als per­soon goed bin­nen onze orga­ni­sa­tie past. Ver­der zijn we kri­tisch en zoe­ken naar talent dat zich weet te onder­schei­den. Je zit in de eind­fa­se van je (master)opleiding in de rich­ting van Con­struc­ti­on Mana­ge­ment & Engi­nee­ring, Tech­ni­sche Bestuurs­kun­de, Civie­le Tech­niek, (Tech­ni­sche) Pla­no­lo­gie, Bedrijfs­kun­de of Eco­no­mie. Je geschikt­heid bepa­len we aan de hand van een uit­ge­breid assess­ment en niet in de laat­ste plaats door per­soon­lij­ke gesprek­ken met collega’s en directieleden.

Wat breng jij mee?

  • Een meer dan gemid­del­de inte­res­se voor pro­jec­ten in de fysie­ke omgeving
  • Jouw ener­giek pro­ac­tie­ve inzet en ondernemerschap
  • Vol­doen­de zelf­stan­dig­heid om kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig werk af te leveren
  • Een scher­pe en ana­ly­ti­sche blik waar­mee je over de gren­zen van jouw eigen exper­ti­se heen kijkt

Wat staat daar tegenover?
Een pas­sen­de sta­ge­ver­goe­ding is nog maar het begin. Belang­rij­ker is dat je van nabij ken­nis maakt met gedre­ven collega’s en spraak­ma­ken­de pro­jec­ten (zie hier voor een niet uit­put­ten­de lijst voor­beel­den) die ertoe doen in onze maat­schap­pij. Je krijgt de moge­lijk­heid om deel te nemen aan onze eigen oplei­din­gen (AT Osbor­ne Aca­de­my) en maakt van nabij de prak­tijk van het con­sul­tan­cy­vak mee.

En ver­vol­gens?
Jouw sta­ge kon wel eens het begin zijn van een glan­zen­de car­ri­è­re. Als jou talent gedu­ren­de de sta­ge goed naar boven komt kun je als Young Pro­fes­si­o­nal sol­li­ci­te­ren naar de func­tie van advi­seur bij onze orga­ni­sa­tie. Onze jon­ge aan­was bege­lei­den wij met een gericht ont­wik­kel­pro­gram­ma om te laten groei­en als advi­seur of projectmanager.

Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over AT Osbor­ne of over deze func­tie? Bel of mail met ons secre­ta­ri­aat IGM via (035) 5434334. Als je in aan­mer­king wilt komen voor deze func­tie, kun je je CV en moti­va­tie­brief stu­ren aan recruitment@atosborne.nl.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief