Naar het overzicht

Afstu­deer­der Pro­ject mana­ge­ment: Ear­ly Warning Signs —  Ver­ge­lij­king tus­sen Huis­ves­tings­pro­jec­ten en Civie­le Projecten 

Bin­nen AT Osbor­ne vin­den wij het belang­rijk om bij te dra­gen aan een goe­de oplei­ding van stu­den­ten bin­nen onze vak­ge­bie­den. Hier­voor bie­den wij stu­den­ten de kans op een leer­za­me en inten­sie­ve afstu­deer­sta­ge. Wij zoe­ken uit­mun­ten­de stu­den­ten met humor en ini­ti­a­tief die geïn­te­res­seerd zijn in vraag­stuk­ken rond­om Pro­ject­ma­na­ge­ment en ear­ly warning signs van pro­ject­fa­len. Spreekt dit onder­werp jou aan en ben je op zoek naar een uit­da­gen­de en inspi­re­ren­de omge­ving voor je mas­ter-the­sis dan ben je bij ons aan het juis­te adres!

Ear­ly warning signs in het pro­ject management
Het lijkt een gege­ven dat com­plexe bouw­pro­jec­ten te maken krij­gen met over­schrij­din­gen. Ofwel in bud­get, dan wel in tijd. Het vroeg­tij­dig her­ken­nen van der­ge­lij­ke over­schrij­din­gen en het daar­mee voor­ko­men van cri­sis in pro­jec­ten is een the­ma waar AT Osbor­ne veel erva­ring mee heeft en veel van haar werk­zaam­he­den bin­nen tot uit­voe­ring brengt.

Bin­nen de wereld van de infra­struc­tuur is al veel onder­zoek gedaan naar der­ge­lij­ke mee en tegen­val­lers in aan­leg­pro­jec­ten en de ach­ter­lig­gen­de oor­za­ken. De resul­ta­ten van deze onder­zoe­ken bie­den inzicht in moge­lij­ke fac­to­ren bin­nen pro­jec­ten die lei­den tot over­schrij­din­gen in bud­get of gro­te ver­tra­gin­gen. Ook AT Osbor­ne heeft bij­ge­dra­gen aan der­ge­lij­ke onder­zoe­ken en casestudies.

Dit onder­zoek bij infra­struc­tu­re­le aan­leg­pro­jec­ten heeft geleid tot een goed beeld op het gebied van het vroeg­tij­dig her­ken­nen van faalfac­to­ren en de zoge­naam­de ‘ear­ly warning signs’. ATO heeft hier zelf al ver­schei­de­ne onder­zoe­ken naar uit­ge­voerd en een sterk onder­bouw­de visie op ontwikkeld.

Bin­nen de Huis­ves­tings­pro­jec­ten / Uti­li­teits­bouw is hier nog betrek­ke­lijk wei­nig onder­zoek naar gedaan. Deze uti­li­teits­bouw­pro­jec­ten ver­schil­len op een aan­tal aspec­ten sterk van civie­le pro­jec­ten, de beheer­sing bin­nen de pro­jec­ten blijft ech­ter om een veel­al ver­ge­lijk­ba­re aan­pak vragen.

Wat zijn de ver­schil­len tus­sen uti­li­teits­bouw en gro­te civie­le pro­jec­ten? Wat zijn de ver­schil­len in de uit­voe­ring of de con­tract­vorm? En ver­kla­ren deze ver­schil­len even­tu­e­le ver­schil­len in ‘ear­ly warning signs’?

Wij zijn benieuwd naar de over­een­kom­sten en het onder­scheid tus­sen deze ‘ear­ly warning signs’ bin­nen onze Infra­struc­tuur pro­jec­ten en onze Huis­ves­tings- en Zorg­bouw­pro­jec­ten. Wij zijn hier benieuwd naar, omdat wij onze visie op pro­ject­ma­na­ge­ment nog ver­der wil­len ont­wik­ke­len en wij weten dat wij bin­nen deze sec­to­ren veel van elkaar kun­nen leren. Bij dit soort ont­wik­ke­lin­gen wil­len wij graag voor­op lopen en daar­om zijn wij altijd op zoek naar de eer­ste erva­rin­gen en manie­ren om onze dien­sten op dit onder­werp te verbeteren.

Heb jij affi­ni­teit met pro­ject­ma­na­ge­ment, bouw­pro­jec­ten of mis­schien zelfs met zorg­bouw­pro­jec­ten? Dan zijn wij erg benieuwd naar jou visie op deze stellingen!

Bege­lei­ding door erva­ren advi­seurs van AT Osborne
Natuur­lijk ligt de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor jouw afstu­deer­on­der­zoek in eer­ste instan­tie bij jezelf. Je kunt van ons ver­wach­ten dat we je goed op weg hel­pen, bij­stu­ren en met je mee­den­ken. Daar­voor kun je terecht bij je afstudeerbegeleider(s). Wij stel­len ons uit­ge­brei­de net­werk (intern en extern) en onze faci­li­tei­ten ter beschik­king om jouw onder­zoek een zo goed moge­lij­ke kans van sla­gen te geven.

Wat ver­wach­ten wij?
Aller­eerst vin­den we het belang­rijk dat jij als per­soon goed bin­nen onze orga­ni­sa­tie past. Ver­der zijn we kri­tisch en zoe­ken naar talent dat zich weet te onder­schei­den. Je zit in de eind­fa­se van je (master)opleiding in de rich­ting van Con­struc­ti­on Mana­ge­ment & Engi­nee­ring, Tech­ni­sche Bestuurs­kun­de, Civie­le Tech­niek, (Tech­ni­sche) Pla­no­lo­gie of een ande­re mas­ter die aan­sluit bij het vak­ge­bied pro­ject­ma­na­ge­ment. Je geschikt­heid bepa­len we aan de hand van een uit­ge­breid assess­ment en niet in de laat­ste plaats door per­soon­lij­ke gesprek­ken met collega’s en directieleden.

Wat breng jij mee?

  • Een meer dan gemid­del­de inte­res­se voor pro­jec­ten in de fysie­ke omgeving
  • Jouw ener­giek pro­ac­tie­ve inzet en ondernemerschap
  • Vol­doen­de zelf­stan­dig­heid om kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig werk af te leveren
  • Een scher­pe en ana­ly­ti­sche blik waar­mee je over de gren­zen van jouw eigen exper­ti­se heen kijkt

Wat staat daar tegenover?
Een pas­sen­de sta­ge­ver­goe­ding is nog maar het begin. Belang­rij­ker is dat je van nabij ken­nis maakt met gedre­ven collega’s en spraak­ma­ken­de pro­jec­ten (zie hier voor een niet uit­put­ten­de lijst voor­beel­den) die ertoe doen in onze maat­schap­pij. Je krijgt de moge­lijk­heid om deel te nemen aan onze eigen oplei­din­gen (AT Osbor­ne Aca­de­my) en maakt van nabij de prak­tijk van het con­sul­tan­cy-vak mee.

 En ver­vol­gens?
Jouw sta­ge kon wel eens het begin zijn van een glan­zen­de car­ri­è­re. Als jou talent gedu­ren­de de sta­ge goed naar boven komt kun je als Young Pro­fes­si­o­nal sol­li­ci­te­ren naar de func­tie van advi­seur bij onze orga­ni­sa­tie. Onze jon­ge aan­was bege­lei­den wij met een gericht ont­wik­kel­pro­gram­ma om te laten groei­en als advi­seur of projectmanager.

 Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over AT Osbor­ne of over deze func­tie? Bel of mail met onze afstu­deer coör­di­na­tor Nin­ke via (06) 12317993 of ninke.hanenberg@atosborne.nl. Als je in aan­mer­king wilt komen voor deze func­tie, kun je je CV en moti­va­tie­brief stu­ren aan recruitment@atosborne.nl.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief