Naar het overzicht

Afstudeerder Project management: Early Warning Signs — Vergelijking tussen Huisvestingsprojecten en Civiele Projecten

Bin­nen AT Osborne vin­den wij het belan­grijk om bij te dra­gen aan een goede oplei­d­ing van stu­den­ten bin­nen onze vakge­bieden. Hier­voor bieden wij stu­den­ten de kans op een leerzame en inten­sieve afs­tudeer­stage. Wij zoeken uit­mun­tende stu­den­ten met humor en ini­ti­atief die geïn­ter­esseerd zijn in vraagstukken ron­dom Pro­ject­man­age­ment en ear­ly warn­ing signs van pro­ject­falen. Voor deze func­tie zoeken wij een stu­dent die affiniteit heeft met huisvest­ing­spro­jecten. Spreekt dit onder­w­erp jou aan en ben je op zoek naar een uitda­gende en inspir­erende omgev­ing voor je mas­ter-the­­sis dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Ear­ly warn­ing signs in het project management
Het lijkt een gegeven dat com­plexe bouw­pro­jecten te mak­en kri­j­gen met over­schri­jdin­gen. Ofwel in bud­get, dan wel in tijd. Het vroegti­jdig herken­nen van dergelijke over­schri­jdin­gen en het daarmee voorkomen van cri­sis in pro­jecten is een the­ma waar AT Osborne veel ervar­ing mee heeft en veel van haar werkza­amhe­den bin­nen tot uitvo­er­ing brengt.

Bin­nen de wereld van de infra­struc­tu­ur is al veel onder­zoek gedaan naar dergelijke mee en tegen­vallers in aan­leg­pro­jecten en de achterliggende oorza­k­en. De resul­tat­en van deze onder­zoeken bieden inzicht in mogelijke fac­toren bin­nen pro­jecten die lei­den tot over­schri­jdin­gen in bud­get of grote ver­tragin­gen. Ook AT Osborne heeft bijge­dra­gen aan dergelijke onder­zoeken en casestudies.

Dit onder­zoek bij infra­struc­turele aan­leg­pro­jecten heeft geleid tot een goed beeld op het gebied van het vroegti­jdig herken­nen van faal­fac­toren en de zoge­naamde ‘ear­ly warn­ing signs’. ATO heeft hier zelf al ver­schei­dene onder­zoeken naar uit­gevo­erd en een sterk onder­bouwde visie op ontwikkeld.

Bin­nen de huisvest­ing­spro­jecten / utiliteits­bouw is hier nog betrekke­lijk weinig onder­zoek naar gedaan. Deze utiliteits­bouw­pro­jecten ver­schillen op een aan­tal aspecten sterk van civiele pro­jecten, de beheers­ing bin­nen de pro­jecten bli­jft echter om een vee­lal vergelijk­bare aan­pak vragen.

Voor dit onder­zoek zijn wij geïn­ter­esseerd in de ‘ear­ly warn­ings signs’ bij huisvest­ing­spro­jecten, gekop­peld aan de bouw­fase (ontwerp-uitvo­er­ing) en de gekozen con­tractvorm. Wat zeggen deze aspecten over de pro­ject­man­age­men­taan­pak van een project? En wat zijn de ver­schillen hier­van ten opzichte van grote civiele pro­jecten (waar­van zoals aangegeven al resul­tat­en beschik­baar zijn)?

Kor­tom, wij zijn benieuwd naar de overeenkom­sten en het onder­scheid tussen deze ‘ear­ly warn­ing signs’ bin­nen onze Huisvest­ing­spro­jecten (met name in de zorg­sec­tor) en onze Infra­struc­tu­ur pro­jecten. Wij zijn hier benieuwd naar omdat wij onze visie op pro­ject­man­age­ment nog verder willen ontwikke­len en wij weten dat wij bin­nen deze sec­toren veel van elka­ar kun­nen leren. Bij dit soort ontwik­kelin­gen willen wij graag voorop lopen en daarom zijn wij alti­jd op zoek naar de eerste ervarin­gen en manieren om onze dien­sten op dit onder­w­erp te verbeteren.

Heb jij affiniteit met pro­ject­man­age­ment in com­bi­natie met bouw­pro­jecten, of miss­chien zelfs met bouw­pro­jecten in zorg? Dan zijn wij erg benieuwd naar jou visie op deze vra­gen en stellingen!

Begelei­d­ing door ervaren adviseurs van AT Osborne
Natu­urlijk ligt de ver­ant­wo­ordelijkheid voor jouw afs­tudeeron­der­zoek in eerste instantie bij jezelf. Je kunt van ons verwacht­en dat we je goed op weg helpen, bijs­turen en met je mee­denken. Daar­voor kun je terecht bij je afstudeerbegeleider(s). Wij stellen ons uit­ge­brei­de netwerk (intern en extern) en onze faciliteit­en ter beschikking om jouw onder­zoek een zo goed mogelijke kans van sla­gen te geven.

Wat verwacht­en wij?
Allereerst vin­den we het belan­grijk dat jij als per­soon goed bin­nen onze organ­isatie past. Verder zijn we kri­tisch en zoeken naar tal­ent dat zich weet te onder­schei­den. Je zit in de eind­fase van je (master)opleiding in de richt­ing van Con­struc­tion Man­age­ment & Engi­neer­ing, Tech­nis­che Bestu­urskunde, Civiele Tech­niek, (Tech­nis­che) Planolo­gie of een andere mas­ter die aansluit bij het vakge­bied pro­ject­man­age­ment. Je geschik­theid bepalen we aan de hand van een uit­ge­breid assess­ment en niet in de laat­ste plaats door per­soon­lijke gesprekken met collega’s en directieleden.

Wat breng jij mee?

  • Een meer dan gemid­delde inter­esse voor pro­jecten in de fysieke omgeving
  • Jouw energiek proac­tieve inzet en ondernemerschap
  • Vol­doende zelf­s­tandigheid om kwal­i­tatief hoog­waardig werk af te leveren
  • Een scherpe en ana­lytis­che blik waarmee je over de gren­zen van jouw eigen exper­tise heen kijkt

Wat staat daar tegenover?
Een passende stagev­er­goed­ing is nog maar het begin. Belan­grijk­er is dat je van nabij ken­nis maakt met gedreven collega’s en spraak­mak­ende pro­jecten (zie hier voor een niet uit­put­tende lijst voor­beelden) die ertoe doen in onze maatschap­pij. Je  maakt daar­naast van nabij de prak­tijk van het con­­sul­­tan­­cy-vak mee.

En ver­vol­gens?
Jouw stage kon wel eens het begin zijn van een glanzende car­rière. Als jou tal­ent gedurende de stage goed naar boven komt kun je als Young Pro­fes­sion­al sol­liciteren naar de func­tie van adviseur bij onze organ­isatie. Onze jonge aan­was begelei­den wij met een gericht ontwikkel­pro­gram­ma om te lat­en groeien als adviseur of projectmanager.

Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over AT Osborne of over deze func­tie? Bel of mail met Lau­rens Lancee. Als je in aan­merk­ing wilt komen voor deze func­tie, kun je je CV en moti­vatiebrief sturen aan recruitment@atosborne.nl.

Deel deze pagina via

Ook interessant