Naar het overzicht

Afstu­deer­der zorgvastgoed

Wij vin­den het belang­rijk om bij te dra­gen aan een goe­de oplei­ding van stu­den­ten op ons vak­ge­bied. Dat doen wij met een inten­sie­ve afstu­deer­sta­ge. Wij zoe­ken cre­a­tie­ve stu­den­ten met humor en ini­ti­a­tief die wil­len afstu­de­ren op het gebied van vast­goed, finan­ci­ën en zorg. Onze erva­ring is dat stu­den­ten die zelf een onder­werp aan­dra­gen tij­dens het afstu­deer­tra­ject enthou­si­ast aan de slag gaan en nieuws­gie­rig zijn naar de resul­ta­ten. Dat vin­den wij belang­rijk; enthou­si­as­me en nieuws­gie­rig­heid, en niet te ver­ge­ten ple­zier in wat je doet, elke dag.

Een aan­tal thema’s waar we dage­lijks mee bezig zijn en je graag in wil­len betrek­ken, zijn:

 • Vast­goed­ma­na­ge­ment van zorgportefeuilles;
 • Asset mana­ge­ment voor de zorg;
 • Big data in de consultancy;
 • Finan­ci­ën en waar­de bere­ke­nin­gen zorgvastgoed;
 • Pro­jec­ten in een dyna­mi­sche maat­schap­pe­lij­ke omgeving;
 • Digi­ta­li­se­ring en impact op ziekenhuizen;
 • Wend­baar­heid van het zorgvastgoed.

Als een van deze thema’s je aan­spreekt, gaan we graag met je in gesprek om te komen tot een con­creet afstudeeronderzoek.

Wat kun je van ons verwachten?
Natuur­lijk ligt de ver­ant­woor­de­lijk­heid voor jouw afstu­deer­on­der­zoek in eer­ste instan­tie bij jezelf. Je kunt van ons ver­wach­ten dat we je goed op weg hel­pen, bij­stu­ren en met je mee­den­ken. Daar­voor kun je terecht bij je afstudeerbegeleider(s). Wij stel­len ons uit­ge­brei­de net­werk (intern en extern) en onze faci­li­tei­ten ter beschik­king om jouw onder­zoek een zo goed moge­lij­ke kans van sla­gen te geven. AT Osbor­ne is een Gre­at Pla­ce to Work (link), dat bete­kent een fij­ne werk­sfeer, pro­fes­si­o­ne­le collega’s om mee te spar­ren en een groot oplei­dings­aan­bod (AT Osbor­ne Aca­de­my) waar­aan je  tij­dens jouw afstu­deer­pe­ri­o­de kunt deel­ne­men. Als de gele­gen­heid zich voor doet en je daar zelf ook aan toe bent, dagen we je uit om mee te wer­ken in onze opdrach­ten, zodat je actief ken­nis kunt maken met het consultancyvak.

Wat ver­wach­ten wij?
Aller­eerst vin­den we het belang­rijk dat jij als per­soon goed bin­nen onze orga­ni­sa­tie past. We zeg­gen wel eens: “we zoe­ken de bes­te van de bes­te, en daar dan de leuk­ste van”. Ver­der zijn we kri­tisch en zoe­ken talent dat zich posi­tief weet te onder­schei­den. Je voert per­soon­lij­ke gesprek­ken met collega’s en direc­tie­le­den. Als we er bei­den van over­tuigd zijn dat er een match is, ga je een dag op assess­ment. Wij kun­nen daar­door je geschikt­heid meten en jij leert jezelf (nog) beter kennen.

Wat breng jij mee?

 • Een bij­na afge­ron­de (master)opleiding in de rich­ting van Vast­goed, Con­struc­ti­on Mana­ge­ment & Engi­nee­ring, Bedrijfs­kun­de of Economie;
 • Een meer dan gemid­del­de inte­res­se voor de zorgsector;
 • Jouw ener­giek pro­ac­tie­ve inzet en ondernemerschap;
 • Vol­doen­de zelf­stan­dig­heid om kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig werk af te leveren;
 • Her­ken­nen van de con­text door een groot Inlevingsvermogen;
 • Een scher­pe en ana­ly­ti­sche blik waar­mee je over de gren­zen van jouw eigen exper­ti­se heen kijkt.

En daar­na?
Jouw afstu­deer­sta­ge kan wel eens het begin zijn van een glan­zen­de car­ri­è­re. Als jou talent gedu­ren­de de sta­ge goed naar boven komt, kun je als Young Osbor­ne Pro­fes­si­o­nal (YOP) sol­li­ci­te­ren naar de func­tie van advi­seur in onze orga­ni­sa­tie. Als YOP’er word je bege­leid met een gericht ont­wik­kel­pro­gram­ma om door te groei­en als advi­seur of pro­ject­ma­na­ger. Hier­in zijn al vele afstu­deer­ders je met suc­ces in voor gegaan.

Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over AT Osbor­ne of over het afstu­deer­tra­ject? Bel of mail met Renee Dooye­weerd. Als je bij ons wilt afstu­de­ren, kun je je CV, moti­va­tie­brief en glo­baal afstu­deer­voor­stel stu­ren aan recruitment@atosborne.nl

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief