Naar het overzicht

Stu­dent-sta­gi­air of werk­stu­dent met inte­res­se in het aan­be­ste­dings­recht en bouwrecht

Met AT Osbor­ne Legal Ser­vi­ces leve­ren wij juri­di­sche con­sul­tan­cy en advo­ca­tuur­dien­sten. Onze werk­wij­ze is uniek: onze juris­ten wer­ken samen met onze (project)managers en con­sul­tants aan com­plexe vraag­stuk­ken. Zo kun­nen klan­ten snel­ler, effi­ci­ën­ter en beter hun ruim­te­lij­ke ambi­tie rea­li­se­ren. Of het nu gaat om de bouw van een nieuw zie­ken­huis, de ver­duur­za­ming van indu­stri­ë­le com­plexen, de aan­leg van nieu­we infra­struc­tuur, de rea­li­sa­tie van een wind­tur­bi­ne­park of de ont­wik­ke­ling van de nieu­we omge­vings­wet, wij ken­nen de moge­lijk­he­den die het recht biedt voor de suc­ces­vol­le rea­li­sa­tie van projecten.

Wat ons anders maakt, is dat wij ver­bin­din­gen leg­gen, tus­sen betrok­ken par­tij­en, tus­sen plan­nen en prak­tijk en tus­sen de klant en ons. Wij zijn vast­hou­dend, omdat wij uit erva­ring weten dat voor elk vraag­stuk een oplos­sing is. Hoe ver deze soms ook te zoe­ken lijkt in de dage­lijk­se, weer­bar­sti­ge praktijk.

Ter ver­ster­king van ons team zoe­ken wij op kor­te ter­mijn een stu­dent-sta­gi­ai­re of werk­stu­dent met inte­res­se in het aan­be­ste­dings­recht en bouwrecht.

De func­tie

Als werk­stu­dent of afstu­deer­der wordt je onder­deel van het team van Legal Ser­vi­ces. Je gaat aan de slag met diver­se werk­zaam­he­den. Zo doe je onder­zoek naar juris­pru­den­tie en lite­ra­tuur, zoek je juri­di­sche vraag­stuk­ken uit en lever je een bij­dra­ge aan de ambi­ties van onze opdracht­ge­vers. Ook woon je, waar moge­lijk, zit­tin­gen en bespre­kin­gen met cli­ën­ten bij. Daar­naast help je mee aan de ont­wik­ke­ling van inno­va­tie­ve pro­duc­ten, zowel intern als extern. Je krijgt een men­tor aan­ge­we­zen en onder­steunt het hele team bij opdrachten.

Jouw pro­fiel

  • Je zit in de laat­ste fase van je stu­die WO (Neder­lands) recht;
  • Je hebt affi­ni­teit met het aan­be­ste­dings­recht, bouw­recht en/of verbintenissenrecht;
  • Je bent leer­gie­rig en ambitieus;
  • Je bent ana­ly­tisch sterk.

Wat bie­den wij?

Een werk­stu­dent­schap is de ide­a­le manier om ons en ons werk­ter­rein beter te leren ken­nen. Je gaat aan de slag in een inno­va­tie­ve omge­ving met inspi­re­ren­de collega’s van­uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes. Je doet in kor­te tijd veel erva­ring op met de wer­king van het recht en wordt uit­ge­daagd jezelf te ont­wik­ke­len. Hier­voor krijg je een pas­sen­de ver­goe­ding. Uiter­aard kun je ook deel­ne­men aan alle bureau­ac­ti­vi­tei­ten, zoals bor­rels, lezin­gen en sportactiviteiten.

Ons bureau scoort hoog op ser­vi­ce­ge­richt­heid, inno­va­tie­ver­mo­gen, maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord wer­ken en finan­ci­ë­le pres­ta­ties en is meer­de­re malen onder­schei­den als één van de Best Work­pla­ces (Gre­at Pla­ce to Work, 2018).

Meer weten of solliciteren?

Wil je meer weten over deze func­tie? Neem dan con­tact op met mr. Miri­am van Dalen via tele­foon­num­mer (035) 543 43 43. Als je in aan­mer­king wilt komen voor deze func­tie, stuur dan de vol­gen­de bij­la­gen naar recruitment@atosborne.nl o.v.v. ‘Werk­stu­dent­schap Legal Services’:

  • CV;
  • Cij­fer­lijst;
  • Moti­va­tie­brief of een kor­te video waar­in je toe­licht wat jou moti­veert, wat je uniek vindt aan jezelf en waar­om je geschikt bent voor deze func­tie (maxi­maal 2 minuten)

Neem con­tact op met

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief