Naar het overzicht

Stu­dent-sta­gi­air of werk­stu­dent met inte­res­se in ruim­te­lij­ke opgaven

Of het nu gaat om de rea­li­sa­tie van een cen­trum voor pro­to­nen­the­ra­pie, het aan­leg­gen van een metro­lijn door ste­de­lijk gebied of ver­duur­za­ming van indu­stri­ë­le instal­la­ties, al deze pro­jec­ten heb­ben te maken met juri­di­sche uit­da­gin­gen. Het sla­gen van dit soort pro­jec­ten is niet alleen afhan­ke­lijk van de juis­te ken­nis en toe­pas­sing van regels en pro­ce­du­res: het gaat ook om samen­wer­ken, inno­va­tief den­ken en prak­tisch voor­uit­kij­ken. Voor de juris­ten en advo­ca­ten van AT Osbor­ne Legal Ser­vi­ces is dit de dage­lijk­se praktijk.

Met het team van Legal Ser­vi­ces leve­ren we alle soor­ten juri­di­sche dienst­ver­le­ning ten behoe­ve van (middel)grote pro­jec­ten. Vaak zijn dit pro­jec­ten in de infra­struc­tuur, het vast­goed en de zorg. Dit doen we van­uit ons kan­toor in Baarn, maar ook als inte­rim-jurist bij de orga­ni­sa­tie van onze opdracht­ge­ver. Onze men­sen ope­re­ren daar­mee op de grens van stra­te­gie­ont­wik­ke­ling, pro­ject­ma­na­ge­ment en hoog­waar­di­ge juri­di­sche bij­stand. Een unie­ke pro­po­si­tie in Neder­land. Samen met de ande­re 150 spe­ci­a­lis­ten, mana­gers en con­sul­tants van AT Osbor­ne zijn we actief bin­nen vier dis­ci­pli­nes: Infra­struc­tuur, Gebieds­ont­wik­ke­ling & Mili­eu, Huis­ves­ting & Vast­goed, Legal Ser­vi­ces en Bestuur & Orga­ni­sa­tie. Hier kun je meer lezen over onze pro­jec­ten, opdracht­ge­vers en werkwijze.

Ter ver­ster­king van ons team van juris­ten en advo­ca­ten zijn wij op zoek naar een stu­dent-sta­gi­ai­re of werk­stu­dent met inte­res­se in ruim­te­lij­ke opgaven.

De func­tie
Als stu­dent-sta­gi­ai­re of werk­stu­dent wordt je onder­deel van het team van Legal Ser­vi­ces. Je gaat aan de slag met diver­se know how werk­zaam­he­den. Zo doe je onder­zoek naar juris­pru­den­tie en lite­ra­tuur, zoekt juri­di­sche vraag­stuk­ken uit en levert een bij­dra­ge aan de vraag­stuk­ken van onze opdracht­ge­vers. Ook woon je, waar moge­lijk, zit­tin­gen en bespre­kin­gen met cli­ën­ten bij. Daar­naast help je mee aan de ont­wik­ke­ling van inno­va­tie­ve pro­duc­ten, zowel intern als extern. Je krijgt een men­tor aan­ge­we­zen en onder­steunt het hele team bij opdrachten.

Jouw pro­fiel
De ide­a­le kan­di­daat her­kent zich­zelf in de vol­gen­de kenmerken:

  • Je zit in de laat­ste fase van je stu­die WO/HBO (Neder­lands) recht en behaalt goe­de studieresultaten;
  • Je bent leer­gie­rig en ambitieus;
  • Je hebt affi­ni­teit met het aan­be­ste­dings­recht, bouw­recht en verbintenissenrecht;
  • Je hebt inte­res­se in ruim­te­lij­ke opgaven;
  • Je bent ana­ly­tisch sterk;
  • Je beschikt over uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den — zowel mon­de­ling als schriftelijk.

Wat bie­den wij?
Een sta­ge is de ide­a­le manier om ons en ons werk­ter­rein beter te leren ken­nen. Je gaat aan de slag in een inno­va­tie­ve omge­ving met inspi­re­ren­de collega’s van­uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes. Je doet in kor­te tijd veel erva­ring opdoet met de wer­king van het recht in de prak­tijk en wordt uit­ge­daagd jezelf te ont­wik­ke­len. Hier­voor krijg je een pas­sen­de ver­goe­ding. Uiter­aard kun je ook deel­ne­men aan alle bureau­ac­ti­vi­tei­ten, zoals bor­rels, lezin­gen en sport­ac­ti­vi­tei­ten. Niet voor niets is AT Osbor­ne onlangs onder­schei­den als één van de Best Work­pla­ces (Gre­at Pla­ce to Work, 2017).

Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten over deze func­tie? Neem dan con­tact op met Miri­am van Dalen via tele­foon­num­mer 035 – 543 43 43. Als je in aan­mer­king wilt komen voor deze func­tie, stuur dan het vol­gen­de naar recruitment@atosborne.nl o.v.v. ‘Sta­ge Legal Services’:

  • Je CV;
  • Je cij­fer­lijst;
  • Een kor­te video waar­in je toe­licht wat jou moti­veert, wat je uniek vindt aan jezelf en waar­om je geschikt bent voor deze func­tie (maxi­maal 2 minuten)

Heb je bezwaar tegen het opne­men van een video? Neem dan con­tact met ons op.

Neem con­tact op met

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief