Naar het overzicht

Duur­za­me leefomgeving

Onze samen­le­ving gebruikt meer van de aar­de dan onze pla­neet aan­kan. De gevol­gen daar­van zijn steeds dui­de­lij­ker merk­baar. De tem­pe­ra­tuur stijgt, extre­me droog­te en water­over­last wis­se­len elkaar af, fos­sie­le ener­gie­bron­nen raken uit­ge­put. Als wij onze omge­ving ook in de toe­komst leef­baar wil­len hou­den, is er slechts één con­clu­sie moge­lijk: het moet anders.

AT Osbor­ne is door­lo­pend op zoek naar hoe het anders kan en helpt publie­ke opdracht­ge­vers om wezen­lijk bij te dra­gen aan een duur­za­me leef­om­ge­ving. Daar­bij han­te­ren wij een aan­pak die draait om inte­gra­li­teit, stra­te­gisch mee­den­ken en uitvoering.

Onder­wer­pen zoals wonen, wer­ken, ener­gie­tran­si­tie, kli­maat­adap­ta­tie, cir­cu­la­ri­teit, omge­vings­kwa­li­teit, bio­di­ver­si­teit en mobi­li­teit wor­den vaak als afzon­der­lij­ke vraag­stuk­ken opge­pakt. Dit leidt er al snel toe dat ver­schil­len­de par­tij­en in dezelf­de open­ba­re ruim­te ieder voor zich pro­jec­ten opstar­ten. Maar alles hangt met elkaar samen. Het is ook moge­lijk om meer­de­re pro­ble­men in één keer op te los­sen. Dat komt de kwa­li­teit en de duur­zaam­heid van de oplos­sing ten goe­de. Boven­dien wordt belas­ting­geld op die manier een stuk effi­ci­ën­ter besteed. De (her)ontwikkeling van duur­za­me gebou­wen, of het nu maat­schap­pe­lijk, publiek of pri­vaat vast­goed is, zien we dezelf­de kant op gaan: slim inves­te­ren in uit­ge­kien­de, gecom­bi­neer­de oplos­sin­gen met opbreng­sten op de kor­te en lan­ge termijn.

AT Osbor­ne legt ver­bin­din­gen tus­sen de ver­schil­len­de leef­baar­heids- en duur­zaam­heids­op­ga­ven. Wij lij­nen par­tij­en col­lec­tief op, des­til­le­ren uit de ver­schil­len­de belan­gen en menin­gen een gemeen­schap­pe­lij­ke ambi­tie, en zor­gen ervoor dat op basis hier­van hel­de­re pri­o­ri­tei­ten en keu­zes tot stand komen. Zo leidt inte­gra­li­teit tot een stra­te­gie en ver­vol­gens tot actie: uit­voe­ring in programma’s en pro­jec­ten. Ook daar­in zijn wij de (bege)leidende par­tij, onder meer door afspra­ken op de juis­te manier in con­trac­ten te laten lan­den, de juis­te spe­lers aan boord te krij­gen en de beoog­de resul­ta­ten te behalen.

Of het nu gaat om de reno­va­tie van een zie­ken­huis, de her­in­rich­ting van een bedrij­ven­ter­rein, een gebieds­ont­wik­ke­ling, de aan­leg van infra­struc­tuur of water­wer­ken: wij zor­gen ervoor dat duur­zaam­heid lei­dend is, dat een pro­ject de leef­om­ge­ving zo min moge­lijk belast of ‑lie­ver nog- er een posi­tie­ve bij­dra­ge aan levert.

Natuur­lijk, een der­ge­lij­ke inte­gra­le aan­pak is com­plex. Maar dat is nu net waar onze kracht ligt. AT Osbor­ne heeft een erva­ring van decen­nia op het gebied van veel­om­vat­ten­de, maat­schap­pe­lij­ke opga­ven met meer­de­re belang­heb­ben­den. Dat bete­kent ook dat wij de betrok­ken par­tij­en goed ken­nen; van Rijks­wa­ter­staat, minis­te­ries, pro­vin­cies, gemeen­ten en water­schap­pen tot aan uni­ver­si­tei­ten en de zorg­sec­tor. Wij spre­ken dezelf­de taal en voe­len ons nauw ver­want met ‑en mede­ver­ant­woor­de­lijk voor- de col­lec­tie­ve maat­schap­pe­lij­ke duurzaamheidsopgave.

Bij de inte­gra­le, duur­za­me oplos­sing en uit­voe­ring van opga­ven zet AT Osbor­ne mul­ti­dis­ci­pli­nai­re en mul­ti­com­pe­ten­te teams in. Wij bie­den een breed palet aan des­kun­dig­heid, met per domein diep­gaan­de ken­nis. Boven­dien zijn wij intrin­siek gemo­ti­veerd om bij te dra­gen aan een duur­za­me leef­om­ge­ving. Ons bedrijfs­pand geldt niet voor niets als het meest duur­zaam gere­no­veer­de rijks­mo­nu­ment van Neder­land. Van­uit ons ver­ant­woor­de­lijk­heids­ge­voel en onze nieuws­gie­rig­heid zijn wij op zoek naar hoe opga­ven anders kun­nen wor­den opge­lost; voor onze opdracht­ge­vers, voor de maat­schap­pij en voor ons­zelf. Op die manier wer­ken wij aan een duur­za­me leef­om­ge­ving, voor ons en voor toe­kom­sti­ge generaties.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief