Naar het overzicht

Gezonde samenleving

De enige con­stante in de gezond­hei­d­szorg is veran­der­ing. Het aan­tal kwets­bare, oud­ere mensen neemt toe.  Het over­grote deel van de kwets­bare mensen woont thuis. Dit vraagt om andere vor­men van zorg. Die zorg is gede­cen­traliseerd en vin­dt plaats in de wijk. Tegelijk­er­ti­jd is er tech­nol­o­gisch steeds meer mogelijk en wordt de zorg steeds com­plex­er. Hoe ver­leen je zorg op de juiste plaats, opti­maliseer je de zorghuisvest­ing en verbind je de diverse zorgver­len­ers op een slimme manier? En hoe man­age je tegelijk­er­ti­jd de druk op de kosten, het teko­rt aan per­son­eel en de roep om duurzaamheid?

De gezonde samen­lev­ing bestaat niet alleen bij de gratie van vol­doende, goed uit­geruste zieken­huizen. Het gaat om het com­plete sys­teem van betrokken par­ti­jen. De schaarse mid­de­len moeten bin­nen dit sys­teem zo goed mogelijk ingezet wor­den om het zor­gaan­bod zo passend mogelijk in te kun­nen vullen en voor iedereen bereik­baar te houden. Er ontstaan andere manieren van samen­werk­ing tussen bestaande en nieuwe par­ti­jen. De kost­bare zorgin­fra­struc­tu­ur in de stad moet van­wege de ver­st­edelijk­ing bereik­baar bli­jven en gedeeld wor­den met velen. Tegelijk­er­ti­jd dient ook een infra­struc­tu­ur voor een krimpende groep kwets­bare mensen in de per­iferie in stand te bli­jven. Tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen, onvoor­spel­baar als ze zijn, zullen veel nieuwe mogelijkhe­den en steeds gea­vanceerdere behan­delin­gen met zich mee­bren­gen. Ze souperen echter ook een groot deel van de bud­get­ten op. De druk op de kosten, het teko­rt aan per­son­eel en de roep om duurza­amheid voorzien de tran­si­tie van een bli­jvende dynamiek en struc­turele uitdagingen.

AT Osborne doorzi­et de com­plex­iteit van deze ontwik­kelin­gen. Wij lev­eren graag een bij­drage aan gezond zijn, wor­den en bli­jven. Vri­jwel iedereen is of wordt op enig moment patiënt. Als je de focus ver­breedt van gezond­hei­d­sprob­le­men naar de veerkracht van indi­viduen, kun je hen helpen om onder eigen regie een zo goed mogelijk lev­en te lei­den. Daar spe­len vele, vaak van elka­ar afhanke­lijke, fac­toren een rol in. Het gaat om het com­plete sys­teem van mark­t­meesters en belei­ds­mak­ers, zor­gin­stellin­gen, eerstelijn­szorg, sturende kracht­en zoals verzek­er­aars en gemeen­ten en betrokken finan­ciële par­ti­jen. De schaarse mid­de­len moeten bin­nen deze gehele con­stel­latie zo goed mogelijk ingezet wor­den, om het zor­gaan­bod zo passend en goed mogelijk in te vullen. Dat vraagt om een inte­grale aanpak.

AT Osborne biedt die inte­grale aan­pak. Wij helpen u bij com­plexe pro­jecten, met toekom­st­bestendig huisvest­ingsad­vies, met strate­gis­che en finan­ciële vraagstukken, met pro­­gram­­ma- en pro­ject­man­age­ment en met organ­isatiead­vies en veran­der­man­age­ment. Inhoudelijke ken­nis van de zorg en het zor­g­land­schap vormt daarin de rode draad, naast ken­nis over bouw- en invester­ingskosten, tech­niek, medis­che inricht­ing, organ­isatie- en veran­derkunde en juridis­che zaken.

Vanu­it onze betrokken­heid kijken wij voor­bij de vraag die u ons stelt. Wat zijn de gevol­gen voor uw organ­isatie en wat zijn de gevol­gen voor de rest van de gezond­hei­ds­keten? Door over schot­ten heen te kijken, par­ti­jen bij elka­ar te bren­gen en uw vraag inte­graal te benaderen, komen wij tot de opti­male oploss­ing. Wij helpen u bij het bepalen van uw koers en mak­en het haal­baar door een busi­ness case op te stellen, een financier­ings­plan te mak­en, een pro­gram­ma te for­muleren en zorg te dra­gen voor de realisatie.

Dankz­ij een ervar­ing van decen­nia beschikt AT Osborne over een diep­gaande ken­nis van de gezond­hei­d­szorg. Wij hebben met onze voeten in de mod­der ges­taan en ken­nen de spec­i­fieke uitdagin­gen en kracht­en­velden. Veel van onze con­sul­tants zijn zelf werkza­am geweest in de zorg. Zij hebben daar­door daad­w­erke­lijk hart voor uw zaak. En what you see is what you get. Onze mensen die bij u aan­schuiv­en voor het eerste, verken­nende gesprek zijn ook dege­nen die de klus voor u gaan klaren.

Onze ken­nis over de gezond­hei­d­szorg is, behalve op ervar­ing, gebaseerd op harde feit­en. Wij verza­me­len, analy­seren en com­bineren gegevens uit open­bare en besloten bron­nen en passen de uitkom­sten daar­van toe op uw vraag. Onze adviezen komen dus niet voort uit algemene trends of onder­buikgevoe­lens, maar uit Big Data en feit­elijke infor­matie. Wij ken­nen de zorg­be­hoefte tot op post­co­deniveau, nemen trends waar en sme­den het geheel samen tot betrouw­bare prog­noses. Daar kunt u verder op bouwen om de juiste keuze te mak­en voor de meest waarde­volle inzet van uw schaarse middelen.

Met onze visie, onze mensen en onze aan­pak werken wij, samen met u, aan het beheers­baar en daarmee betaal­baar houden van een zeer com­plexe en maatschap­pelijk zeer belan­grijke sec­tor. Samen met AT Osborne lev­ert u een bij­drage aan een duurza­am gezonde samenleving.

Deel deze pagina via

Ook interessant