Naar het overzicht

Gezon­de samenleving

De eni­ge con­stan­te in de gezond­heids­zorg is ver­an­de­ring. Het aan­tal kwets­ba­re, oude­re men­sen neemt toe.  Het over­gro­te deel van de kwets­ba­re men­sen woont thuis. Dit vraagt om ande­re vor­men van zorg. Die zorg is gede­cen­tra­li­seerd en vindt plaats in de wijk. Tege­lij­ker­tijd is er tech­no­lo­gisch steeds meer moge­lijk en wordt de zorg steeds com­plexer. Hoe ver­leen je zorg op de juis­te plaats, opti­ma­li­seer je de zorg­huis­ves­ting en ver­bind je de diver­se zorg­ver­le­ners op een slim­me manier? En hoe mana­ge je tege­lij­ker­tijd de druk op de kos­ten, het tekort aan per­so­neel en de roep om duurzaamheid?

De gezon­de samen­le­ving bestaat niet alleen bij de gra­tie van vol­doen­de, goed uit­ge­rus­te zie­ken­hui­zen. Het gaat om het com­ple­te sys­teem van betrok­ken par­tij­en. De schaar­se mid­de­len moe­ten bin­nen dit sys­teem zo goed moge­lijk inge­zet wor­den om het zorg­aan­bod zo pas­send moge­lijk in te kun­nen vul­len en voor ieder­een bereik­baar te hou­den. Er ont­staan ande­re manie­ren van samen­wer­king tus­sen bestaan­de en nieu­we par­tij­en. De kost­ba­re zorg­in­fra­struc­tuur in de stad moet van­we­ge de ver­ste­de­lij­king bereik­baar blij­ven en gedeeld wor­den met velen. Tege­lij­ker­tijd dient ook een infra­struc­tuur voor een krim­pen­de groep kwets­ba­re men­sen in de peri­fe­rie in stand te blij­ven. Tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen, onvoor­spel­baar als ze zijn, zul­len veel nieu­we moge­lijk­he­den en steeds gea­van­ceer­de­re behan­de­lin­gen met zich mee­bren­gen. Ze sou­pe­ren ech­ter ook een groot deel van de bud­get­ten op. De druk op de kos­ten, het tekort aan per­so­neel en de roep om duur­zaam­heid voor­zien de tran­si­tie van een blij­ven­de dyna­miek en struc­tu­re­le uitdagingen.

AT Osbor­ne door­ziet de com­plexi­teit van deze ont­wik­ke­lin­gen. Wij leve­ren graag een bij­dra­ge aan gezond zijn, wor­den en blij­ven. Vrij­wel ieder­een is of wordt op enig moment pati­ënt. Als je de focus ver­breedt van gezond­heids­pro­ble­men naar de veer­kracht van indi­vi­du­en, kun je hen hel­pen om onder eigen regie een zo goed moge­lijk leven te lei­den. Daar spe­len vele, vaak van elkaar afhan­ke­lij­ke, fac­to­ren een rol in. Het gaat om het com­ple­te sys­teem van markt­mees­ters en beleids­ma­kers, zorg­in­stel­lin­gen, eer­ste­lijns­zorg, stu­ren­de krach­ten zoals ver­ze­ke­raars en gemeen­ten en betrok­ken finan­ci­ë­le par­tij­en. De schaar­se mid­de­len moe­ten bin­nen deze gehe­le con­stel­la­tie zo goed moge­lijk inge­zet wor­den, om het zorg­aan­bod zo pas­send en goed moge­lijk in te vul­len. Dat vraagt om een inte­gra­le aanpak.

AT Osbor­ne biedt die inte­gra­le aan­pak. Wij hel­pen u bij com­plexe pro­jec­ten, met toe­komst­be­sten­dig huis­ves­tings­ad­vies, met stra­te­gi­sche en finan­ci­ë­le vraag­stuk­ken, met pro­gram­ma- en pro­ject­ma­na­ge­ment en met orga­ni­sa­tie­ad­vies en ver­an­der­ma­na­ge­ment. Inhou­de­lij­ke ken­nis van de zorg en het zorg­land­schap vormt daar­in de rode draad, naast ken­nis over bouw- en inves­te­rings­kos­ten, tech­niek, medi­sche inrich­ting, orga­ni­sa­tie- en ver­an­der­kun­de en juri­di­sche zaken.

Van­uit onze betrok­ken­heid kij­ken wij voor­bij de vraag die u ons stelt. Wat zijn de gevol­gen voor uw orga­ni­sa­tie en wat zijn de gevol­gen voor de rest van de gezond­heids­ke­ten? Door over schot­ten heen te kij­ken, par­tij­en bij elkaar te bren­gen en uw vraag inte­graal te bena­de­ren, komen wij tot de opti­ma­le oplos­sing. Wij hel­pen u bij het bepa­len van uw koers en maken het haal­baar door een busi­ness case op te stel­len, een finan­cie­rings­plan te maken, een pro­gram­ma te for­mu­le­ren en zorg te dra­gen voor de realisatie.

Dank­zij een erva­ring van decen­nia beschikt AT Osbor­ne over een diep­gaan­de ken­nis van de gezond­heids­zorg. Wij heb­ben met onze voe­ten in de mod­der gestaan en ken­nen de spe­ci­fie­ke uit­da­gin­gen en krach­ten­vel­den. Veel van onze con­sul­tants zijn zelf werk­zaam geweest in de zorg. Zij heb­ben daar­door daad­wer­ke­lijk hart voor uw zaak. En what you see is what you get. Onze men­sen die bij u aan­schui­ven voor het eer­ste, ver­ken­nen­de gesprek zijn ook dege­nen die de klus voor u gaan klaren.

Onze ken­nis over de gezond­heids­zorg is, behal­ve op erva­ring, geba­seerd op har­de fei­ten. Wij ver­za­me­len, ana­ly­se­ren en com­bi­ne­ren gege­vens uit open­ba­re en beslo­ten bron­nen en pas­sen de uit­kom­sten daar­van toe op uw vraag. Onze advie­zen komen dus niet voort uit alge­me­ne trends of onder­buik­ge­voe­lens, maar uit Big Data en fei­te­lij­ke infor­ma­tie. Wij ken­nen de zorg­be­hoef­te tot op post­co­de­ni­veau, nemen trends waar en sme­den het geheel samen tot betrouw­ba­re prog­no­ses. Daar kunt u ver­der op bou­wen om de juis­te keu­ze te maken voor de meest waar­de­vol­le inzet van uw schaar­se middelen.

Met onze visie, onze men­sen en onze aan­pak wer­ken wij, samen met u, aan het beheers­baar en daar­mee betaal­baar hou­den van een zeer com­plexe en maat­schap­pe­lijk zeer belang­rij­ke sec­tor. Samen met AT Osbor­ne levert u een bij­dra­ge aan een duur­zaam gezon­de samenleving.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief