Naar het overzicht

Toe­komst­be­sten­di­ge infrastructuur

Om een goe­de wer­king van de maat­schap­pij te waar­bor­gen, is het van levens­be­lang dat we de infra­struc­tuur voor­be­rei­den op de toe­komst. Eco­no­mi­sche groei, kli­maat­ver­an­de­ring, ver­der­gaan­de ver­ste­de­lij­king, tech­no­lo­gi­sche en maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen heb­ben er immers een door­lo­pen­de en gro­te impact op. Gerich­te uit­brei­din­gen en ver­ster­kin­gen van wegen, OV-net­werk en water­ke­rin­gen blij­ven de komen­de jaren nood­za­ke­lijk. Daar­naast zijn er omvang­rij­ke reno­va­tie­op­ga­ven om wegen, kades en com­plexe kunst­wer­ken (zoals tun­nels, brug­gen en slui­zen) toe­komst­be­sten­dig te maken. Hier­bij is stee­vast spra­ke van een com­plex krach­ten­veld van publie­ke en pri­va­te belan­gen. AT Osbor­ne helpt publie­ke opdracht­ge­vers om alle par­tij­en bij elkaar te bren­gen en de opga­ve op een maat­schap­pe­lijk ver­ant­woor­de wij­ze te realiseren.

Inno­va­ties zoals ‘smart mobi­li­ty’ bie­den kan­sen om de bestaan­de infra­struc­tuur beter te benut­ten en het mobi­li­teits­sys­teem slim­mer, duur­za­mer en vei­li­ger te maken. Met onze ken­nis van tech­no­lo­gie én het maat­schap­pe­lijk speel­veld zijn wij in staat par­tij­en met elkaar te ver­bin­den en de ver­taal­slag te maken naar stra­te­gie en uit­voe­ring. Daar­naast is er de toe­ne­men­de con­cen­tra­tie van wonen, wer­ken en ver­blij­ven rond­om de OV-knoop­pun­ten in de ste­de­lij­ke regio’s van Neder­land. Inte­gra­tie van ste­de­lij­ke opga­ven, waar­on­der het ener­gie- en kli­maat­vraag­stuk, met een mix aan mobi­li­teits­voor­zie­nin­gen leidt tot een nieuw samen­spel van over­heid, bedrij­ven en gebrui­kers. Duur­zaam ver­ste­de­lij­ken noe­men wij dat. AT Osbor­ne werkt hier­bij samen met alle sta­ke­hol­ders aan nieu­we con­cep­ten, gericht op gedeeld gebruik voor mobi­li­teit en de publie­ke ruimte.

Onze erva­ring zet­ten wij in om nieu­we pro­duc­ten en dien­sten te ont­wik­ke­len: slim­me oplos­sin­gen, klaar voor gebruik. Wij doen dit samen met klan­ten, door te inves­te­ren in onder­zoek en inno­va­ties. Dat levert mooie inzich­ten op, en veel ple­zier. Het leidt onder meer tot het inrich­ten van pro­fes­si­o­neel opdracht­ge­ver­schap, een inte­gra­le aan­pak van reno­va­tie­op­ga­ven, inno­va­tie­ve samen­wer­kings­vor­men tus­sen opdracht­ge­vers en opdracht­ne­mers, en de finan­cie­ring van nieu­we lightrailprojecten.

AT Osbor­ne orga­ni­seert infra­struc­tuur­op­ga­ven met oog voor de bui­ten­we­reld. De uit­da­gin­gen bin­nen dit domein vra­gen om nieu­we samen­wer­kin­gen tus­sen over­he­den onder­ling en tus­sen over­heid en markt, om tran­si­tie, orga­ni­sa­tie­ver­an­de­ring en om voort­du­ren­de aan­dacht voor de omge­ving. Een com­bi­na­tie van sen­si­ti­vi­teit, cre­a­ti­vi­teit, men­sen­ken­nis, door­dach­te juri­di­sche con­struc­ties en ken­nis van de inhoud is onmis­baar. AT Osbor­ne loopt voor­op in deze aan­pak; wij pas­sen nieu­we samen­wer­kings­mo­del­len met markt­par­tij­en toe, den­ken van­af het begin mee met plan­vor­ming, visie­vor­ming en beleids­on­der­zoe­ken en hel­pen met de tran­si­tie van orga­ni­sa­ties als dat nodig is. Omvang­rij­ke beheer- en asset­ma­na­ge­mentop­ga­ven vra­gen bij­voor­beeld om een ande­re orga­ni­sa­tie dan rea­li­sa­tie­pro­jec­ten. Van­uit onze erva­ring op stra­te­gisch én ope­ra­ti­o­neel niveau ken­nen wij als geen ander het belang van een aan­pak met oog voor alle belan­gen in de omge­ving van een pro­gram­ma of pro­ject. Wij bie­den onder­steu­ning van uit­voe­ring naar beleid en van mede­wer­ker naar mana­ge­ment, en vice versa.

De men­sen van AT Osbor­ne heb­ben een bewe­zen track record in de meest com­plexe pro­jec­ten van Neder­land. Samen met publie­ke opdracht­ge­vers boe­ken wij resul­taat en maken wij los wat vast zit. Wij zet­ten onze men­sen in op basis van hun kernei­gen­schap­pen. Onze mana­gers en con­sul­tants hou­den van hun vak. Het zijn pro­fes­si­o­nals en team­spe­lers die met pro-acti­vi­teit, cre­a­ti­vi­teit, humor, toe­wij­ding en door­zet­tings­ver­mo­gen samen­wer­ken met opdracht­ge­vers en samen­wer­kings­part­ners. AT Osbor­ne zorgt zo voor de ver­bin­ding tus­sen betrok­ken par­tij­en, tus­sen plan­nen en prak­tijk en tus­sen de klant en ons zelf. Van­uit onze erva­ring, exper­ti­se en kwa­li­tei­ten wer­ken wij aan de meest com­plexe opga­ven van Neder­land, zoals Zui­d­as­dok, Schip­hol, het publiek-pri­va­te lan­de­lij­ke inno­va­tie­part­ner­ship Tal­king Traf­fic, de beleids­road­map Zelf­rij­dend Ver­voer, de Blan­ken­burg­ver­bin­ding, het Slui­zen­pro­gram­ma van Rijks­wa­ter­staat en de ver­ster­king van de Mar­ker­meer­dij­ken. Wij zijn daar­bij betrok­ken van plan­vor­ming tot eva­lu­a­tie, met altijd het oog op de uit­ein­de­lij­ke gebrui­kers: Urban Mat­ters, Peo­p­le Matter.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief