FAQ items aan het laden...
Bestuur en organisatie2020-11-25T12:05:13+01:00

Over bestuur
en orga­ni­sa­tie

Of het nu om huis­ves­ting, infra­struc­tuur, mili­eu of gezond­heids­zorg gaat, het goed func­ti­o­ne­ren en ont­wik­ke­len van uw eigen orga­ni­sa­tie maakt vaak een wezen­lijk onder­deel uit van de gro­te­re opga­ve waar­voor u zich gesteld ziet.

Waterkwa­li­teit

Het behoeft geen betoog: water is van levens­be­lang. Grond­wa­ter vormt in Neder­land een groot deel van de drink­wa­ter­voor­zie­ning. Daar­naast speelt het een belang­rij­ke rol in de voed­sel­pro­duc­tie. Oppervlakte- …

Gebiedsont­wik­ke­ling

Van woon­wij­ken tot haven­ter­rei­nen, van sta­ti­ons­ge­bie­den tot water­ge­bon­den zones: gebieds­ont­wik­ke­lin­gen zijn divers en veel­zij­dig. Het­zelf­de geldt voor de …

Omge­vingskwa­li­teit

De fysie­ke omge­ving bestaat uit tast­ba­re voor­zie­nin­gen zoals wegen, fiets­pa­den, par­ken en gebou­wen. De kwa­li­teit daar­van is mede­be­pa­lend voor de kwa­li­teit van leven. Min­der tast­baar, maar minstens …

Biodiver­si­teit

Ver­schil moet er zijn. Dat geldt zeker voor de natuur. Bio­di­ver­si­teit ‑de ver­schei­den­heid aan die­ren, plan­ten en insec­ten- is van essen­ti­eel belang voor ons voortbestaan.

Cir­culari­teit

AT Osbor­ne wil bij­dra­gen aan een duur­za­me leef­om­ge­ving. Een belang­rijk onder­deel daar­van is cir­cu­la­ri­teit: ver­stan­dig omgaan met mate­ri­a­len en grond­stof­fen, op een manier die onze planeet …

Ener­gietran­si­tie

Van ener­gie­voor­zie­ning op basis van fos­sie­le brand­stof­fen naar ener­gie­voor­zie­ning op basis van duur­za­me bron­nen: dat is de kern van de opga­ve van de ener­gie­tran­si­tie. De ene ach­ter­lig­gen­de reden is …

Berichten Bestuur en organisatie

Lees alles over Bestuur en organisatie

Port­fo­lio Bestuur en organisatie

Bekijk port­fo­lio Bestuur en organisatie

Services Bestuur en organisatie

Bestuursadvisering
Samenwerkingen en fusies
Opzetten en advisering GR
Crisismanagement
Organisatieontwikkeling
Teamontwikkeling en coaching
Financieel duurzaam organiseren
Ga naar de bovenkant