FAQ items aan het laden...
Duurzame leefomgeving2021-04-08T16:29:38+02:00

Duurzame leefomgeving

Een duurzame leefomgev­ing is een van de speer­pun­ten van AT Osborne. Duurza­amheid is niet wat wij doen, maar wie we zijn. We zien dat het zo niet verder gaat. We gebruiken ieder jaar meer van de aarde dan hij aankan: de zeespiegel sti­jgt, ste­den war­men op, fos­siele energie raakt op. Het moet dus anders! Wij voe­len een diepe moti­vatie om aan deze uitdag­ing ons steen­t­je bij te dragen.

Over duurzame
leefomgeving

Onze samen­lev­ing gebruikt meer van de aarde dan onze pla­neet aankan. De gevol­gen daar­van zijn steeds duidelijk­er merk­baar. De tem­per­atu­ur sti­jgt, extreme droogte en waterover­last wis­se­len elka­ar af, fos­siele energiebron­nen rak­en uit­geput. Als wij onze omgev­ing ook in de toekomst leef­baar willen houden, is er slechts één con­clusie mogelijk: het moet anders.

Integrale gebiedsontwikkeling

Van woon­wijken tot haven­ter­reinen, van sta­tion­s­ge­bieden tot waterge­bon­den zones: gebied­son­twik­kelin­gen zijn divers en veelz­i­jdig. Het­zelfde geldt voor de …

Strategische omgevingsopgaven

De fysieke omgev­ing bestaat uit tast­bare voorzienin­gen zoals wegen, fietspaden, parken en gebouwen. De kwaliteit daar­van is mede­bepal­end voor de kwaliteit van lev­en. Min­der tast­baar, maar minstens …

Biodiversiteit

Ver­schil moet er zijn. Dat geldt zek­er voor de natu­ur. Bio­di­ver­siteit ‑de ver­schei­den­heid aan dieren, planten en insecten- is van essen­tieel belang voor ons voortbestaan.

Circulariteit

AT Osborne wil bij­dra­gen aan een duurzame leefomgev­ing. Een belan­grijk onderdeel daar­van is cir­cu­lar­iteit: ver­standig omgaan met mate­ri­alen en grond­stof­fen, op een manier die onze planeet …

Energietransitie

Van energievoorzien­ing op basis van fos­siele brand­stof­fen naar energievoorzien­ing op basis van duurzame bron­nen: dat is de kern van de opgave van de energi­etran­si­tie. De ene achterliggende reden is …

Klimaatadaptatie

Bij een urgente, omvan­grijke opgave als kli­maatadap­tatie is realiteit­szin onont­beer­lijk. Wij onderken­nen dat de aan­pak van kli­maatadap­tatie een lange adem vereist. 

Waterkwaliteit

Het behoeft geen betoog: water is van lev­ens­be­lang. Grond­wa­ter vormt in Ned­er­land een groot deel van de drinkwa­ter­voorzien­ing. Daar­naast speelt het een belan­grijke rol in de voed­sel­pro­duc­tie. Oppervlakte- …

Innovatie en aanbesteding

In de sec­tor bouw en infra wor­den de opgaven de laat­ste jaren steeds com­plex­er. Zo wordt bij (ver)bouwprojecten in de zorg steeds vak­er ook de lev­er­ing van …

Berichten Duurzame leefomgeving

Lees alles over Duurzame leefomgeving

Portfolio Duurzame leefomgeving

Bek­ijk port­fo­lio Duurzame leefomgeving

Maak kennis met ons team Duurzame leefomgeving

Meer informatie

Fanauw Hoppe

Strategisch (juridisch) adviseur AT Lawyers / Coördinator Duurzame Leefomgeving

+31 (0)6 106 983 14 Con­nect op LinkedIn

Ga naar de bovenkant