FAQ items aan het laden...
Duur­za­me leefomgeving2021-02-26T15:01:48+01:00

Duur­za­me leefomgeving

Een duur­za­me leef­om­ge­ving is een van de speer­pun­ten van AT Osbor­ne. Duur­zaam­heid is niet wat wij doen, maar wie we zijn. We zien dat het zo niet ver­der gaat. We gebrui­ken ieder jaar meer van de aar­de dan hij aan­kan: de zee­spie­gel stijgt, ste­den war­men op, fos­sie­le ener­gie raakt op. Het moet dus anders! Wij voe­len een die­pe moti­va­tie om aan deze uit­da­ging ons steen­tje bij te dragen.

Over duur­za­me
leef­om­ge­ving

Onze samen­le­ving gebruikt meer van de aar­de dan onze pla­neet aan­kan. De gevol­gen daar­van zijn steeds dui­de­lij­ker merk­baar. De tem­pe­ra­tuur stijgt, extre­me droog­te en water­over­last wis­se­len elkaar af, fos­sie­le ener­gie­bron­nen raken uit­ge­put. Als wij onze omge­ving ook in de toe­komst leef­baar wil­len hou­den, is er slechts één con­clu­sie moge­lijk: het moet anders.

Biodiver­si­teit

Ver­schil moet er zijn. Dat geldt zeker voor de natuur. Bio­di­ver­si­teit ‑de ver­schei­den­heid aan die­ren, plan­ten en insec­ten- is van essen­ti­eel belang voor ons voortbestaan.

Cir­culari­teit

AT Osbor­ne wil bij­dra­gen aan een duur­za­me leef­om­ge­ving. Een belang­rijk onder­deel daar­van is cir­cu­la­ri­teit: ver­stan­dig omgaan met mate­ri­a­len en grond­stof­fen, op een manier die onze planeet …

Ener­gietran­si­tie

Van ener­gie­voor­zie­ning op basis van fos­sie­le brand­stof­fen naar ener­gie­voor­zie­ning op basis van duur­za­me bron­nen: dat is de kern van de opga­ve van de ener­gie­tran­si­tie. De ene ach­ter­lig­gen­de reden is …

Kli­maatadap­ta­tie

Van ener­gie­voor­zie­ning op basis van fos­sie­le brand­stof­fen naar ener­gie­voor­zie­ning op basis van duur­za­me bron­nen: dat is de kern van de opga­ve van de ener­gie­tran­si­tie. De ene ach­ter­lig­gen­de reden is …

Waterkwa­li­teit

Het behoeft geen betoog: water is van levens­be­lang. Grond­wa­ter vormt in Neder­land een groot deel van de drink­wa­ter­voor­zie­ning. Daar­naast speelt het een belang­rij­ke rol in de voed­sel­pro­duc­tie. Oppervlakte- …

Berichten Duurzame leefomgeving

Lees alles over Duurzame leefomgeving

Port­fo­lio Duur­za­me leefomgeving

Bekijk port­fo­lio Duur­za­me leefomgeving

Maak ken­nis met ons team Duur­za­me leefomgeving

Fem­ke Rasenberg

Direc­teur AT Lawy­ers / Direc­teur Legal Services

+31 (0)6 525 847 88 Con­nect op LinkedIn

Ga naar de bovenkant