FAQ items aan het laden...
Gezonde samenleving2021-04-08T16:31:21+02:00

Over gezonde samenleving

De enige con­stante in de gezond­hei­d­szorg is veran­der­ing. Het aan­tal kwets­bare, oud­ere mensen neemt toe. Dat komt door de ver­gri­jz­ing, maar ook door­dat steeds meer mensen min­der gemakke­lijk meekomen in onze …

Programma- en projectmanagement

De vak­groep Pro­gram­ma- en pro­ject­man­age­ment is voor­namelijk werkza­am bin­nen de gezond­hei­d­zorg en maatschap­pelijk vast­goed. Onze pro­gram­ma- en projectmanagers …

Organisatieadvies & verandermanagement

Zor­gor­gan­isaties moeten zich miss­chien wel sneller dan ooit aan­passen aan een con­tinu veran­derende omgev­ing. Dit vraagt veel van een organ­isatie en de mensen die er werken …

Huisvesting- en vastgoedadvies

De veran­derin­gen in het zor­g­land­schap hebben ook gevol­gen voor het vast­goed en de huisvest­ing van zor­gin­stellin­gen en zieken­huizen. Dat vraagt om het ade­quaat uitlijnen … 

Berichten Gezonde samenleving

Lees alles over Gezonde samenleving

Portfolio Gezonde samenleving

Bek­ijk port­fo­lio Gezonde samenleving

Maak kennis met ons team Gezonde samenleving

Meer informatie

Ga naar de bovenkant