FAQ items aan het laden...
Toekomstbestendige infrastructuur2021-04-08T16:33:15+02:00

Over toekomstbestendige infrastructuur

Om een goede werk­ing van de maatschap­pij te waar­bor­gen, is het van lev­ens­be­lang dat we de infra­struc­tu­ur voor­berei­den op de toekomst. Economis­che groei, kli­maatveran­der­ing, verder­gaande ver­st­edelijk­ing, technologische …

Mobiliteit

Onder­weg van A naar B, het lijkt zo een­voudig. Toch kun­nen we de bereik­baarheid op zow­el lan­delijk, region­aal als lokaal niveau niet bepaald een­voudig noemen.

Water

Water is bij­zon­der in Ned­er­land. Het vervult een sleutel­rol in de ruimtelijke orden­ing. Door onze lig­ging in een delta van meerdere grote riv­ieren zijn wij een main­port voor transport …

Renovatieopgaven

Lange tijd werd in Ned­er­land vooral méér infra­struc­tu­ur gebouwd: nieuwe tun­nels, wegen, dijken, bruggen, kade­muren en spoor. De actuele uitdag­ing is om …

Berichten Toekomstbestendige infrastructuur

Lees alles over Toekom­st­bestendi­ge infrastructuur

Portfolio Toekomstbestendige infrastructuur

Bek­ijk port­fo­lio Toekom­st­bestendi­ge infrastructuur

Maak kennis met ons team Toekomstbestendige infrastructuur

Meer informatie

Ga naar de bovenkant