Naar het overzicht

Mobi­li­teit

Onder­weg van A naar B, het lijkt zo een­vou­dig. Toch kun­nen we de bereik­baar­heid op zowel lan­de­lijk, regi­o­naal als lokaal niveau niet bepaald een­vou­dig noe­men. Door ont­wik­ke­lin­gen als ver­re­gaan­de ver­ste­de­lij­king, kli­maat­ver­an­de­ring en de toe­ne­men­de mobi­li­teits­vraag, neemt de druk op het mobi­li­teits­sys­teem ver­der toe. Het faci­li­te­ren van mobi­li­teit en het beïn­vloe­den van onze mobi­li­teits­be­hoef­te wordt hier­door een steeds belang­rij­ke­re maat­schap­pe­lij­ke opga­ve. Door mid­del van tech­no­lo­gi­sche inno­va­ties, het rea­li­se­ren van gedrags­ver­an­de­ring en het beter benut­ten van het hui­di­ge ver­keers­net­werk wer­ken wij mee aan een vei­li­ger, duur­za­mer en effi­ci­ën­ter mobi­li­teits­sys­teem. Steeds vaker is er een inten­sie­ve samen­wer­king tus­sen over­heid en markt­par­tij­en nodig om deze ver­an­de­rin­gen te bewerk­stel­li­gen. AT Osbor­ne heeft jaren­lan­ge erva­ring in diver­se spo­ren bin­nen het bre­de mobi­li­teits­do­mein; of het nu gaat om smart mobi­li­ty, (inter­na­ti­o­naal) trein­ver­keer of MIRT-ver­ken­nin­gen en ‑programma’s. Hier­on­der zijn de belang­rijk­ste spo­ren waar­in wij actief zijn nader toegelicht.

Smart Mobi­li­ty
Bin­nen het spoor Smart Mobi­li­ty wer­ken wij aan nieu­we en inno­va­tie­ve mobi­li­teits­toe­pas­sin­gen. Denk daar­bij aan pro­jec­ten ten aan­zien van MaaS (Mobi­li­ty as a Ser­vi­ce) en deel­mo­bi­li­teit (Door­ont­wik­ke­ling en opscha­ling Mobi­li­ty Mar­ket SmartwayZ.NL in Zuid Neder­land), Logis­tiek (opstel­ler advies­rap­port Toe­zicht & Hand­ha­ving zero emis­sie stadslo­gis­tiek voor het minis­te­rie van Infra­struc­tuur & Water­staat (I&W)), zelf­rij­dend ver­voer (opstel­ler van de Beleids­road­map Zelf­rij­dend Ver­voer voor I&W), ITS en data (kern­team­lid van het lan­de­lij­ke inno­va­tie­part­ner­ship Tal­king Traf­fic namens I&W en regio’s). Wij zijn in ver­schil­len­de fases betrok­ken: we bege­lei­den de stra­te­gie­vor­ming, plan­vor­ming en bestuur­lij­ke besluit­vor­ming. Ook geven we advies over busi­ness­mo­del­len en publiek-pri­va­te samen­wer­king en dra­gen we zorg voor het opstel­len van een aan­be­ste­dings­stra­te­gie en het bege­lei­den van het aan­be­ste­dingstra­ject. We voe­ren het inte­graal pro­ject-/pro­ces­ma­na­ge­ment tij­dens de uit­voe­rings­fa­se, dra­gen zorg voor een des­kun­di­ge eva­lu­a­tie om inzicht te krij­gen in de effec­ten van inno­va­tie­ve mobi­li­teits­tra­jec­ten en hel­pen onze opdracht­ge­vers om te komen tot opscha­ling en con­ti­nu­e­ring van de ont­wik­kel­de toe­pas­sin­gen. We wer­ken in opdracht van toon­aan­ge­ven­de opdracht­ge­vers zoals I&W, Rijks­wa­ter­staat, regio’s (zoals het pro­gram­ma SmartwayZ.NL in Zuid-Neder­land), indi­vi­du­e­le pro­vin­cies of gemeenten.

MIRT
Ook van­uit het spoor leve­ren wij onze bij­dra­gen aan de mobi­li­teits­voor­zie­ning in Neder­land. AT Osbor­ne werkt hier­bij aan een breed pal­let aan pro­jec­ten: zowel lightrail (Noord-Zuid­lijn) en hea­vy rail (PHS Amster­dam). Bin­nen Neder­land, en grens­over­schrij­den­de spoor­ver­bin­din­gen (Eure­ka­Rail). Wij wer­ken in ver­schil­len­de fases van deze pro­jec­ten: van stra­te­gi­sche vraag­stuk­ken (Open toe­gang op het Spoor), tot ver­ken­nin­gen en plan­stu­dies, uit­voe­ring (Amstel­veen­lijn, Uit­hoorn­lijn) en eva­lu­a­ties (Par­le­men­tai­re Enquê­te Fyra). Bij veel van deze pro­jec­ten ver­bin­den wij de ver­schil­len­de sta­ke­hol­ders (regi­o­naal, lan­de­lijk en grens­over­schrij­dend), ver­bin­den we de ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes in spoor­pro­jec­ten (tech­nisch, finan­ci­eel, juri­disch, orga­ni­sa­to­risch, etc.) en ver­bin­den we de inhoud met besluit­vor­ming (van inge­ni­eurs­bu­reau tot bestuur). Wij ver­ta­len de vraag van opdracht­ge­ver naar de spe­ci­a­lis­ten en weten die ver­vol­gens als beslis­in­for­ma­tie voor te leg­gen bij de bestuur­ders. Bin­nen het Meer­ja­ren­pro­gram­ma Infra­struc­tuur Ruim­te en Trans­port (MIRT) maken over­he­den afspra­ken over de plan­ning van de fysiek-ruim­te­lij­ke rijks­pro­jec­ten en Rijksprogramma’s die opge­no­men zijn in de begro­ting van I&W (Infra­struc­tuur­fonds en Del­ta­fonds). Het MIRT kent drie fasen: ver­ken­ning, plan­uit­wer­king en rea­li­sa­tie. AT Osbor­ne is actief in alle fasen en bij alle moda­li­tei­ten. Onze focus ligt daar­bij veel­al op het pro­ject­ma­na­ge­ment, het omge­vings­ma­na­ge­ment en de besluit­vor­ming. Voor­beel­den van deze pro­jec­ten zijn A2 Deil-Vught, Rand­weg A2 Eind­ho­ven en goe­de­ren­ver­voer­cor­ri­dors Oost- en Zuid­oost. Ver­der heb­ben wij veel erva­ring in de uit­voe­ring en pro­gram­me­ring van actie­plan­nen. Door deze erva­ring zijn wij bij­voor­beeld op ver­zoek van Rijks­wa­ter­staat gevraagd voor het adap­tie­ver maken van de MIRT-spel­re­gels. Ten­slot­te bege­lei­den wij pro­ces­sen waar­in opdracht-geven­de par­tij­en kan­sen voor ver­duur­za­ming een plek wil­len geven in de plan­vor­ming. Het gaat dan om meer dan alleen het vol­doen aan wet­te­lij­ke ver­plich­tin­gen, maar juist het ver­ken­nen van kan­sen om ver­der­gaan­de ambi­ties op het gebied van duur­zaam te verwezenlijken.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief