Naar het overzicht

Reno­va­tie­op­ga­ven infrastructuur

Lan­ge tijd werd in Neder­land voor­al méér infra­struc­tuur gebouwd: nieu­we tun­nels, wegen, dij­ken, brug­gen, kade­mu­ren en spoor. De actu­e­le uit­da­ging is om bestaan­de infra­struc­tuur een nieuw en toe­komst­be­sten­dig leven in te bla­zen. Soms omdat het ein­de van de levens­duur in zicht is, soms omdat het gebruik ver­an­dert, soms als gevolg van nieu­we wet- en regelgeving.

Deze reno­va­tie­op­ga­ven zijn in veel geval­len behoor­lijk omvang­rijk. Veel infra­struc­tuur is in dezelf­de peri­o­de gebouwd en dus op het­zelf­de moment aan ver­nieu­wing toe. Eén spe­ci­fie­ke reno­va­tie­op­ga­ve gaat dus vaak om meer­de­re pro­jec­ten tege­lijk. Dat brengt diver­se uit­da­gin­gen met zich mee. Zo is er behoef­te aan stan­daar­di­sa­tie. Dat maakt het moge­lijk om de reno­va­tie seri­eel te her­ha­len en zo effi­ci­ën­tie te beha­len. Daar­naast is bestaan­de infra­struc­tuur per defi­ni­tie in gebruik. Tij­dens de werk­zaam­he­den moet de bereik­baar­heid in stand blij­ven. Tege­lij­ker­tijd weet je niet wat je aan­treft. Het kan bij infra­struc­tuur uit het (ver­re) ver­le­den las­tig zijn om voor­af te bepa­len in wel­ke staat het pre­cies verkeert.

En dan is er het orga­ni­sa­to­ri­sche aspect. Beheer en onder­houd van infra­struc­tuur zijn door­gaans belegd bij spe­ci­fie­ke afde­lin­gen bin­nen de staan­de orga­ni­sa­tie. Die zijn meest­al niet bere­kend op het orga­ni­se­ren, voor­be­rei­den en uit­voe­ren van een enor­me reno­va­tie­op­ga­ve. Een tij­de­lij­ke pro­gram­ma- of pro­ject­or­ga­ni­sa­tie is dan geen over­bo­di­ge luxe, maar die ont­beert soms weer een deel van de inhou­de­lij­ke ken­nis. Deze situ­a­tie vraagt om de inzet van men­sen die pre­cies weten hoe je de ver­bin­ding legt tus­sen de staan­de orga­ni­sa­tie en de rea­li­sa­tie van de opgave.

AT Osbor­ne beschikt over de ken­nis, de eigen­schap­pen en de jaren­lan­ge erva­ring die nodig is om deze ver­bin­den­de rol goed en effec­tief in te vul­len. Wij ken­nen de prak­tijk van gro­te, veel­zij­di­ge pro­jec­ten zoals de Noord/Zuidlijn en de HSL. Maar wij zijn ook bekend met beheer en onder­houd, en de par­tij­en die erbij betrok­ken zijn.

AT Osbor­ne kijkt niet alleen naar de aan­lei­ding van een reno­va­tie. Het gaat óók om de con­text en om aan­slui­ting bij ande­re beleidsagenda’s. De opga­ve is op papier mis­schien rela­tief gemak­ke­lijk; daar­na volgt de lan­ge weg om ‑met inacht­ne­ming van alle belan­gen en fac­to­ren- een oplos­sing daad­wer­ke­lijk te imple­men­te­ren. Wij ken­nen dit tra­ject van begin tot eind, inclu­sief de spe­lers. Zo gemak­ke­lijk als wij aan­schui­ven bij bestuur­ders, zo com­for­ta­bel zit­ten we aan tafel met de aan­ne­mer om samen de daad­wer­ke­lij­ke opga­ve uit te voeren.

Als onaf­han­ke­lij­ke par­tij maken wij los wat vast zit. Reno­va­tie bete­kent immers dat er iets moet ver­an­de­ren. Wij begrij­pen de bestaan­de per­spec­tie­ven, belan­gen en par­tij­en om tot de juis­te, nieu­we afspra­ken te komen. Dat gebeurt van­uit oprech­te inte­res­se en nieuws­gie­rig­heid, en uit de drang om het gewens­te resul­taat te behalen.

Van het hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gram­ma waar­bin­nen dij­ken moe­ten vol­doen aan nieu­we nor­me­ring, tot reno­va­tie van weg­tun­nels, water­zui­ve­rings­in­stal­la­ties en de Amster­dam­se brug­gen en kades en ande­re infra­struc­tuur: AT Osbor­ne is de over­koe­pe­len­de aan­ja­ger. Wij bij­ten ons graag vast in de com­plexi­teit. Wij scha­ke­len moei­te­loos tus­sen inhoud en pro­ces en tus­sen beleid en uit­voe­ring. Daar­mee zor­gen wij ervoor dat gro­te reno­va­tie­op­ga­ven geklaard wor­den en bestaan­de infra­struc­tuur weer een tijd mee kan.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief