Naar het overzicht

Water

Water is bij­zon­der in Neder­land. Het ver­vult een sleu­tel­rol in de ruim­te­lij­ke orde­ning. Door onze lig­ging in een del­ta van meer­de­re gro­te rivie­ren zijn wij een main­port voor trans­port, logis­tiek, wonen en groot­scha­li­ge bedrijvigheid.

Goed water­be­heer is voor ons let­ter­lijk van levens­be­lang. Leven in een del­ta bete­kent name­lijk ook leven met de moge­lijk­heid van over­stro­min­gen. We flo­re­ren onder zee­ni­veau en heb­ben voor ieder water­pro­bleem een hoog­waar­di­ge oplos­sing. Deze oplos­sing cre­ë­ren en rea­li­se­ren we in een dyna­mi­sche en vaak dicht­be­bouw­de omge­ving. De aan­pak van een water­vraag­stuk is daar­mee per defi­ni­tie een vraag­stuk met meer­de­re per­spec­tie­ven. Met onze opdracht­ge­vers wer­ken wij samen aan opga­ven voor water­vei­lig­heid, water­over­last, water­kwa­li­teit en kli­maat­adap­ta­tie in de keten van beleid, programma’s, pro­jec­ten en het asset­ma­na­ge­ment. We hel­pen u als opdracht­ge­ver met het opti­ma­li­se­ren van de uit­voe­ring van uw taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den: om meer te doen met min­der, of meer tegen dezelf­de inspan­nin­gen en kosten.

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief