Corporate Real Estate Risk Management

CRERM is iedere actie die uw organ­isatie neemt om de impact van en de kans op vast­­goed- of huisvest­ing­gere­la­teerde risico’s te beheersen. Het inzichtelijk mak­en en onder con­t­role heb- ben van deze risico’s is direct van invloed op uw pri­maire bedri­jf­sprocessen. CRERM lev­ert daarmee een grote bij­drage aan de nan­ciële presta­tie van uw organisatie.

Quick scan
In korte tijd bren­gen wij de risico’s van uw cor­po­rate real estate in kaart.
Door mid­del van de CRE risi­co quick scan dra­gen wij con­crete ver­beter­pun­ten aan, zodat u het risi­co­man­age­ment van uw vast­goed inhoudelijk en pro­ces­matig naar een hoger niveau kunt tillen. Hier­bij kijken we naar:

  • Wat staat er al op papier?
  • Wat ervaren de sleu­tel guren?
  • Hoe effec­tief is risi­co­man­age­ment georganiseerd?
  • Welke risico’s spe­len er bij vergelijk­bare organ­isaties, aan de hand van de unieke AT Osborne CRERM benchmark?

Deel deze pagina via

Ook interessant