Cor­po­ra­te Real Esta­te Risk Management
CRERM is iede­re actie die uw orga­ni­sa­tie neemt om de impact van en de kans op vast­goed- of huis­ves­ting­ge­re­la­teer­de risico’s te beheer­sen. Het inzich­te­lijk maken en onder con­tro­le heb- ben van deze risico’s is direct van invloed op uw pri­mai­re bedrijfs­pro­ces­sen. CRERM levert daar­mee een gro­te bij­dra­ge aan de nan­ci­ë­le pres­ta­tie van uw organisatie.

Quick scan
In kor­te tijd bren­gen wij de risico’s van uw cor­po­ra­te real esta­te in kaart.
Door mid­del van de CRE risi­co quick scan dra­gen wij con­cre­te ver­be­ter­pun­ten aan, zodat u het risi­co­ma­na­ge­ment van uw vast­goed inhou­de­lijk en pro­ces­ma­tig naar een hoger niveau kunt til­len. Hier­bij kij­ken we naar:

  • Wat staat er al op papier?
  • Wat erva­ren de sleu­tel guren?
  • Hoe effec­tief is risi­co­ma­na­ge­ment georganiseerd?
  • Wel­ke risico’s spe­len er bij ver­ge­lijk­ba­re orga­ni­sa­ties, aan de hand van de unie­ke AT Osbor­ne CRERM benchmark?