COst COntrol Solution (COCOS)

COCOS is dé soft­ware voor uw finan­ciële pro­jec­tad­min­is­tratie. Voor onder­s­te­un­ing van de pro­ject­s­tur­ing en ‑ver­ant­wo­ord­ing slaat COCOS de brug tussen uw project en de finan­ciële boekhoud­ing. De noodza­ak om pro­jecten bin­nen een vast­gesteld bud­get te realis­eren is onbe­twist­baar. Goede soft­ware hier­voor is nu ein­delijk voor iedereen beschik­baar. De COCOS-soft­­ware is ontwikkeld door onze bouwkosten­man­agers zelf. Jaren­lange prak­tijk­er­var­ing is gecom­bi­neerd met inno­vatieve automa­tis­er­ing. Het resul­taat is een beproefde, unieke en gebruik­ersvrien­delijk oploss­ing voor de finan­ciële pro­jec­tad­min­is­tratie. Ver­w­erk­ing van finan­ciële gegevens en heldere rap­portages gaan voor­taan hand in hand.

Deel deze pagina via

Ook interessant