COCOS is dé soft­wa­re voor uw finan­ci­ë­le pro­ject­ad­mi­ni­stra­tie. Voor onder­steu­ning van de pro­ject­stu­ring en ‑ver­ant­woor­ding slaat COCOS de brug tus­sen uw pro­ject en de finan­ci­ë­le boek­hou­ding. De nood­zaak om pro­jec­ten bin­nen een vast­ge­steld bud­get te rea­li­se­ren is onbe­twist­baar. Goe­de soft­wa­re hier­voor is nu ein­de­lijk voor ieder­een beschik­baar. De COCOS-soft­wa­re is ont­wik­keld door onze bouw­kos­ten­ma­na­gers zelf. Jaren­lan­ge prak­tijk­er­va­ring is gecom­bi­neerd met inno­va­tie­ve auto­ma­ti­se­ring. Het resul­taat is een beproef­de, unie­ke en gebrui­kers­vrien­de­lijk oplos­sing voor de finan­ci­ë­le pro­ject­ad­mi­ni­stra­tie. Ver­wer­king van finan­ci­ë­le gege­vens en hel­de­re rap­por­ta­ges gaan voort­aan hand in hand.