In de uti­li­teits­bouw wor­den steeds vaker ande­re con­tract­vor­men toe­ge­past. Het zijn metho­die­ken die hun oor­sprong vin­den in de wereld van de infra­struc­tuur. Daar­bij wordt gebruik gemaakt van func­ti­o­neel spe­ci­fi­ce­ren of sys­tems engi­nee­ring om het pro­ces ont­werp en rea­li­sa­tie­pro­ces te opti­ma­li­se­ren. Maar een sim­pel ‘copy pas­te’ is niet verstandig.

Onze aan­pak gaat uit van de opdracht­ge­ver en zijn ambi­ties. Wij gaan ervan­uit dat een Pro­gram­ma van Eisen de taal van de opdracht­ge­ver spreekt én de taal van de par­tij­en in het ont­werp- en rea­li­sa­tie­pro­ces. Het komt tot stand door over­leg met de belang­heb­ben­den waar­bij de ambi­ties wor­den vast­ge­legd. Daar­mee staat het resul­taat dicht­bij de doel­stel­lin­gen van de sta­ke­hol­ders en wordt zoveel moge­lijk draag­vlak geor­ga­ni­seerd. Ambi­ties beschrij­ven het WAAROM ach­ter de vraag en zijn niet oplos­sings­ge­richt. Dit is de basis van het vali­da­tie­pro­ces dat in de com­mu­ni­ca­tie met de opdracht­ge­ver zo belang­rijk is.

Eisen beschrij­ven WAT er gemaakt moet wor­den. Zoals de ambi­ties altijd gekop­peld zijn aan belang­heb­ben­den, zijn de eisen altijd gekop­peld aan één of meer ambi­ties. Daar­mee voor­ko­men we dat we onno­di­ge eisen opschrij­ven. Eisen die uit een wet­te­lijk kader voort­ko­men hoe­ven we niet te ver­mel­den. Als de opdracht­ge­ver com­fort niet belang­rijk vindt zijn er altijd de mini­ma­le eisen uit het bouw­be­sluit. En bij con­flic­te­ren­de eisen kan terug­ge­val­len wor­den op ambi­ties omdat deze altijd aan de eisen gekop­peld zijn en aan de des­be­tref­fen­de sta­ke­hol­der. Dan is het ook dui­de­lijk met wie bin­nen de orga­ni­sa­tie de dis­cus­sie gevoerd moet worden.

Ons gedach­ten­goed geeft struc­tuur aan deze wij­ze van wer­ken, iets dat in ande­re vor­men van een pro­gram­ma van eisen vaak ont­breekt. Het helpt om kri­tisch te zijn: “waar­om stel ik deze eis eigen­lijk?”. Het gedach­ten­goed gaat over pro­gram­me­ren en maakt het moge­lijk dat alle betrok­ke­nen rond­om het ont­werp- en bouw­pro­ces het pro­gram­ma kun­nen lezen en begrijpen.

Bij AT Osbor­ne is dit gedach­ten­goed niet in de stu­deer­ka­mer ont­wik­keld maar van­af het begin af aan toe­ge­past in klei­ne en gro­te pro­jec­ten. De gestruc­tu­reer­de en sys­te­ma­ti­sche aan­pak maakt dat de moni­to­ring van het pro­ces gefa­ci­li­teerd kon wor­den. Maar of het nu gaat om ver­bouw van bestaan­de huis­ves­ting of nieuw­bouw en of u nu kiest voor een tra­di­ti­o­neel ont­werp- en bouw­pro­ces of voor een geïn­te­greer­de con­tract­vorm, de start bepaalt voor een belang­rijk deel het succes.

En als pro­fes­si­o­neel opdracht­ge­ver wenst u toch een goed pro­gram­ma van eisen, want het pro­gram­ma is de start van het project.