P360 – het nieuwe Programma van Eisen

In de utiliteits­bouw wor­den steeds vak­er andere con­tractvor­men toegepast. Het zijn method­ieken die hun oor­sprong vin­den in de wereld van de infra­struc­tu­ur. Daar­bij wordt gebruik gemaakt van func­tion­eel speci­fi­ceren of sys­tems engi­neer­ing om het pro­ces ontwerp en real­isatiepro­ces te opti­malis­eren. Maar een sim­pel ‘copy paste’ is niet verstandig.

Onze aan­pak gaat uit van de opdracht­gev­er en zijn ambities. Wij gaan erva­nu­it dat een Pro­gram­ma van Eisen de taal van de opdracht­gev­er spreekt én de taal van de par­ti­jen in het ontwerp- en real­isatiepro­ces. Het komt tot stand door over­leg met de belanghebben­den waar­bij de ambities wor­den vast­gelegd. Daarmee staat het resul­taat dicht­bij de doel­stellin­gen van de stake­hold­ers en wordt zoveel mogelijk draagvlak geor­gan­iseerd. Ambities beschri­jven het WAAROM achter de vraag en zijn niet oploss­ings­gericht. Dit is de basis van het val­i­datiepro­ces dat in de com­mu­ni­catie met de opdracht­gev­er zo belan­grijk is.

Eisen beschri­jven WAT er gemaakt moet wor­den. Zoals de ambities alti­jd gekop­peld zijn aan belanghebben­den, zijn de eisen alti­jd gekop­peld aan één of meer ambities. Daarmee voorkomen we dat we onn­odi­ge eisen opschri­jven. Eisen die uit een wet­telijk kad­er voortkomen hoeven we niet te ver­melden. Als de opdracht­gev­er com­fort niet belan­grijk vin­dt zijn er alti­jd de min­i­male eisen uit het bouwbesluit. En bij con­flicterende eisen kan teruggevallen wor­den op ambities omdat deze alti­jd aan de eisen gekop­peld zijn en aan de des­be­tr­e­f­fende stake­hold­er. Dan is het ook duidelijk met wie bin­nen de organ­isatie de dis­cussie gevo­erd moet worden.

Ons gedacht­en­goed geeft struc­tu­ur aan deze wijze van werken, iets dat in andere vor­men van een pro­gram­ma van eisen vaak ont­breekt. Het helpt om kri­tisch te zijn: “waarom stel ik deze eis eigen­lijk?”. Het gedacht­en­goed gaat over pro­gram­meren en maakt het mogelijk dat alle betrokke­nen ron­dom het ontwerp- en bouw­pro­ces het pro­gram­ma kun­nen lezen en begrijpen.

Bij AT Osborne is dit gedacht­en­goed niet in de studeerkamer ontwikkeld maar vanaf het begin af aan toegepast in kleine en grote pro­jecten. De gestruc­tureerde en sys­tem­a­tis­che aan­pak maakt dat de mon­i­tor­ing van het pro­ces gefa­cili­teerd kon wor­den. Maar of het nu gaat om ver­bouw van bestaande huisvest­ing of nieuw­bouw en of u nu kiest voor een tra­di­tion­eel ontwerp- en bouw­pro­ces of voor een geïn­te­greerde con­tractvorm, de start bepaalt voor een belan­grijk deel het succes.

En als pro­fes­sioneel opdracht­gev­er wenst u toch een goed pro­gram­ma van eisen, want het pro­gram­ma is de start van het project.

Deel deze pagina via

Ook interessant