Naar het overzicht

Eva Kool:
Je krijgt veel ruim­te, maar wordt niet in het die­pe gegooid

“Wer­ken voor AT Osbor­ne bete­kent voor mij dat ik werk bij een orga­ni­sa­tie die goed in de gaten heeft waar jon­ge men­sen behoef­te aan heb­ben om gemo­ti­veerd te blij­ven. Aan één kant zit ‘m dat in de gestruc­tu­reer­de onder­steu­ning via YOP, het pro­gram­ma voor Young Osbor­ne Pro­fes­si­o­nals. Dat is een tra­ject van onge­veer ander­half jaar, met diver­se trai­nin­gen en coa­ching. Aan de ande­re kant is er tege­lij­ker­tijd alle gele­gen­heid om in hoog tem­po veel prak­ti­sche erva­ring op te bou­wen en veel leu­ke din­gen te doen.

Bij mij ging het alle­maal lek­ker snel. Ik kwam bij AT Osbor­ne bin­nen als werk­stu­dent, maar werd een jaar later na mijn sta­ge al advi­seur in vas­te dienst. Voor­dat ik het wist had ik in het kader van ech­te pro­jec­ten al aan tafel geze­ten met zo’n beet­je alle soor­ten opdracht­ge­vers uit de water­ke­ten. Ook kreeg ik vrij­wel met­een ver­ant­woor­de­lijk­he­den en hield ik inter­views en gaf ik work­shops. Zoiets geeft je echt het gevoel dat ze ver­trou­wen in je heb­ben. Daar­naast kun je ook nog je eigen vraag­stuk­ken beden­ken. Ik heb zelf een onder­zoeks­vraag gefor­mu­leerd, en daar kreeg ik van de direc­teur met­een een posi­tie­ve reac­tie op. Eigen­lijk bestaat er bin­nen AT Osbor­ne een opti­maal ont­wik­ke­lings­kli­maat voor jon­ge pro­fes­si­o­nals. Je krijgt veel ruim­te, maar wordt niet in het die­pe gegooid.”

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief