Naar het overzicht

Floris Bakermans:
Aanjagen, verbinden en doorpakken zodat er echt iets gebeurt

“Werken voor AT Osborne betekent voor mij dat ik eraan bij­draag dat pub­liek geld op lange ter­mi­jn meer­waarde heeft voor zoveel mogelijk mensen. Dat gaat namelijk niet alti­jd vanzelf. Bij de grote pro­jecten waar AT Osborne aan meew­erkt, zijn vaak veel ver­schil­lende par­ti­jen betrokken; meerdere over­he­den, mark­t­par­ti­jen, ken­nisin­stellin­gen. Als je niet oppast, verzandt dat in alleen maar prat­en. Met inhoudelijke exper­tise, boeren­ver­stand en doorzettingsver­mo­gen zorg ik ervoor dat al die par­ti­jen elka­ars belan­gen en dri­jfv­eren leren begri­jpen. Kort gezegd: aan­ja­gen, verbinden en door­pakken zodat er ook echt iets gebeurt. Dat kost tijd en energie. Geen prob­leem wat mij betre­ft, omdat ik het doe voor pro­jecten waar Ned­er­land weer iet­sje beter van wordt.

Ik houd mij vooral bezig met mobiliteit. Dat gaat voor mij niet alleen over de vraag hoe pro­fes­sion­als zo effi­ciënt mogelijk van hun ene afspraak naar de andere reizen. Het gaat ook over de alleen­staande moed­er die op tijd op haar werk moet zijn, ter­wi­jl haar jonge kind rond het­zelfde moment op tijd in de klas moet zit­ten. Ik proef die dri­ve bij al mijn AT Osborne-collega’s. We willen met onze com­pe­ten­ties van toegevoegde waarde zijn. Geen hek om ons zelf heen bouwen, maar er ook aan bij­dra­gen dat de kwets­bare groepen in onze samen­lev­ing mee kun­nen in de veran­derende wereld om ons heen.”

Deel deze pagina via

Ook interessant