Naar het overzicht

Flo­ris Bakermans:
Aan­ja­gen, ver­bin­den en door­pak­ken zodat er echt iets gebeurt

“Wer­ken voor AT Osbor­ne bete­kent voor mij dat ik eraan bij­draag dat publiek geld op lan­ge ter­mijn meer­waar­de heeft voor zoveel moge­lijk men­sen. Dat gaat name­lijk niet altijd van­zelf. Bij de gro­te pro­jec­ten waar AT Osbor­ne aan mee­werkt, zijn vaak veel ver­schil­len­de par­tij­en betrok­ken; meer­de­re over­he­den, markt­par­tij­en, ken­nis­in­stel­lin­gen. Als je niet oppast, ver­zandt dat in alleen maar pra­ten. Met inhou­de­lij­ke exper­ti­se, boe­ren­ver­stand en door­zet­tings­ver­mo­gen zorg ik ervoor dat al die par­tij­en elkaars belan­gen en drijf­ve­ren leren begrij­pen. Kort gezegd: aan­ja­gen, ver­bin­den en door­pak­ken zodat er ook echt iets gebeurt. Dat kost tijd en ener­gie. Geen pro­bleem wat mij betreft, omdat ik het doe voor pro­jec­ten waar Neder­land weer iets­je beter van wordt.

Ik houd mij voor­al bezig met mobi­li­teit. Dat gaat voor mij niet alleen over de vraag hoe pro­fes­si­o­nals zo effi­ci­ënt moge­lijk van hun ene afspraak naar de ande­re rei­zen. Het gaat ook over de alleen­staan­de moe­der die op tijd op haar werk moet zijn, ter­wijl haar jon­ge kind rond het­zelf­de moment op tijd in de klas moet zit­ten. Ik proef die dri­ve bij al mijn AT Osborne-collega’s. We wil­len met onze com­pe­ten­ties van toe­ge­voeg­de waar­de zijn. Geen hek om ons zelf heen bou­wen, maar er ook aan bij­dra­gen dat de kwets­ba­re groe­pen in onze samen­le­ving mee kun­nen in de ver­an­de­ren­de wereld om ons heen.”

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief