Naar het overzicht

Lau­rens Lancee:
De kans om mij­zelf én AT Osbor­ne te ontwikkelen

Leren, erva­ren, de plek kie­zen die het bes­te bij je past … en daar alle bege­lei­ding, ruim­te en tijd voor krij­gen. Lau­rens Lan­cee maak­te het mee bij AT Osbor­ne, bin­nen het tijds­be­stek van een jaar.

Hij zat nog hal­ver­we­ge zijn mas­ter Com­plex Sys­tems Engi­nee­ring & Mana­ge­ment aan de TU Delft, toen AT Osbor­ne daar een pre­sen­ta­tie kwam geven. “Cij­fers en stra­te­gie­ën, daar heeft ieder­een het over”, blikt Lau­rens op die bij­een­komst terug. “Maar AT Osbor­ne leg­de de nadruk op het men­se­lijk aspect, op de per­soon­lij­ke bin­ding met de klant. Dat sprak mij aan.” Toen Lau­rens een klein jaar later op zoek was naar een afstu­deer­op­dracht, stond AT Osbor­ne hoog op zijn lijst­je. De enthou­si­as­te ver­ha­len van ande­re afstu­deer­ders, onder meer over de inten­sie­ve per­soon­lij­ke bege­lei­ding, trok­ken hem over de streep.

Voort­va­ren­de start

Al op zijn eer­ste dag bij AT Osbor­ne als afstu­deer­der, in mei 2019, nam zijn bege­lei­der twee uur de tijd om het onder­zoeks­plan op te tui­gen. Lau­rens: “Zo maak je een voort­va­ren­de start. Je weet alle­bei wel­ke kant het inhou­de­lijk op gaat, maar je maakt ook met­een echt goed con­tact met elkaar. Heel ken­mer­kend.” De afstu­deer­op­dracht, over de ver­duur­za­ming van het vast­goed van zorg­in­stel­lin­gen, viel bin­nen de werk­maat­schap­pij Huis­ves­ting, Vast­goed & Gezond­heids­zorg (HVG). Type­rend voor de open­heid van AT Osbor­ne was dat Lau­rens ook veel­vul­dig in con­tact kwam met collega’s van de ande­re werk­maat­schap­pij, Infra­struc­tuur, Gebieds­ont­wik­ke­ling & Mili­eu (IGM). Hoe­wel zijn afstu­deer­op­dracht bij HVG pri­ma ver­liep, voel­de hij zich door zijn ach­ter­grond meer aan­ge­trok­ken tot IGM. “Dat was geen enkel pro­bleem. Ik kon gewoon mee naar een IGM-opdracht, om mee te kij­ken in het veld.”

Bij elkaar passen

Lau­rens prijst de open­heid bin­nen AT Osbor­ne. “Van­af dag 1 kon ik ieder­een alles vra­gen, en ieder­een nam ook uit­ge­breid de tijd voor mij. Op die manier leer je snel. Boven­dien: als het tij­dens die vele gesprek­ken steeds met ieder­een klikt, weet je dat het bedrijf en jij bij elkaar pas­sen. Dat was bij mij het geval.” Toch sol­li­ci­teer­de Lau­rens, toen het afstu­de­ren in zicht kwam, ook bij een ander bureau. AT Osbor­ne rea­geer­de daar goed op: pri­ma dat je rond­kijkt, dan kun je aspec­ten ver­ge­lij­ken. In novem­ber 2019 teken­de Lau­rens zijn con­tract bij AT Osbor­ne, en ging er van­af febru­a­ri 2020 als advi­seur aan de slag.

Met­een verantwoordelijkheid

Na gesprek­ken met de mana­ging con­sul­tants van IGM maak­te Lau­rens een keu­ze voor het werk­veld waar­toe hij zich het meest aan­ge­trok­ken voel­de. “Ik kreeg de ruim­te om te stu­ren op dat­ge­ne waar ik zelf erva­ring in wil­de opdoen. Dat was de uit­voe­ren­de kant van infra­pro­jec­ten. Bin­nen de groep Audits & Eva­lu­a­ties werk ik nu als advi­seur risi­co- en plan­nings­ma­na­ge­ment mee aan de bouw van de nieu­we zee­sluis in IJmui­den. Mijn voor­gan­ger, ook van AT Osbor­ne, die in een ande­re rol op het pro­ject blijft, werk mij in. Ik word dus niet met­een in het die­pe gegooid, maar krijg wel direct veel ver­ant­woor­de­lijk­heid. Voor mij een per­fec­te manier om te beginnen.”

Iets toe­voe­gen aan de wereld

Bin­nen het zee­slui­zen­pro­gram­ma werkt Lau­rens ook mee aan een twee­de pro­ject; een instal­la­tie voor het terug­pom­pen van zout water. “Ik val met mijn neus in de boter. Bij het een leer ik veel over het afron­den van een pro­ject, bij het ander over het opstar­ten van een pro­ject.” Nog een plus­punt: de zee­slui­zen vor­men een zeer tast­ba­re opdracht. “Het wordt één van de groot­ste slui­zen ter wereld. We zet­ten iets neer waar je langs kunt rij­den, wat ik aan mijn vrien­din kan aan­wij­zen: kijk, hier ben ik mee bezig. Het heeft ook maat­schap­pe­lij­ke waar­de, want dit bete­kent dat de haven van Amster­dam kan door­groei­en. Goed voor de werk­ge­le­gen­heid. Daar hecht ik wel aan. Ik wil iets toe­voe­gen aan de wereld, de samen­le­ving een stuk­je beter maken.”

Afwis­se­ling

Naast zijn werk als pro­ject­ad­vi­seur is Lau­rens bin­nen ande­re ver­ban­den actief bij AT Osbor­ne. “Ik ben secre­ta­ris van het IGM Mana­ge­ment Team. Daar komen gro­te opdrach­ten bin­nen en leer ik veel over onze stra­te­gie. Ook daar krijg ik de ruim­te om gewoon mee te pra­ten.” Lau­rens is even­eens lid van een inter­ne ken­nis­ont­wik­ke­lings­groep. Daar­in brain­stormt hij met collega’s over hoe AT Osbor­ne op bepaal­de thema’s in de markt gezet kan wor­den. “Ik ont­wik­kel dus niet alleen mij­zelf, maar bouw ook mee aan de ver­de­re ont­wik­ke­ling van het bedrijf. Daar­om ben ik blij dat ik bij AT Osbor­ne werk: aan de ene kant zit ik op een inte­res­sant pro­ject bij een klant, aan de ande­re kant werk ik er met collega’s van ver­schil­len­de leef­tij­den en ach­ter­gron­den aan om in de toe­komst nog gave­re opdrach­ten bin­nen te krij­gen, waar­mee wij onze leef­om­ge­ving posi­tief kun­nen beïnvloeden.”

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief