Naar het overzicht

Laurens Lancee:
De kans om mijzelf én AT Osborne te ontwikkelen

Leren, ervaren, de plek kiezen die het beste bij je past … en daar alle begelei­d­ing, ruimte en tijd voor kri­j­gen. Lau­rens Lancee maak­te het mee bij AT Osborne, bin­nen het tijds­bestek van een jaar.

Hij zat nog halver­wege zijn mas­ter Com­plex Sys­tems Engi­neer­ing & Man­age­ment aan de TU Delft, toen AT Osborne daar een pre­sen­tatie kwam geven. “Cijfers en strate­gieën, daar heeft iedereen het over”, blikt Lau­rens op die bijeenkomst terug. “Maar AT Osborne legde de nadruk op het menselijk aspect, op de per­soon­lijke bind­ing met de klant. Dat sprak mij aan.” Toen Lau­rens een klein jaar lat­er op zoek was naar een afs­tudeerop­dracht, stond AT Osborne hoog op zijn lijst­je. De ent­hou­si­aste ver­halen van andere afs­tudeerders, onder meer over de inten­sieve per­soon­lijke begelei­d­ing, trokken hem over de streep.

Voortvarende start

Al op zijn eerste dag bij AT Osborne als afs­tudeerder, in mei 2019, nam zijn begelei­der twee uur de tijd om het onder­zoek­s­plan op te tuigen. Lau­rens: “Zo maak je een voort­varende start. Je weet alle­bei welke kant het inhoudelijk op gaat, maar je maakt ook meteen echt goed con­tact met elka­ar. Heel ken­merk­end.” De afs­tudeerop­dracht, over de ver­du­urza­m­ing van het vast­goed van zor­gin­stellin­gen, viel bin­nen de werk­maatschap­pij Huisvest­ing, Vast­goed & Gezond­hei­d­szorg (HVG). Type­r­end voor de open­heid van AT Osborne was dat Lau­rens ook veelvuldig in con­tact kwam met collega’s van de andere werk­maatschap­pij, Infra­struc­tu­ur, Gebied­son­twik­kel­ing & Milieu (IGM). Hoewel zijn afs­tudeerop­dracht bij HVG pri­ma ver­liep, voelde hij zich door zijn achter­grond meer aangetrokken tot IGM. “Dat was geen enkel prob­leem. Ik kon gewoon mee naar een IGM-opdracht, om mee te kijken in het veld.”

Bij elkaar passen

Lau­rens pri­jst de open­heid bin­nen AT Osborne. “Vanaf dag 1 kon ik iedereen alles vra­gen, en iedereen nam ook uit­ge­breid de tijd voor mij. Op die manier leer je snel. Boven­di­en: als het tij­dens die vele gesprekken steeds met iedereen klikt, weet je dat het bedri­jf en jij bij elka­ar passen. Dat was bij mij het geval.” Toch sol­lici­teerde Lau­rens, toen het afs­tud­eren in zicht kwam, ook bij een ander bureau. AT Osborne reageerde daar goed op: pri­ma dat je rond­kijkt, dan kun je aspecten vergelijken. In novem­ber 2019 tek­ende Lau­rens zijn con­tract bij AT Osborne, en ging er vanaf feb­ru­ari 2020 als adviseur aan de slag.

Meteen verantwoordelijkheid

Na gesprekken met de man­ag­ing con­sul­tants van IGM maak­te Lau­rens een keuze voor het werkveld waar­toe hij zich het meest aangetrokken voelde. “Ik kreeg de ruimte om te sturen op dat­gene waar ik zelf ervar­ing in wilde opdoen. Dat was de uitvo­erende kant van infrapro­jecten. Bin­nen de groep Audits & Eval­u­aties werk ik nu als adviseur risi­­co- en plan­nings­man­age­ment mee aan de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Mijn voor­ganger, ook van AT Osborne, die in een andere rol op het project bli­jft, werk mij in. Ik word dus niet meteen in het diepe gegooid, maar kri­jg wel direct veel ver­ant­wo­ordelijkheid. Voor mij een per­fecte manier om te beginnen.”

Iets toevoegen aan de wereld

Bin­nen het zeesluizen­pro­gram­ma werkt Lau­rens ook mee aan een tweede project; een instal­latie voor het terug­pom­pen van zout water. “Ik val met mijn neus in de bot­er. Bij het een leer ik veel over het afron­den van een project, bij het ander over het opstarten van een project.” Nog een plus­punt: de zeesluizen vor­men een zeer tast­bare opdracht. “Het wordt één van de groot­ste sluizen ter wereld. We zetten iets neer waar je langs kunt rij­den, wat ik aan mijn vriendin kan aan­wi­jzen: kijk, hier ben ik mee bezig. Het heeft ook maatschap­pelijke waarde, want dit betekent dat de haven van Ams­ter­dam kan door­groeien. Goed voor de werkgele­gen­heid. Daar hecht ik wel aan. Ik wil iets toevoe­gen aan de wereld, de samen­lev­ing een stuk­je beter maken.”

Afwisseling

Naast zijn werk als pro­jec­tad­viseur is Lau­rens bin­nen andere ver­ban­den actief bij AT Osborne. “Ik ben sec­re­taris van het IGM Man­age­ment Team. Daar komen grote opdracht­en bin­nen en leer ik veel over onze strate­gie. Ook daar kri­jg ik de ruimte om gewoon mee te prat­en.” Lau­rens is eve­neens lid van een interne ken­nison­twik­kel­ings­groep. Daarin brain­stormt hij met collega’s over hoe AT Osborne op bepaalde thema’s in de markt gezet kan wor­den. “Ik ontwikkel dus niet alleen mijzelf, maar bouw ook mee aan de verdere ontwik­kel­ing van het bedri­jf. Daarom ben ik blij dat ik bij AT Osborne werk: aan de ene kant zit ik op een inter­es­sant project bij een klant, aan de andere kant werk ik er met collega’s van ver­schil­lende leefti­j­den en achter­gron­den aan om in de toekomst nog gavere opdracht­en bin­nen te kri­j­gen, waarmee wij onze leefomgev­ing posi­tief kun­nen beïnvloeden.”

Deel deze pagina via

Ook interessant