Naar het overzicht

Leen Oos­ter­om:
Fan­tas­tisch om zoiets teweeg te kun­nen brengen

“Wer­ken voor AT Osbor­ne bete­kent voor mij de ruim­te krij­gen om aan leu­ke en com­plexe pro­jec­ten te wer­ken, ook als de klant wei­nig bud­get heeft. Ik kreeg die kans bij een las­ti­ge klus in Ethio­pië. Er waren veel loka­le par­tij­en bij betrok­ken met ver­schil­len­de belan­gen en er stond ook nog wat etni­sche span­ning op. Mijn aan­pak bestond uit ver­ken­nen, vra­gen stel­len, goed luis­te­ren en ver­trou­wen win­nen. Ver­vol­gens heb ik wat idee­ën geïn­jec­teerd in bestaan­de struc­tu­ren. Meer­de­re paden vol­gen, en kij­ken wat werkt. Uit­ein­de­lijk zag ik ter plek­ke mooie din­gen gebeu­ren. Die loka­le par­tij­en zei­den let­ter­lijk tegen mij: dit is voor het eerst dat we echt met elkaar in gesprek zijn. Fan­tas­tisch om zoiets teweeg te kun­nen brengen!

Ik houd van lang­lo­pen­de, inhou­de­lijk pit­ti­ge klus­sen. Dan kan ik mijn capa­ci­tei­ten inzet­ten om iets mooi­er en beter te maken. Voor mij is dat puur genie­ten, en AT Osbor­ne biedt daar­voor de ruim­te. We draai­en het pro­ject in Ethio­pië tegen een sym­bo­lisch tarief, maar het is tege­lij­ker­tijd een inte­res­san­te inter­na­ti­o­na­le ver­ken­ning. In Neder­land draagt AT Osbor­ne bij aan de ver­be­te­ring van de leef­om­ge­ving; wat is er voor nodig om dat ook in ande­re lan­den te kun­nen doen? Dit mes snijdt dus aan aller­lei kanten.”

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief