Naar het overzicht

Pau Lian Staal-Ong:
Ik vind het super dat AT Osbor­ne daar­voor de ruim­te geeft

“Wer­ken voor AT Osbor­ne bete­kent voor mij dat ik mijn tan­den kan zet­ten in pro­jec­ten bin­nen een inter­na­ti­o­na­le omge­ving, waar­in ik men­sen met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den onder­steun in het samen­wer­ken en van elkaar leren. Dat komt voort uit mijn jeugd; ik ben opge­groeid als expat-kind, in meer­de­re lan­den. De inte­res­se in cul­tuur­ver­schil­len en inter­na­ti­o­na­le ver­hou­din­gen kan ik bij AT Osbor­ne op zin­vol­le manie­ren kwijt. Ik onder­steun ver­schil­len­de inter­na­ti­o­na­le net­wer­ken, die gericht zijn op onder meer de effi­ci­ën­te beste­ding van over­heids­geld en het ver­ster­ken van ste­den met het oog op bij­voor­beeld kli­maat­ver­an­de­ring en ongun­sti­ge demo­gra­fi­sche ontwikkelingen.

Opmer­ke­lijk genoeg heb­ben meer­de­re van die net­wer­ken orga­ni­sa­to­ri­sche pro­ble­men gekend. Ze dreig­den ten onder te gaan. Ik kon dat niet aan­zien, van­we­ge het maat­schap­pe­lijk belang van de acti­vi­tei­ten. Als iets echt waar­de heeft, vind ik dat het gered moet wor­den. Als dan nie­mand anders zijn vin­ger opsteekt, doe ik het. En dat heb ik deze geval­len ook gedaan. Die werk­zaam­he­den ver­richt ik ‘om niet’. Ik vind het super dat AT Osbor­ne daar­voor de ruim­te geeft. Het bedrijf sti­mu­leert mede­wer­kers om een bij­dra­ge te leve­ren aan maat­schap­pe­lijk rele­van­te zaken. Ook als dat bete­kent dat uren niet fac­tu­ra­bel zijn.”

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief