Naar het overzicht

Pau Lian Staal-Ong:
Ik vind het super dat AT Osborne daarvoor de ruimte geeft

“Werken voor AT Osborne betekent voor mij dat ik mijn tanden kan zetten in pro­jecten bin­nen een inter­na­tionale omgev­ing, waarin ik mensen met ver­schil­lende achter­gron­den onder­s­te­un in het samen­werken en van elka­ar leren. Dat komt voort uit mijn jeugd; ik ben opge­groeid als expat-kind, in meerdere lan­den. De inter­esse in cul­tu­urver­schillen en inter­na­tionale ver­houdin­gen kan ik bij AT Osborne op zin­volle manieren kwi­jt. Ik onder­s­te­un ver­schil­lende inter­na­tionale netwerken, die gericht zijn op onder meer de effi­ciënte beste­d­ing van over­hei­ds­geld en het ver­sterken van ste­den met het oog op bijvoor­beeld kli­maatveran­der­ing en ongun­stige demografis­che ontwikkelingen.

Opmerke­lijk genoeg hebben meerdere van die netwerken organ­isatorische prob­le­men gek­end. Ze dreigden ten onder te gaan. Ik kon dat niet aanzien, van­wege het maatschap­pelijk belang van de activiteit­en. Als iets echt waarde heeft, vind ik dat het gered moet wor­den. Als dan nie­mand anders zijn vinger opsteekt, doe ik het. En dat heb ik deze gevallen ook gedaan. Die werkza­amhe­den ver­richt ik ‘om niet’. Ik vind het super dat AT Osborne daar­voor de ruimte geeft. Het bedri­jf stim­uleert medew­erk­ers om een bij­drage te lev­eren aan maatschap­pelijk rel­e­vante zak­en. Ook als dat betekent dat uren niet fac­tura­bel zijn.”

Deel deze pagina via

Ook interessant