Naar het overzicht

Rem­co Boxelaar:
Diver­si­teit en inclu­sie: ethisch en zake­lijk gezien essentieel

AT Osbor­ne doet er alles aan om het begrip ‘Diver­si­teit & Inclu­sie’ inhoud te geven. Dat begint bij nieuw te wer­ven mede­wer­kers en strekt zich via inter­ne programma’s uit tot aan de klant. Rem­co Boxe­laar legt uit wel­ke con­cre­te stap­pen wor­den gezet en waarom.

Stel, je bent een con­sul­tan­cy­bu­reau met een goed gevuld order­boek. Van­uit een chi­que kan­toor­vil­la in het mid­den van het land waai­e­ren jouw 150 hoog­op­ge­lei­de advi­seurs dage­lijks uit naar gere­nom­meer­de opdracht­ge­vers, waar zij het ver­schil maken bin­nen pro­jec­ten die ertoe doen. Het loopt als een zon­ne­tje. Het bureau draait jaar­lijks ook nog aar­dig mee in de ver­kie­zing voor ‘Bes­te Werk­ge­ver van Neder­land’. Waar­om zou iemand zich er in een der­ge­lij­ke situ­a­tie druk om maken dat het leger­tje advi­seurs een beet­je een­zij­dig is samen­ge­steld? Wat maakt het uit dat 80% man is, 95% blank en 95% hete­ro? Hoe­zo zou je op zoek gaan naar collega’s die hier van afwijken?

Bete­re bedrijfsresultaten
Glo­baal gezegd zijn er twee rede­nen voor, weet Rem­co Boxe­laar. Hij heeft ‘Diver­si­teit & Inclu­sie’ in por­te­feuil­le en houdt zich er inten­sief mee bezig. “Onder­zoek wijst uit dat hete­ro­ge­ni­teit leidt tot bete­re bedrijfs­re­sul­ta­ten. Als men­sen bin­nen een team van elkaar ver­schil­len, duurt het lan­ger voor­dat zij tot een oplos­sing komen. Maar het is vaak wel een bete­re oplos­sing. Dat komt door­dat een divers team van­uit meer­de­re invals­hoe­ken naar een pro­bleem kijkt.”

Aan wel­ke ver­schil­len denkt Rem­co, als hij het heeft over een ‘divers team’? “Dat kan onder meer betrek­king heb­ben op zicht­ba­re ele­men­ten zoals geslacht, etni­sche ach­ter­grond en leef­tijd maar ook op onzicht­ba­re zoals sek­su­e­le geaard­heid, per­soon­lijk­heid en oplei­ding. Bij AT Osbor­ne heb­ben we bij­voor­beeld, van­we­ge de aard van onze opdrach­ten, veel men­sen met een tech­ni­sche ach­ter­grond. Als zij jaren­lang met dezelf­de collega’s samen­wer­ken, gaan zij de taken op een gege­ven moment op dezelf­de manier ver­de­len. Ieder­een blijft zo in zijn com­fort­zo­ne. Dan krijg je meer van het­zelf­de, ter­wijl de maat­schap­pij om ons heen ver­an­dert en de vra­gen van onze opdracht­ge­vers trou­wens ook. Wij moe­ten dus inno­va­tief blij­ven en daar heb­ben we nieu­we en ande­re men­sen bij nodig. Anders blij­ven we achter.”

Opdrach­ten verliezen
Die maat­schap­pe­lij­ke ver­an­de­ring en nieu­we hou­ding bij opdracht­ge­vers komen bij­voor­beeld tot uiting bij aan­be­ste­din­gen. Rem­co: “Daar kan wor­den gevraagd om een bepaal­de man-vrouw balans in het team. Als je daar niet aan kunt vol­doen, bij­voor­beeld omdat je niet genoeg capa­be­le vrou­wen in huis hebt, kun je er de opdracht op verliezen.”

Anders­om merkt Rem­co ove­ri­gens ook dat opdracht­ge­vers qua bedrijfs­cul­tuur juist enorm een­ken­nig kun­nen zijn. “Wij bespeu­ren dan bij­voor­beeld een zeer mas­cu­lie­ne of zelfs vrouw­on­vrien­de­lij­ke omge­ving. Als in een der­ge­lijk geval een vrou­we­lij­ke col­le­ga de mees­te geschik­te ken­nis heeft voor de klus, schui­ven wij mis­schien toch een man naar voren. Maar dat geven wij dan wel terug aan de klant. ‘Weet dat jul­lie een exclu­sie­ve cul­tuur heb­ben, waar­door jul­lie niet de bes­te kan­di­daat in huis krijgen’.”

De ethi­sche kant
Terug naar de rede­nen voor het belang om als orga­ni­sa­tie divers en inclu­sief te zijn. “Er is gewoon een busi­ness case voor”, ver­telt Rem­co. “Maar het gaat altijd samen met het ethi­sche ver­haal. Je wil als bedrijf iets aan de samen­le­ving terug­ge­ven. Dat is mis­schien nog wel belang­rij­ker.” De bestuurs­se­cre­ta­ris ervoer zelf dat ‘anders’ zijn niet bij alle collega’s even­veel inle­vings­ver­mo­gen naar boven bracht. “Som­mi­gen moesten er aan wen­nen dat ik op het­zelf­de geslacht val. Toen ik dat merk­te, ben ik eens gaan pra­ten met collega’s die bij­voor­beeld een ande­re etni­sche ach­ter­grond heb­ben, of een fysie­ke han­di­cap. Zij ble­ken mijn erva­rin­gen te her­ken­nen.” Dit was één van de trig­gers die van­af begin 2017 leid­de tot con­cre­te acties en maat­re­ge­len. Zo door­liep geheel AT Osbor­ne de ‘Uncon­scious Bias Trai­ning’ en de ‘Impli­cit Asso­ci­a­ti­on Test’. Ook waren er bij­een­kom­sten waar­bij mede­wer­kers ten over­staan van groe­pen collega’s eer­lijk ver­tel­den over hun ‘anders zijn’ en hun erva­rin­gen daar­mee bin­nen het bedrijf. “Daar zaten min­der leu­ke anek­do­tes bij”, aldus Rem­co. “Dat heeft veel indruk gemaakt.”

Klach­ten­com­mis­sie
De trai­nin­gen heb­ben het bewust­zijn omtrent het onder­werp behoor­lijk doen toe­ne­men. Nu is het zaak om er door­lo­pend aan­dacht aan te blij­ven beste­den. Maar AT Osbor­ne zet ook ande­re stap­pen om diver­si­teit, inclu­sie en de bij­be­ho­ren­de vei­li­ge werk­sfeer te sti­mu­le­ren. Dat vari­eert van het boven­wet­te­lijk aan­tal van twin­tig ouder­schaps­ver­lof­da­gen voor man­nen en vol­le­di­ge winst­de­ling ook voor vrou­wen die op zwan­ger­schaps­ver­lof zijn geweest, tot de instel­ling van een ver­trou­wens­per­soon en een klach­ten­com­mis­sie. Het onder­werp maakt inmid­dels ook deel uit van de peri­o­die­ke beoordelingsgesprekken.

Ande­re vijver
Uiter­aard is het ook belang­rijk om diver­si­teit en inclu­sie een rol toe te bede­len bij de wer­ving en inter­ne oplei­ding van nieu­we mede­wer­kers. “Nieu­we collega’s krij­gen ook de Uncon­scious Bias Trai­ning”, aldus Rem­co. “Daar­mee geven we met­een aan hoe wij hier met elkaar om wil­len gaan, en wat onze nor­men en waar­den zijn. Bij de wer­ving pro­be­ren we ande­re bron­nen en net­wer­ken aan te boren dan de gebrui­ke­lij­ke vij­ver van stu­die­ver­e­ni­gin­gen waar we altijd al in vis­sen. Dat is niet altijd even gemak­ke­lijk, maar we heb­ben de extra tijd en ener­gie die het kost er abso­luut voor over. We wil­len graag de bes­te werk­ge­ver van Neder­land zijn en kwa­li­ta­tief hoog­staan­de dien­sten ver­le­nen. Dan hoort dit er gewoon bij. We wil­len bij AT Osbor­ne een leu­ke tijd heb­ben met elkaar, en ons­zelf blij­ven ver­nieu­wen en uitdagen.”

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief