Naar het overzicht

Tim van Veelen:
Je inzet­ten voor din­gen die bij­dra­gen aan een bete­re wereld

“Wer­ken voor AT Osbor­ne bete­kent voor mij dat ik niet werk voor een bedrijf dat mul­ti­na­ti­o­nals helpt om nog meer te ver­die­nen dan ze toch al doen, maar voor een bureau dat mij de kans geeft om bij te dra­gen aan maat­schap­pe­lij­ke pro­jec­ten. Dat vind ik belang­rijk. Ik ben opge­groeid in Amster­dam-Noord, in een peri­o­de dat het niet zo’n fij­ne buurt was. Ik heb toen met eigen ogen gezien dat je pro­ble­men, hoe groot ze ook zijn, kunt oplos­sen. In het geval van Noord: ver­ou­der­de flats slo­pen, er een mix van soci­a­le huur- en koop­wo­nin­gen voor terug­bou­wen en de bewo­ners de kans geven om terug te keren.

Die erva­ring, die ik als jon­ge inwo­ner van een ach­ter­stands­buurt mee­kreeg, heeft in ieder geval één ster­ke over­een­komst met de pro­jec­ten waar ik bij AT Osbor­ne aan mee­werk. Het gaat om je inzet­ten voor din­gen die op de één of ande­re manier bij­dra­gen aan een bete­re wereld. Als opdracht­ge­vers voor een keu­ze staan, zet ik het zoek­licht op het duur­za­me alter­na­tief. De ene keer gaat het om zon­ne­pa­ne­len op het dak van een tun­nel om de ver­lich­ting in die tun­nel duur­zaam op te wek­ken. De ande­re keer gaat het om jon­ge, inno­va­tie­ve bedrij­ven met duur­za­me oplos­sin­gen die ik in con­tact pro­beer te bren­gen met een publie­ke opdracht­ge­ver die behoef­te heeft aan der­ge­lij­ke goe­de idee­ën. De oogst voor mij: ik werk in alle geval­len mee aan maat­schap­pe­lij­ke out­put die impact heeft en die mij écht interesseert.”

Wij hou­den u graag
op de hoogte
Inschrij­ven nieuwsbrief