Project omschrijving

A2 Rand­weg Eindhoven

AT Osbor­ne ver­zorgt, als deel­ne­mer in het drie­kop­pi­ge pro­ject­team, het pro­ces­ma­na­ge­ment en advi­se­ring voor de amb­te­lij­ke en bestuur­lij­ke sta­ke­hol­ders van­uit gemeen­ten, pro­vin­cie en rijk (Rijks­wa­ter­staat en minis­te­rie Infra­struc­tuur en Water­staat). In een adap­tie­ve en staps­ge­wij­ze aan­pak wor­den alle belan­gen mee­ge­no­men en krij­gen sta­ke­hol­ders de gele­gen­heid veel invloed uit te oefe­nen en op één lijn te komen en te blij­ven (qua pro­ces en inhoud). Zo wordt het een geza­men­lij­ke opga­ve en wordt er dus ook geza­men­lijk gefinancierd.

Via een Pro­bleem­ana­ly­se zijn tien maat­re­ge­len gese­lec­teerd, die op de kor­te­re ter­mijn tot 2030 de ver­keers­druk­te moe­ten tem­pe­ren. Dit moet een weg banen voor struc­tu­re­le maat­re­ge­len op het gebied van de gecom­bi­neer­de ruim­te­lij­ke en mobi­li­teits­ont­wik­ke­ling van Brain­port op de lan­ge­re ter­mijn. Hier­voor loopt een MIRT-onder­zoek, op advies van het pro­ject­team A2 Rand­weg Eindhoven.

De kor­te ter­mijn­maat­re­ge­len (SMART, infra, fiets, werk­ge­vers­be­na­de­ring) wor­den uit­ge­werkt en op effec­ti­vi­teit onder­zocht, de besluit­vor­ming en finan­cie­ring van de rea­li­sa­tie is eind 2021 gepland in het Bestuur­lijk Over­leg MIRT Zuid-Nederland.