Aandacht voor kennis en organisatie bij project A27/A12 Ring Utrecht

Het project A27/A12 Ring Utrecht is een groot infra­struc­tu­ur­pro­ject in een com­plexe omgev­ing met veel par­ti­jen en uiteen­lopende belan­gen. Daar­naast is het ook tech­nisch com­plex met uitdagin­gen als de Verdiepte Lig­ging op de A27, de Gale­cop­per­brug en de faser­ing ron­dom knoop­punt Rijn­sweerd. Kor­tom: een project waar we bij AT Osborne graag onze bij­drage aan leveren.

Aandacht voor kennis en organisatie in het project

In de voor Rijk­swa­ter­staat unieke rol van adviseurs Ken­nis & Organ­isatie advis­eren wij het pro­ject­team bij organ­isatievraagstukken, voeren we regie op belan­grijke processen en helpen wij deze mede uit te voeren. Mark Mar­i­jnis­sen (2019-heden), Pau Lian Staal-Ong (2016-heden) en Lianne van der Weerd (2016–2019) vervullen deze duorol. Zij sig­naleren organ­isatorische vraagstukken en ver­beter­mo­gelijkhe­den om het project verder te brengen.

Opdracht­gev­er Denis Lintzen (Man­ag­er Pro­ject­be­heers­ing Rijk­swa­ter­staat) vertelt: “Een rol als adviseur Ken­nis en organ­isatie, bin­nen het team Pro­ject­be­heers­ing, is in mijn visie cru­ci­aal voor het suc­ces van een project. Proac­tief toegevoegde waarde lev­eren voor het com­plete pro­ject­team en een belan­grijke verbindende fac­tor zijn tussen de ver­schil­lende pro­jec­ton­derde­len is een basisvoor­waarde om je pro­ject­man­age­mentgedachte te lat­en werken.”

Vroegtijdig aandacht voor integraliteit

Rijk­swa­ter­staat werkt vol­gens het Inte­graal Pro­ject­man­age­ment­mod­el (IPM-mod­­el) in ver­schil­lende teams: Omgev­ings­man­age­ment, Tech­nisch Man­age­ment, Con­tract­man­age­ment en Pro­ject­be­heers­ing. Bij een groot project als de Ring Utrecht zijn deze teams vaak gefo­cust op hun eigen (deel)taak en hebben pro­jectmedew­erk­ers de neig­ing zich te con­cen­tr­eren op de inhoud. Het bor­gen van de inte­graliteit in een veelz­i­jdig project als Ring Utrecht is daar­door een grote uitdaging.

Als adviseurs Ken­nis & Organ­isatie hebben wij hier veel aan­dacht voor. Door­dat we een faciliterende rol hebben voor alle dis­ci­plines, kri­j­gen we goed mee wat er bij de ver­schil­lende inhoudelijke teams speelt. We sig­naleren waar de denkrichtin­gen tussen de teams uiteen­lopen en mak­en dit bespreek­baar. Dit helpt ook in de voor­berei­d­ing van interne en externe (kwaliteits)toetsen. Al in een vroeg sta­di­um organ­is­eren we ter voor­berei­d­ing hierop bijvoor­beeld inte­graliteit­sessies waar­bij pro­ject­brede thema’s aan­dacht krijgen.

Wat doe je als adviseur Kennis & Organisatie?

Hieron­der een greep uit de gevarieerde werkza­amhe­den die we voor het project doen:

  • Opstellen pro­ject­plan en onderliggende deelplan­nen. En het ini­tiëren en uitwerken van ver­schil­lende the­masessies ron­dom bijvoor­beeld organ­isatie-inricht­ing of projectdoelen.
  • Opzetten en uitvo­eren van het ken­nis­man­age­ment­pro­gram­ma. De Ring Utrecht wil graag ken­nis behouden, delen en waar mogelijk ver­groten. Wij doen dit door het organ­is­eren van lunch­bi­jeenkom­sten, ken­nissessies, bij­dra­gen aan interne pro­ject­nieuws­brieven en het ini­tiëren en uitvo­eren van projectevaluaties.
  • Regie voeren op diverse formele toet­sen, zoals de KAd-toet­sen (Kwaliteit Aanbeste­d­ings­dossier) en Gate Reviews van Rijk­swa­ter­staat. Hier­bij trekken wij samen met de con­tract­man­ag­er op om het pro­ces uit te lij­nen, inte­grale reviews te organ­is­eren en te zor­gen dat ver­beter­pun­ten afge­hecht wor­den. Ring Utrecht heeft – mede door de aan­dacht voor het (voorbereidings-)proces en inte­graliteit — als één van de weinige grote infra­struc­tu­ur­pro­jecten in Ned­er­land in één keer een “Groene” KAd95% voor een van de grote con­tracten behaald. Een unieke prestatie!
  • Ini­tiëren, voor­berei­den en faciliteren van diverse werk­sessies voor alle dis­ci­plines. Zoals team­sessies, the­ma sessies, inte­grale reviews en werksessies.
  • Sec­re­taris rol bij het over­leg van de Interne stu­ur­groep. Dit is een peri­odiek afste­mover­leg tussen het project, de Opdracht­gev­ers bin­nen Rijk­swa­ter­staat, de Bestu­ursstaf en DGMo.

De rol van adviseur Ken­nis & Organ­isatie is één van de dis­ci­plines bin­nen Pro­ject­be­heers­ing. Dit is een mooi voor­beeld dat laat zien dat pro­ject­be­heers­ing meer is dan slechts een con­trol­erende dis­ci­pline: vanu­it onze sig­nalerende en ini­tiërende rol dra­gen wij bij aan de ver­hoging van kwaliteit bin­nen het project.

Meer infor­matie over dit project vin­dt u op de pro­jectweb­site.

Deel deze pagina via

Ook interessant