Project omschrijving

Aan­dacht voor ken­nis en orga­ni­sa­tie bij pro­ject A27/A12 Ring Utrecht

Het pro­ject A27/A12 Ring Utrecht is een groot infra­struc­tuur­pro­ject in een com­plexe omge­ving met veel par­tij­en en uit­een­lo­pen­de belan­gen. Daar­naast is het ook tech­nisch com­plex met uit­da­gin­gen als de Ver­diep­te Lig­ging op de A27, de Galecop­per­brug en de fase­ring rond­om knoop­punt Rijns­weerd. Kort­om: een pro­ject waar we bij AT Osbor­ne graag onze bij­dra­ge aan leveren.

Aan­dacht voor ken­nis en orga­ni­sa­tie in het project

In de voor Rijks­wa­ter­staat unie­ke rol van advi­seurs Ken­nis & Orga­ni­sa­tie advi­se­ren wij het pro­ject­team bij orga­ni­sa­tie­vraag­stuk­ken, voe­ren we regie op belang­rij­ke pro­ces­sen en hel­pen wij deze mede uit te voe­ren. Mark Marij­nis­sen (2019-heden), Pau Lian Staal-Ong (2016-heden) en Lian­ne van der Weerd (2016–2019) ver­vul­len deze duo­rol. Zij sig­na­le­ren orga­ni­sa­to­ri­sche vraag­stuk­ken en ver­be­ter­mo­ge­lijk­he­den om het pro­ject ver­der te brengen.

Opdracht­ge­ver Denis Lint­zen (Mana­ger Pro­ject­be­heer­sing Rijks­wa­ter­staat) ver­telt: “Een rol als advi­seur Ken­nis en orga­ni­sa­tie, bin­nen het team Pro­ject­be­heer­sing, is in mijn visie cru­ci­aal voor het suc­ces van een pro­ject. Pro­ac­tief toe­ge­voeg­de waar­de leve­ren voor het com­ple­te pro­ject­team en een belang­rij­ke ver­bin­den­de fac­tor zijn tus­sen de ver­schil­len­de pro­ject­on­der­de­len is een basis­voor­waar­de om je pro­ject­ma­na­ge­ment­ge­dach­te te laten werken.”

Vroeg­tij­dig aan­dacht voor integraliteit

Rijks­wa­ter­staat werkt vol­gens het Inte­graal Pro­ject­ma­na­ge­ment­mo­del (IPM-model) in ver­schil­len­de teams: Omge­vings­ma­na­ge­ment, Tech­nisch Mana­ge­ment, Con­tract­ma­na­ge­ment en Pro­ject­be­heer­sing. Bij een groot pro­ject als de Ring Utrecht zijn deze teams vaak gefo­cust op hun eigen (deel)taak en heb­ben pro­ject­me­de­wer­kers de nei­ging zich te con­cen­tre­ren op de inhoud. Het bor­gen van de inte­gra­li­teit in een veel­zij­dig pro­ject als Ring Utrecht is daar­door een gro­te uitdaging.

Als advi­seurs Ken­nis & Orga­ni­sa­tie heb­ben wij hier veel aan­dacht voor. Door­dat we een faci­li­te­ren­de rol heb­ben voor alle dis­ci­pli­nes, krij­gen we goed mee wat er bij de ver­schil­len­de inhou­de­lij­ke teams speelt. We sig­na­le­ren waar de denk­rich­tin­gen tus­sen de teams uit­een­lo­pen en maken dit bespreek­baar. Dit helpt ook in de voor­be­rei­ding van inter­ne en exter­ne (kwaliteits)toetsen. Al in een vroeg sta­di­um orga­ni­se­ren we ter voor­be­rei­ding hier­op bij­voor­beeld inte­gra­li­teit­ses­sies waar­bij pro­ject­bre­de thema’s aan­dacht krijgen.

Wat doe je als advi­seur Ken­nis & Organisatie?

Hier­on­der een greep uit de geva­ri­eer­de werk­zaam­he­den die we voor het pro­ject doen:

  • Opstel­len pro­ject­plan en onder­lig­gen­de deel­plan­nen. En het ini­ti­ë­ren en uit­wer­ken van ver­schil­len­de the­ma­ses­sies rond­om bij­voor­beeld orga­ni­sa­tie-inrich­ting of projectdoelen.
  • Opzet­ten en uit­voe­ren van het ken­nis­ma­na­ge­ment­pro­gram­ma. De Ring Utrecht wil graag ken­nis behou­den, delen en waar moge­lijk ver­gro­ten. Wij doen dit door het orga­ni­se­ren van lunch­bij­een­kom­sten, ken­nis­ses­sies, bij­dra­gen aan inter­ne pro­ject­nieuws­brie­ven en het ini­ti­ë­ren en uit­voe­ren van projectevaluaties.
  • Regie voe­ren op diver­se for­me­le toet­sen, zoals de KAd-toet­sen (Kwa­li­teit Aan­be­ste­dings­dos­sier) en Gate Reviews van Rijks­wa­ter­staat. Hier­bij trek­ken wij samen met de con­tract­ma­na­ger op om het pro­ces uit te lij­nen, inte­gra­le reviews te orga­ni­se­ren en te zor­gen dat ver­be­ter­pun­ten afge­hecht wor­den. Ring Utrecht heeft – mede door de aan­dacht voor het (voorbereidings-)proces en inte­gra­li­teit — als één van de wei­ni­ge gro­te infra­struc­tuur­pro­jec­ten in Neder­land in één keer een “Groe­ne” KAd95% voor een van de gro­te con­trac­ten behaald. Een unie­ke prestatie!
  • Ini­ti­ë­ren, voor­be­rei­den en faci­li­te­ren van diver­se werk­ses­sies voor alle dis­ci­pli­nes. Zoals team­ses­sies, the­ma ses­sies, inte­gra­le reviews en werksessies.
  • Secre­ta­ris rol bij het over­leg van de Inter­ne stuur­groep. Dit is een peri­o­diek afstem­over­leg tus­sen het pro­ject, de Opdracht­ge­vers bin­nen Rijks­wa­ter­staat, de Bestuurs­staf en DGMo.

De rol van advi­seur Ken­nis & Orga­ni­sa­tie is één van de dis­ci­pli­nes bin­nen Pro­ject­be­heer­sing. Dit is een mooi voor­beeld dat laat zien dat pro­ject­be­heer­sing meer is dan slechts een con­tro­le­ren­de dis­ci­pli­ne: van­uit onze sig­na­le­ren­de en ini­ti­ë­ren­de rol dra­gen wij bij aan de ver­ho­ging van kwa­li­teit bin­nen het project.

Meer infor­ma­tie over dit pro­ject vindt u op de pro­ject­web­si­te.