Project omschrijving

Adap­ti­vi­teit en flexi­bi­li­teit in pro­jectaan­pak RWS in MIRT-proces

De con­clu­sie die we samen met RWS trek­ken, is dat bin­nen de spel­re­gels al veel ‘adap­ti­vi­teit en flexi­bi­li­teit’ moge­lijk is. En ook nodig is om aan slag­kracht en bete­ke­nis te win­nen in een steeds com­plexer speel­veld. In diver­se pro­jec­ten is een ‘flex­ing stra­te­gie’ ont­wik­keld, waar­in gede­tail­leer­de inhou­de­lij­ke beslui­ten rond weg- en water­in­fra­struc­tuur zo dicht moge­lijk op de rea­li­sa­tie wor­den geno­men en niet reeds jaren daar­voor. Ook zien we dat in diver­se pro­jec­ten het mana­ge­ment en de finan­cie­ring door een con­sor­ti­um van publie­ke par­tij­en wordt opge­pakt, en RWS er niet ‘alleen voor staat’. De voor­keurs­stra­te­gie van RWS is even­wel ‘hed­ging’. Dat wil zeg­gen dat het meren­deel van de pro­jec­ten nog erg inhou­de­lijk wor­den bena­derd en vroeg in het pro­ces wordt vast­ge­legd. Vas­te werk- en reken­me­tho­des en cul­tuur en omge­ving (vroeg zeker­heid wil­len) spe­len hier een belang­rij­ke rol.

‘Adap­tie­ver’ kan dus wel, maar vergt een meer pro­ces­ma­ti­ge en orga­ni­sa­to­ri­sche bewus­te aan­pak voor­af, waar­bij ook de moge­lijk­he­den die de spel­re­gels en de wet — en ook het nieu­we Mobi­li­teits­fonds — bie­den, vol­op onder­zocht wor­den. We agen­de­ren voor RWS 11 con­cre­te advie­zen met betrek­king tot besluit­vor­mings­mo­men­ten, samen­wer­king met ande­re par­tij­en en cultuur/werkwijzen.