Project omschrijving

Advies samen­wer­kings­mo­del Servicepunt71

Het bestuur, de 4 wet­hou­ders van de gemeen­ten Lei­den, Lei­der­dorp, Oes­t­geest en Zoe­ter­wou­de, heeft de gemeen­te­se­cre­ta­ris­sen en het con­cern­ma­na­ge­ment SP71 de opdracht gege­ven om de samen­wer­king op de bedrijfs­voe­ring van de toe­komst uit te wer­ken. Zij heb­ben ons gevraagd hier­in te advi­se­ren. Uit­gangs­punt was ‘de ont­wik­ke­ling van de bedrijfs­voe­ring volgt de groot­ste gemeen­te’. Het resul­taat was een samen­wer­kings­mo­del voor SP71 en haar deel­ne­mers met bij­be­ho­ren­de rand­voor­waar­den en sys­te­ma­tiek. Essen­ti­eel was dat de deel­ne­mers bete­re keu­zes kun­nen maken, kun­nen stu­ren op kos­ten in rela­tie tot de te beha­len resul­ta­ten, dat SP71 finan­ci­eel gezond blijft en de afge­spro­ken resul­ta­ten kan leveren.

Van­uit 5 invals­hoe­ken naar een hel­de­re splitsing

Om te komen tot een goe­de ana­ly­se van de hui­di­ge situ­a­tie is geke­ken naar een 5‑tal invalshoeken:

  • De his­to­ri­sche con­text; de twee ont­wik­kel­fa­sen die SP71 heeft door­lo­pen en de daar­bij gemaak­te keuzes;
  • De dyna­miek van het samen­spel tus­sen de vier gemeen­ten en SP71, zowel onder­ling als gezamenlijk;
  • De ont­wik­kel­be­hoef­ten en con­cre­te ontwikkelvragen;
  • De PDC van SP71 en het ont­wik­kel­aan­bod en
  • De vra­gen die con­creet speel­den bij de vier gemeen­ten en SP71.

De belang­rijk­ste con­clu­sies hier­bij waren:

  • Om onder­scheid te gaan maken tus­sen een gestan­daar­di­seer­de dienst­ver­le­ning en te ont­wik­ke­len dienst­ver­le­ning en dit anders te gaan aansturen.
  • Recht te gaan doen aan het ver­schil in ver­lan­gens en bij­be­ho­ren­de moge­lijk­he­den om door te ont­wik­ke­len bij alle partijen.

Heel con­creet bete­ken­de dat in het advies dat de regie voor stra­te­gi­sche ont­wik­ke­ling werd belegd bij de groot­ste deel­ne­mer en dat de ande­ren gin­gen vol­gen. De geza­men­lij­ke aan­stu­ring kon zich ver­vol­gens beper­ken tot for­me­le con­trac­te­ring van de afna­me van de PDC en review van de uit­voe­ring van de gestan­daar­di­seer­de dienst­ver­le­ning op hoofdlijnen.

Werk­wij­ze

We start­ten met een lite­ra­tuur­stu­die. Van­uit daar zijn er gesprek­ken gevoerd met de belang­rijk­ste key-spe­lers bij alle par­tij­en. Ook zijn er geza­men­lij­ke ses­sies geor­ga­ni­seerd met de gemeen­te­se­cre­ta­ris­sen en direc­teur SP71 om een geza­men­lijk beeld op de toe­komst te ont­wik­ke­len. De opge­haal­de infor­ma­tie is ver­werkt tot zorg­vul­di­ge en toch expli­cie­te aan­wij­zin­gen hoe de koers naar de toe­komst eruit ziet. Juist dit lever­de ondanks de onge­mak­ke­lij­ke bood­schap een hoge waar­de­ring op.