Advies samenwerkingsmodel Servicepunt71

Het bestu­ur, de 4 wethoud­ers van de gemeen­ten Lei­den, Lei­der­dorp, Oest­geest en Zoeter­woude, heeft de gemeen­tes­ec­re­taris­sen en het con­cern­man­age­ment SP71 de opdracht gegeven om de samen­werk­ing op de bedri­jfsvo­er­ing van de toekomst uit te werken. Zij hebben ons gevraagd hierin te advis­eren. Uit­gangspunt was ‘de ontwik­kel­ing van de bedri­jfsvo­er­ing vol­gt de groot­ste gemeente’. Het resul­taat was een samen­werk­ingsmod­el voor SP71 en haar deel­ne­mers met bijbe­horende rand­voor­waar­den en sys­tem­atiek. Essen­tieel was dat de deel­ne­mers betere keuzes kun­nen mak­en, kun­nen sturen op kosten in relatie tot de te behalen resul­tat­en, dat SP71 finan­cieel gezond bli­jft en de afge­spro­ken resul­tat­en kan leveren.

Vanuit 5 invalshoeken naar een heldere splitsing

Om te komen tot een goede analyse van de huidi­ge sit­u­atie is gekeken naar een 5‑tal invalshoeken:

  • De his­torische con­text; de twee ontwikkelfasen die SP71 heeft door­lopen en de daar­bij gemaak­te keuzes;
  • De dynamiek van het samen­spel tussen de vier gemeen­ten en SP71, zow­el onder­ling als gezamenlijk;
  • De ontwikkel­be­hoeften en con­crete ontwikkelvragen;
  • De PDC van SP71 en het ontwikke­laan­bod en
  • De vra­gen die con­creet speelden bij de vier gemeen­ten en SP71.

De belan­grijk­ste con­clusies hier­bij waren:

  • Om onder­scheid te gaan mak­en tussen een ges­tandaardis­eerde dien­stver­len­ing en te ontwikke­len dien­stver­len­ing en dit anders te gaan aansturen.
  • Recht te gaan doen aan het ver­schil in ver­lan­gens en bijbe­horende mogelijkhe­den om door te ontwikke­len bij alle partijen.

Heel con­creet betek­ende dat in het advies dat de regie voor strate­gis­che ontwik­kel­ing werd belegd bij de groot­ste deel­ne­mer en dat de anderen gin­gen vol­gen. De geza­men­lijke aans­tur­ing kon zich ver­vol­gens beperken tot formele con­tracter­ing van de afname van de PDC en review van de uitvo­er­ing van de ges­tandaardis­eerde dien­stver­len­ing op hoofdlijnen.

Werkwijze

We start­ten met een lit­er­atu­urstudie. Vanu­it daar zijn er gesprekken gevo­erd met de belan­grijk­ste key-spel­ers bij alle par­ti­jen. Ook zijn er geza­men­lijke sessies geor­gan­iseerd met de gemeen­tes­ec­re­taris­sen en directeur SP71 om een geza­men­lijk beeld op de toekomst te ontwikke­len. De opge­haalde infor­matie is ver­w­erkt tot zorgvuldige en toch expli­ci­ete aan­wi­jzin­gen hoe de koers naar de toekomst eruit ziet. Juist dit leverde ondanks de onge­makke­lijke bood­schap een hoge waarder­ing op.

Deel deze pagina via

Ook interessant