Project omschrijving

Amster­dam Skills Cen­tre: oplei­dings­cen­trum voor chirurgen

Dit jaar ver­rijst een nieuw, inter­na­ti­o­naal oplei­dings­cen­trum voor chi­rur­gen, medisch spe­ci­a­lis­ten en ander medisch per­so­neel. Voor het rea­li­se­ren van dit nieu­we high­tech cen­trum werkt Amster­dam UMC nauw samen met het Ame­ri­kaan­se medisch tech­no­lo­gie­be­drijf Stry­ker, dat als part­ner medi­sche appa­ra­tuur en instru­men­ten levert voor de OK’s. Doel: met behulp van simu­la­to­ren, vir­tu­al rea­li­ty en kunst­ma­ti­ge intel­li­gen­tie wereld­wijd de kwa­li­teit van de zorg ver­der ver­ho­gen en oplei­dings­kos­ten verlagen.

Het Amster­dam Skills Cen­tre (ASC) beslaat zo’n 3.700 vier­kan­te meter en wordt gere­a­li­seerd op het ter­rein van het Amster­dam UMC, loca­tie AMC in Amster­dam-Zuid­oost. Naast twaalf OK’s en een tien­tal simu­la­to­ren, beschikt het ASC, dat begin 2019 zijn deu­ren opent, over onder­wijs­fa­ci­li­tei­ten, trai­ningsla­bo­ra­to­ria, kan­toor­ruim­tes, twee Stry­ker pro­duct­show­rooms, ont­vangst- en hore­ca­ruim­ten. Daar­naast is er ruim­te voor toe­kom­sti­ge uit­brei­ding. De oprich­ting is mede te dan­ken aan de inten­sie­ve samen­wer­king tus­sen AMC en VUmc, die tij­dens het pro­ject bestuur­lijk zijn gefu­seerd tot Amster­dam UMC. Pro­fes­sor Jaap Bon­jer, hoofd afde­ling Heel­kun­de bij het VUmc, is trek­ker van het pro­ject en tevens CEO van het Amster­dam Skills Cen­tre. “De alli­an­tie van AMC en VUmc plaatst ons in de top 5 van de uni­ver­si­tai­re medi­sche cen­tra in Europa.”

Zorg­kos­ten beperken
Eén van de rede­nen voor dit ini­ti­a­tief is het feit dat de hui­di­ge oplei­ding tot medisch spe­ci­a­list door­gaans veer­tien tot acht­tien jaar in beslag neemt. “Ter ver­ge­lij­king: een Chi­nook-heli­kop­ter leren bestu­ren kost slechts vier jaar. Waar­om kun­nen we niet net als pilo­ten trai­nen in simu­la­to­ren en zo snel­ler leren ope­re­ren?”, betoogt Bon­jer. “De zorg wordt steeds com­plexer en daar­mee duur­der. Dat geldt voor gebruik­te metho­den – een clip om een hart­klep te laten slui­ten, werkt goed maar kost 25.000 euro – en ook voor de uit­rus­ting. Hybri­de OK’s heb­ben inmid­dels veel weg van een ruim­te­sta­ti­on. Slim­mer en snel­ler leren helpt de oplei­dings­duur en de zorg­kos­ten te beper­ken. Daar­voor moe­ten zorg­pro­fes­si­o­nals net als pilo­ten over­stap­pen van trai­ning on the job naar trai­ning off the job. Dat vergt een gro­te omschakeling.”

Slim­mer en snel­ler leren helpt de oplei­dings­duur en de zorg­kos­ten te beperken.

Eer­der al zet­te Bon­jer skills cen­ters op in Rot­ter­dam en Nova Sco­tia (Cana­da). “Het is waar­de­vol om zon­der tijds­druk, in een omge­ving zon­der pati­ën­ten waar je fou­ten mag maken je oplei­ding te kun­nen vol­gen. Ons werk is door de jaren heen ingrij­pend ver­an­derd, denk aan kijk­ope­ra­ties en hart­ka­the­te­ri­sa­tie. Het is belang­rijk om moei­lij­ke situ­a­ties te oefe­nen met het hele team. Daar­om is dit cen­trum niet alleen bedoeld voor chi­rur­gen, maar ook voor anes­the­si­o­lo­gen, OK-assis­ten­ten, long­art­sen en car­di­o­lo­gen. Kort­om, allen die inter­ven­ties uit­voe­ren”, ver­klaart hij. Amster­dam is de ide­a­le plek voor het ASC. “Cen­traal in Euro­pa en op een kwar­tier rei­zen van Schip­hol. Daar­bij komt dat de medi­sche oplei­din­gen en gezond­heids­zorg in ons land tot de bes­te ter wereld behoort.”

ASC col­le­ge­zaal

Sha­re of mind
Deze uit­gangs­pun­ten van kos­ten­be­per­king en trai­ning off the job slui­ten naad­loos aan bij de mis­sie van Stry­ker: ‘Together with our cus­to­mers we are dri­ven to make heal­th­ca­re bet­ter’. Dit bedrijf met 34.000 mede­wer­kers wereld­wijd richt zich op medi­sche (operatie)technologie, ortho­pe­die en neu­ro­tech­no­lo­gie. “Hier­voor bedie­nen we medi­ci en met name chi­rur­gen met pro­duc­ten en dien­sten, waar­on­der oplei­ding, die het ver­schil maken. Voor inno­va­tie en R&D wer­ken we graag samen met opi­ni­on lea­ders in de medi­sche wereld, zoals Bon­jer”, stelt Stu­art Silk, Pre­si­dent Stry­ker EMEA & Latin Ame­ri­ca en Stry­ker Euro­pean Ope­ra­ti­ons (geves­tigd in Amster­dam). “Dit niet alleen door sha­re of wal­let, maar voor­al door sha­re of mind. Het part­ner­ship in het Amster­dam Skills Cen­tre is momen­teel het meest belang­wek­ken­de pro­ject van Stry­ker wereld­wijd. We wil­len bij­dra­gen aan het eli­mi­ne­ren van onno­di­ge kos­ten en inves­te­ren daar­om in kwa­li­teit en goe­de tech­no­lo­gie.” Stry­ker voor­ziet het ASC van beno­dig­de medi­sche appa­ra­tuur en instru­men­ten. “Een uniek pro­ject waar al onze divi­sies bij betrok­ken zijn.” Naast Stry­ker werkt Amster­dam UMC samen met Orzo­ne, Moog en Touch Surgery.

ASC oefen­ruim­te

Kort cur­ri­cu­lum
Amster­dam UMC en Stry­ker voe­len een gedeel­de soci­a­le ver­ant­woor­de­lijk­heid voor het feit dat twee der­de van de wereld­be­vol­king – 5 mil­jard men­sen – geen toe­gang heeft tot de meest basa­le zorg. “Hier wil­len wij ver­an­de­ring in bren­gen. Het gaat hier­bij om het uit­voe­ren van een kei­zer­sne­de, buik­ope­ra­ties om een ont­sto­ken blin­de­darm te ver­wij­de­ren, lies­breuk­ope­ra­ties en het behan­de­len van gebro­ken lede­ma­ten. Jaar­lijks zou­den 143 mil­joen extra ope­ra­ties nodig zijn. Daar­om wil­len we bin­nen het ASC een kort cur­ri­cu­lum voor basis­chi­rur­gie en anes­the­si­o­lo­gie aan­bie­den. Met de bes­te digi­ta­le tools kun je dan hope­lijk vol­staan met een veel kor­te­re oplei­ding”, stel­len Bon­jer en Silk.

Rol AT Osborne
Advi­seurs van AT Osbor­ne zijn sinds de ini­ti­a­tief­fa­se begin 2017 bij de ont­wik­ke­ling van het ASC betrok­ken. Eerst bij het uit­wer­ken van de opties voor huis­ves­ting van het cen­trum, waar­na er geko­zen is om het leeg­staan­de keu­ken­ge­bouw aan de Tafel­berg­weg te her­ont­wik­ke­len. Hier­na heeft AT Osbor­ne de plan­ont­wik­ke­ling bege­leid. Hier was de uit­da­ging om een gebouw te ont­wer­pen dat op elke ande­re dag op een nieu­we manier gebruikt gaat wor­den. Er was dus behoef­te aan een hoge mate van flexi­bi­li­teit. Na ople­ve­ring van het Defi­ni­tie­ve Ont­werp heeft AT Osbor­ne de aan­be­ste­ding en con­trac­te­ring van de uit­voe­ring bege­leid. Hier­bij is omwil­le van de kor­te door­loop­tijd geko­zen voor een bouw­team, waar­bij de uit­wer­king van het Uit­voe­rings­ge­reed Ont­werp paral­lel plaats­vond met de sloop van het inbouw­pak­ket. Tij­dens de rea­li­sa­tie ver­zorgt AT Osbor­ne het con­tract- en pro­ject­ma­na­ge­ment tot de ople­ve­ring eind 2018. Ondanks de bij­zon­der kor­te door­loop­tijd tij­dens de gehe­le pro­ject­duur, wordt de samen­wer­king als zeer pret­tig gezien. We zijn trots om aan dit toon­aan­ge­ven­de pro­ject te kun­nen werken.

Bron: fmtgezondheidszorg.nl