Amsterdam Skills Centre: opleidingscentrum voor chirurgen

Dit jaar ver­ri­jst een nieuw, inter­na­tion­aal oplei­d­ings­cen­trum voor chirur­gen, medisch spe­cial­is­ten en ander medisch per­son­eel. Voor het realis­eren van dit nieuwe high­tech cen­trum werkt Ams­ter­dam UMC nauw samen met het Amerikaanse medisch tech­nolo­giebedri­jf Stryk­er, dat als part­ner medis­che appa­ratu­ur en instru­menten lev­ert voor de OK’s. Doel: met behulp van sim­u­la­toren, vir­tu­al real­i­ty en kun­st­matige intel­li­gen­tie wereld­wi­jd de kwaliteit van de zorg verder ver­hogen en oplei­d­ingskosten verlagen.

Het Ams­ter­dam Skills Cen­tre (ASC) beslaat zo’n 3.700 vierkante meter en wordt gere­aliseerd op het ter­rein van het Ams­ter­dam UMC, locatie AMC in Ams­ter­­dam-Zuidoost. Naast twaalf OK’s en een tien­tal sim­u­la­toren, beschikt het ASC, dat begin 2019 zijn deuren opent, over onder­wi­js­fa­ciliteit­en, train­ingslab­o­ra­to­ria, kan­toor­ruimtes, twee Stryk­er prod­uct­show­rooms, ont­­vangst- en hore­caruimten. Daar­naast is er ruimte voor toekom­stige uit­brei­d­ing. De opricht­ing is mede te danken aan de inten­sieve samen­werk­ing tussen AMC en VUmc, die tij­dens het project bestu­urlijk zijn gefuseerd tot Ams­ter­dam UMC. Pro­fes­sor Jaap Bon­jer, hoofd afdel­ing Heelkunde bij het VUmc, is trekker van het project en tevens CEO van het Ams­ter­dam Skills Cen­tre. “De alliantie van AMC en VUmc plaatst ons in de top 5 van de uni­ver­si­taire medis­che cen­tra in Europa.”

Zorgkosten beperken
Eén van de rede­nen voor dit ini­ti­atief is het feit dat de huidi­ge oplei­d­ing tot medisch spe­cial­ist door­gaans veer­tien tot acht­tien jaar in beslag neemt. “Ter vergelijk­ing: een Chi­nook-helikopter leren besturen kost slechts vier jaar. Waarom kun­nen we niet net als piloten trainen in sim­u­la­toren en zo sneller leren oper­eren?”, betoogt Bon­jer. “De zorg wordt steeds com­plex­er en daarmee duur­der. Dat geldt voor gebruik­te meth­o­d­en – een clip om een hartk­lep te lat­en sluiten, werkt goed maar kost 25.000 euro – en ook voor de uitrust­ing. Hybride OK’s hebben inmid­dels veel weg van een ruimtes­ta­tion. Slim­mer en sneller leren helpt de oplei­d­ings­du­ur en de zorgkosten te beperken. Daar­voor moeten zorg­pro­fes­sion­als net als piloten over­stap­pen van train­ing on the job naar train­ing off the job. Dat vergt een grote omschakeling.”

Slim­mer en sneller leren helpt de oplei­d­ings­du­ur en de zorgkosten te beperken.

Eerder al zette Bon­jer skills cen­ters op in Rot­ter­dam en Nova Sco­tia (Cana­da). “Het is waarde­vol om zon­der tijds­druk, in een omgev­ing zon­der patiën­ten waar je fouten mag mak­en je oplei­d­ing te kun­nen vol­gen. Ons werk is door de jaren heen ingri­jpend veran­derd, denk aan kijk­op­er­aties en hartka­theter­isatie. Het is belan­grijk om moeil­ijke sit­u­aties te oefe­nen met het hele team. Daarom is dit cen­trum niet alleen bedoeld voor chirur­gen, maar ook voor anes­the­si­olo­gen, OK-assis­ten­ten, lon­gart­sen en car­di­olo­gen. Kor­tom, allen die inter­ven­ties uitvo­eren”, verk­laart hij. Ams­ter­dam is de ide­ale plek voor het ASC. “Cen­traal in Europa en op een kwarti­er reizen van Schiphol. Daar­bij komt dat de medis­che oplei­din­gen en gezond­hei­d­szorg in ons land tot de beste ter wereld behoort.”

ASC col­legeza­al

Share of mind
Deze uit­gangspun­ten van kosten­beperk­ing en train­ing off the job sluiten naad­loos aan bij de missie van Stryk­er: ‘Togeth­er with our cus­tomers we are dri­ven to make health­care bet­ter’. Dit bedri­jf met 34.000 medew­erk­ers wereld­wi­jd richt zich op medis­che (operatie)technologie, ortho­pe­die en neu­rotech­nolo­gie. “Hier­voor bedi­enen we medici en met name chirur­gen met pro­ducten en dien­sten, waaron­der oplei­d­ing, die het ver­schil mak­en. Voor inno­vatie en R&D werken we graag samen met opin­ion lead­ers in de medis­che wereld, zoals Bon­jer”, stelt Stu­art Silk, Pres­i­dent Stryk­er EMEA & Latin Amer­i­ca en Stryk­er Euro­pean Oper­a­tions (geves­tigd in Ams­ter­dam). “Dit niet alleen door share of wal­let, maar vooral door share of mind. Het part­ner­ship in het Ams­ter­dam Skills Cen­tre is momenteel het meest belang­wekkende project van Stryk­er wereld­wi­jd. We willen bij­dra­gen aan het elim­ineren van onn­odi­ge kosten en investeren daarom in kwaliteit en goede tech­nolo­gie.” Stryk­er voorzi­et het ASC van ben­odigde medis­che appa­ratu­ur en instru­menten. “Een uniek project waar al onze divisies bij betrokken zijn.” Naast Stryk­er werkt Ams­ter­dam UMC samen met Orzone, Moog en Touch Surgery.

ASC oefen­ruimte

Kort cur­ricu­lum
Ams­ter­dam UMC en Stryk­er voe­len een gedeelde sociale ver­ant­wo­ordelijkheid voor het feit dat twee derde van de wereld­bevolk­ing – 5 mil­jard mensen – geen toe­gang heeft tot de meest basale zorg. “Hier willen wij veran­der­ing in bren­gen. Het gaat hier­bij om het uitvo­eren van een keiz­er­snede, buik­op­er­aties om een ontsto­ken blindedarm te ver­wi­jderen, lies­breuk­op­er­aties en het behan­de­len van gebro­ken lede­mat­en. Jaar­lijks zouden 143 miljoen extra oper­aties nodig zijn. Daarom willen we bin­nen het ASC een kort cur­ricu­lum voor basis­chirurgie en anes­the­si­olo­gie aan­bieden. Met de beste dig­i­tale tools kun je dan hopelijk vol­staan met een veel kor­tere oplei­d­ing”, stellen Bon­jer en Silk.

Rol AT Osborne
Adviseurs van AT Osborne zijn sinds de ini­ti­ati­ef­fase begin 2017 bij de ontwik­kel­ing van het ASC betrokken. Eerst bij het uitwerken van de opties voor huisvest­ing van het cen­trum, waar­na er gekozen is om het leegstaande keukenge­bouw aan de Tafel­berg­weg te heron­twikke­len. Hier­na heeft AT Osborne de planon­twik­kel­ing begeleid. Hier was de uitdag­ing om een gebouw te ontwer­pen dat op elke andere dag op een nieuwe manier gebruikt gaat wor­den. Er was dus behoefte aan een hoge mate van flex­i­biliteit. Na oplev­er­ing van het Defin­i­tieve Ontwerp heeft AT Osborne de aanbeste­d­ing en con­tracter­ing van de uitvo­er­ing begeleid. Hier­bij is omwille van de korte door­loop­ti­jd gekozen voor een bouwteam, waar­bij de uitwerk­ing van het Uitvo­er­ings­gereed Ontwerp par­al­lel plaatsvond met de sloop van het inbouw­pakket. Tij­dens de real­isatie ver­zorgt AT Osborne het con­­tract- en pro­ject­man­age­ment tot de oplev­er­ing eind 2018. Ondanks de bij­zon­der korte door­loop­ti­jd tij­dens de gehele pro­ject­du­ur, wordt de samen­werk­ing als zeer pret­tig gezien. We zijn trots om aan dit toon­aangevende project te kun­nen werken.

Bron: fmtgezondheidszorg.nl

Deel deze pagina via

Ook interessant