Project omschrijving

Aqua­ther­mie, het meest com­ple­te rap­port tot nu toe

AT Osbor­ne en IF Tech­no­lo­gy kre­gen de kans om de haal­baar­heid te onder­zoe­ken van warm­te uit het Braas­se­mer­meer voor inwo­ners van Rijnsaterwoude.

De tech­ni­sche, finan­ci­ë­le en juri­di­sche haal­baar­heid is ver­kend door onder­zoek te doen naar het meest geschik­te ener­gie­con­cept, de kos­ten en baten inzich­te­lijk te maken en de beno­dig­de ver­gun­nin­gen te beschrij­ven. Paral­lel wor­den vra­gen beant­woord over de impact voor de bewo­ners, duur­zaam­heid en hoe bewo­ners en ande­ren samen ver­der kun­nen om ook echt warm­te uit de Braas­sem te halen.

Bij­zon­der aan deze opdracht was dat deze kwam van de gemeen­te Kaag en Braas­sem samen met bewo­ners­or­ga­ni­sa­tie Ons Warm Ont­haal. Wij wen­sen hen veel suc­ces met de voort­gang van dit project.