Project omschrijving

Asbest­sa­ne­ring en totaal­sloop gebou­wen Rad­boud Universiteit

In opdracht van het Uni­ver­si­tair Vast­goed­be­drijf zijn vijf gebou­wen aan de Tho­mas van Aquino­s­traat in Nij­me­gen gesa­neerd en gesloopt. Het ging om een totaal opper­vlak van ruim 26.000 m². Hier­mee is op de cam­pus van de Rad­boud Uni­ver­si­teit ruim­te gemaakt voor het nieu­we Maria Mon­tes­so­ri­ge­bouw, dat in 2020 gereed zal zijn voor de facul­teit Soci­a­le Wetenschappen.

De asbest­sa­ne­ring en sloop vond plaats in een omge­ving waar­bij het pri­mai­re pro­ces van de uni­ver­si­teit, bestaan­de uit onder­zoek en onder­wijs, niet onder­bro­ken kon wor­den. De uit­voe­ring om te komen tot een bouw­rijp werk­ter­rein, bevond zich bin­nen een tijd­span­ne van het leeg­ko­men van de gebou­wen na ver­hui­zing van alle mede­wer­kers en stu­den­ten, tot aan de start van het nieu­we aca­de­mi­sche jaar. Voor­waar­de was dat de sloop van de casco’s van de gebou­wen en het bouw­rijp maken uit­slui­tend mocht plaats­vin­den tij­dens de zomer­va­kan­tie. Dit ter voor­ko­ming van over­last naar de stu­den­ten, onder­zoe­kers en van­we­ge de geplan­de start van de nieuwbouw.

Asbestrisico’s

De opdracht van het Uni­ver­si­tair Vast­goed­be­drijf, die zich ken­merkt als een opdracht­ge­ver met inmid­dels ver­schil­len­de erva­rin­gen op asbest­ge­bied, was heel dui­de­lijk: de omvang van onvoor­zien asbest dient tot een mini­mum beperkt te blij­ven en afwij­ken van het beschik­ba­re tijds­pad en over­schrij­ding van het bud­get is niet geoor­loofd. Daar­bij was het een vraag­stuk waar­op alle ogen waren gericht. Daar­te­gen­over stond een peri­o­de van cir­ca 18 maan­den voor een zorg­vul­di­ge voor­be­rei­ding van de uit­ein­de­lij­ke asbest­sa­ne­ring en totaalsloop.

De beschik­ba­re, en niet meer actu­e­le asbe­st­in­ven­ta­ri­sa­tie­rap­por­ten, moesten voor de totaal­sloop geac­tu­a­li­seerd wor­den. Het inven­ta­ri­sa­tie­bu­reau, met rui­me erva­ring met de gebou­wen, stel­de voor om een upda­te uit te voe­ren op basis van de reeds beken­de toe­pas­sin­gen. Een kri­ti­sche blik leer­de dat dit gepaard kan gaan met risico’s op onvoor­zien asbest. Immers was de scoop van de opga­ve totaal­sloop, in plaats van het gebruik van de gebou­wen. En de lang­ja­ri­ge erva­ring kan blind­heid geven van het eigen werk. Dus om de risico’s te beper­ken, is een ana­ly­se gemaakt van de gebouw­ty­po­lo­gie, de gebouw­his­to­rie en de veel­ge­bruik­te en wel­licht niet meer aan­we­zi­ge asbest­hou­den­de toepassingen.

De uit­komst hier­van was reden voor gericht destruc­tief onder­zoek. De breed­te van dit onder­zoek was uit­ge­brei­der dan het oor­spron­ke­lij­ke plan van het inven­ta­ri­sa­tie­bu­reau. De uit­komst gaf uit­sluit­sel over risi­co­vol­le posi­ties en werd de kans op onvoor­zien asbest aan­zien­lijk gereduceerd.

Moge­lijk­heid tot terug­scha­ling (vali­da­tie)

In en aan de gebou­wen zaten omvang­rij­ke hoe­veel­he­den asbest­toe­pas­sin­gen, met een rela­tief laag per­cen­ta­ge asbest. De sane­ring van deze toe­pas­sin­gen moet plaats­vin­den in afge­scherm­de werk­ge­bie­den, inclu­sief alle bij­be­ho­ren­de ver­plich­tin­gen. Onze erva­rin­gen en de omvang gaven aan­lei­ding om aan het Uni­ver­si­tair Vast­goed­be­drijf een beeld voor te hou­den met een moge­lijk­heid voor sane­ring in een lage­re risi­co­klas­se, via terug­scha­ling c.q. validatie.

Doel is het ver­la­gen van de arbeids­be­las­ting (wer­ken met per­soon­lij­ke bescher­mings­mid­de­len), het ver­kor­ten van bloot­stel­ling aan asbest en het terug­drin­gen van soci­a­le onrust naar de omgeving.

Om dit moge­lijk te maken zijn diver­se beproe­vin­gen en metin­gen onder worst case omstan­dig­he­den uit­ge­voerd, om vast te stel­len of dit moge­lijk was. Voor het ver­la­gen van de risi­co­klas­se geldt dat hoe grof de ver­wij­de­ring van het asbest ook gebeurt, de even­tu­eel vrij­ko­men­de con­cen­tra­tie asbest­ve­zels onder wet­te­lij­ke grens­waar­den blijft. Dus dat er geen risi­co voor mens en mili­eu is bij het ver­wij­de­ren van asbest. De beproe­vin­gen zijn uit­ge­voerd na de aan­be­ste­ding en gunning.

Aan­be­ste­ding

Uit­gangs­punt bij de aan­be­ste­ding was trans­pa­ran­tie in aan­pak en de opbouw van de prijs­vor­ming. Dit maakt het moge­lijk om op een­vou­di­ge wij­ze tot een onder­ling ver­ge­lijk en weging te komen van de ver­schil­len­de inschrij­vin­gen. Voor de prijs­vor­ming van het asbest­deel is een inde­ling gemaakt van opge­ge­ven werk­ge­bie­den waar­voor inschrij­ven­de par­tij­en per werk­ge­bied een prijs heb­ben opge­ven, inclu­sief een onder­leg­ger over de opbouw hiervan.

Om invul­ling te geven aan de vraag van het Uni­ver­si­tair Vast­goed­be­drijf, om de impact van niet voor­zien asbest in te pas­sen bin­nen de beschik­ba­re tijd en zon­der over­schrij­ding van het bud­get, is gebruik gemaakt van een door AT Osbor­ne ont­wik­kel­de metho­diek voor bepa­ling van de finan­ci­ë­le omvang en even­tu­eel extra door­loop­tijd in geval er spra­ke is van onvoor­zien asbest. Dit voor­komt gedoe en dis­cus­sie over prijs­ni­veau en het clai­men van extra uit­voe­rings­tijd. Het vraagt aan de voor­kant wel de wil om mee te wer­ken aan een trans­pa­ran­te prijs­op­bouw, als­me­de de extra inspan­ning die hier­voor moet wor­den gele­verd bij het indie­nen van de prijs/inschrijving.

Van­we­ge de moge­lijk­heid om de risi­co­klas­sen van diver­se toe­pas­sin­gen te ver­la­gen via vali­da­tie, is voor de prijs­vor­ming van het asbest­deel een aan­tal scenario’s geschetst. Het uit­gangs­punt was dat het uit­voe­ren van de vali­da­tie­me­tin­gen werd uit­ge­voerd door de par­tij aan wie de asbest­sa­ne­ring en sloop­werk­zaam­he­den werd gegund en opgedragen.

Koen Fleu­ren, Hoofd vast­goed­pro­jec­ten Rad­boud Uni­ver­si­teit: de vali­da­tie van de ver­schil­len­de sane­rings­me­tho­den geeft ons een finan­ci­ë­le bespa­ring van ruim 2,5 keer ten opzich­te van de oor­spron­ke­lij­ke risi­co­klas­sen. Het Uni­ver­si­tair Vast­goed­be­drijf is tevre­den over ver­loop en resul­taat hiervan.

Beproe­ving scenario’s door metingen

Na het door­lo­pen van de gun­nings­pe­ri­o­de en het slui­ten van de over­een­komst met de uit­voe­ren­de par­tij en een inge­scha­kel­de Hoger Vei­lig­heids­kun­di­ge, zijn de voor­be­rei­ding gedaan en zijn de vali­da­tie­me­tin­gen uit­ge­voerd. Alle metin­gen had­den een posi­tief resul­taat (geen over­schrij­ding van de wet­te­lij­ke grens­waar­den). Wel zijn door de betrok­ken Hoger Vei­lig­heids­kun­di­ge limie­ten gesteld aan de maxi­ma­le te ver­wij­de­ren omvang per dag, ter pre­ven­tie­ve bescher­ming van de werk­lie­den. In de ver­schil­len­de scenario’s was al reke­ning gehou­den met limie­ten c.q. maxi­ma­le dag­pro­duc­ties per werk­ne­mer. Door de meet­re­sul­ta­ten lag de weg open om te wer­ken met de meest gun­sti­ge scenario’s qua lage­re arbeids­be­las­ting, ver­kor­ten van bloot­stel­ling en terug­drin­gen van soci­a­le onrust. Van­we­ge het wer­ken onder een lage­re risi­co­klas­se, is er van­uit de asbest­re­gel­ge­ving wei­nig con­tro­le. Daar­om koos het Uni­ver­si­tair Vast­goed­be­drijf voor het inzet­ten van pri­va­te borging/ toe­zicht, waar­door er con­tro­le is op het cor­rec­te naleving.

Voor het Uni­ver­si­tair Vast­goed­be­drijf is er nog een ande­re posi­tie­ve bij­kom­stig­heid. Name­lijk dat de tota­le sane­rings­kos­ten (inclu­sief onder meer metin­gen, extra toezicht/borging) ten opzich­te van de oor­spron­ke­lij­ke risi­co­klas­sen (zon­der vali­da­tie) ruim 2,5 keer lager uit­val­len. Een aan­zien­lijk bespa­ring op het budget.

Uit­voe­ring

De uit­voe­ring van de asbest­sa­ne­ring en de inpan­di­ge sloop­werk­zaam­he­den zijn medio febru­a­ri 2018 gestart. De aan­we­zig­heid van onvoor­zien asbest, dat tij­dens de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den aan het licht kon komen, is van­we­ge de gehan­teer­de voor­be­rei­ding en risi­co­be­per­king tot een mini­mum beperkt gebleven.

Tij­dens de zomer­va­kan­tie zijn de res­te­ren­de casco’s van de gebou­wen gesloopt en is het vrij­ko­men­de ter­rein bouw­rijp gemaakt. Van­we­ge de inzet van de sloop­aan­ne­mer was het zelfs moge­lijk om de ople­ve­ring zes weken eer­der dan de oor­spron­ke­lijk plan­ning op te leve­ren. Dus voor de start van de nieu­we aca­de­mi­sche jaar waren de werk­zaam­he­den gereed en opgeleverd.