Project omschrijving

Bege­lei­den seni­o­ren­over­leg Geldrop-Mierlo

De afde­ling Ruim­te van de Gemeen­te Gel­drop-Mier­lo wil­de graag beter omgaan met de werk­druk en een beter ima­go cre­ë­ren. Het gevoel bestaat dat de basis en het ima­go ver­be­terd kan wor­den. Er wordt ad hoc en vol­gens de waan van de dag gewerkt. De afde­ling wil meer ruim­te om pro­ac­tief te wer­ken en de ont­wik­ke­lin­gen, die op hun afko­men, goed vormgeven.

Het ont­staan

De vraag naar het ver­be­te­ren van de afde­ling is door meer­de­re rede­nen ontstaan:

  • Bestuur­lijk gezien heeft de afde­ling Ruim­te te maken met meer­de­re wet­hou­ders, die elk hun eigen por­te­feuil­le, dyna­miek en vraag­stel­ling aan de amb­te­lij­ke orga­ni­sa­tie kennen.
  • De markt is aan­ge­trok­ken. Hier­door komen veel vra­gen van ‘bui­ten’ op de afde­ling af. waar­mee de mede­wer­kers aan de slag moeten.
  • De orga­ni­sa­tie wil meer inzicht in de vra­gen en taken (pro­jec­ten, beleids­ma­ti­ge, uit­voe­ren­de taken en HRM-taken) en de omvang en impact op capa­ci­teit van medewerkers.
  • De orga­ni­sa­tie wil beter inzicht krij­gen in hoe pro­ces­ma­tig wer­ken een bij­dra­ge kan leve­ren aan effi­ci­ën­ter en effec­tie­ver werken.
  • Mede­wer­kers heb­ben het leve­ren van kwa­li­teit hoog in het vaan­del staan. Er wordt vaak meer gele­verd dan nodig is. Hoe ga je daar op een goe­de manier mee om?
  • De samen­le­ving en de amb­te­lij­ke orga­ni­sa­tie en de manier waar­op deze zich tot elkaar ver­hou­den, is aan het ver­an­de­ren. Daar­om is het nodig om opnieuw naar de eigen rol te kij­ken en wat hier­bij nodig is.

Onze wij­ze van kijken

Ima­go­be­le­ving en werk­druk noemt AT Osbor­ne hier­mee een zoge­naamd meer­vou­dig vraag­stuk. Dit houdt in dat er meer­de­re inter­ven­ties nodig zijn om een duur­za­me oplos­sing te vin­den. Rand­voor­waar­de­lijk voor het vin­den van de oplos­sin­gen zijn:

  • Samen­wer­ken aan het vraagstuk.
  • Maak stap­pen door het vraag­stuk in onder­de­len ofwel spo­ren op te delen.
  • Laat de spo­ren gelijk­tij­dig oplo­pen of kies bewust wan­neer aan­dacht wordt gege­ven aan welk spoor.

Zo wordt er met fines­se aan het vraag­stuk gewerkt.

De werk­wij­ze

Om dit goed vorm te geven is AT Osbor­ne met de zes­kop­pi­ge lei­ding van de afde­ling ruim­te, in team­ses­sies, aan de slag gegaan. In deze ses­sies vorm­den we met elkaar een beeld van hoe werk­druk en ima­go­be­le­ving ont­staat en hoe hier anders naar geke­ken kan wor­den. Dit van­uit zowel onder­bouwd the­o­re­tisch kader, als prak­tisch toe­pas­baar instru­men­ta­ri­um. Met elkaar heb­ben we een pas­sen­de aan­pak en inter­ven­ties voor de afde­ling bedacht en ont­wik­keld. Op basis hier­van is de lei­ding zelf aan de slag gegaan met de 75 mede­wer­kers. Hier­door is de aan­pak door­leefd en werkt deze voor hun. Daar­mee wordt het ook een­vou­di­ger om op basis van opge­da­ne erva­rin­gen de aan­pak ver­der bij te stellen.