Begeleiden seniorenoverleg Geldrop-Mierlo

De afdel­ing Ruimte van de Gemeente Gel­­drop-Mier­­lo wilde graag beter omgaan met de werk­druk en een beter ima­go creëren. Het gevoel bestaat dat de basis en het ima­go ver­be­terd kan wor­den. Er wordt ad hoc en vol­gens de waan van de dag gew­erkt. De afdel­ing wil meer ruimte om proac­tief te werken en de ontwik­kelin­gen, die op hun afkomen, goed vormgeven.

Het ontstaan

De vraag naar het ver­beteren van de afdel­ing is door meerdere rede­nen ontstaan:

  • Bestu­urlijk gezien heeft de afdel­ing Ruimte te mak­en met meerdere wethoud­ers, die elk hun eigen porte­feuille, dynamiek en vraag­stelling aan de ambtelijke organ­isatie kennen.
  • De markt is aangetrokken. Hier­door komen veel vra­gen van ‘buiten’ op de afdel­ing af. waarmee de medew­erk­ers aan de slag moeten.
  • De organ­isatie wil meer inzicht in de vra­gen en tak­en (pro­jecten, belei­ds­matige, uitvo­erende tak­en en HRM-tak­en) en de omvang en impact op capaciteit van medewerkers.
  • De organ­isatie wil beter inzicht kri­j­gen in hoe pro­ces­matig werken een bij­drage kan lev­eren aan effi­ciën­ter en effec­tiev­er werken.
  • Medew­erk­ers hebben het lev­eren van kwaliteit hoog in het vaan­del staan. Er wordt vaak meer geleverd dan nodig is. Hoe ga je daar op een goede manier mee om?
  • De samen­lev­ing en de ambtelijke organ­isatie en de manier waarop deze zich tot elka­ar ver­houden, is aan het veran­deren. Daarom is het nodig om opnieuw naar de eigen rol te kijken en wat hier­bij nodig is.

Onze wijze van kijken

Imago­b­elev­ing en werk­druk noemt AT Osborne hier­mee een zoge­naamd meer­voudig vraagstuk. Dit houdt in dat er meerdere inter­ven­ties nodig zijn om een duurzame oploss­ing te vin­den. Rand­voor­waardelijk voor het vin­den van de oplossin­gen zijn:

  • Samen­werken aan het vraagstuk.
  • Maak stap­pen door het vraagstuk in onderde­len ofwel sporen op te delen.
  • Laat de sporen gelijk­ti­jdig oplopen of kies bewust wan­neer aan­dacht wordt gegeven aan welk spoor.

Zo wordt er met finesse aan het vraagstuk gewerkt.

De werkwijze

Om dit goed vorm te geven is AT Osborne met de zeskop­pige lei­d­ing van de afdel­ing ruimte, in team­sessies, aan de slag gegaan. In deze sessies vor­m­den we met elka­ar een beeld van hoe werk­druk en imago­b­elev­ing ontstaat en hoe hier anders naar gekeken kan wor­den. Dit vanu­it zow­el onder­bouwd the­o­retisch kad­er, als prak­tisch toepas­baar instru­men­tar­i­um. Met elka­ar hebben we een passende aan­pak en inter­ven­ties voor de afdel­ing bedacht en ontwikkeld. Op basis hier­van is de lei­d­ing zelf aan de slag gegaan met de 75 medew­erk­ers. Hier­door is de aan­pak door­leefd en werkt deze voor hun. Daarmee wordt het ook een­voudi­ger om op basis van opgedane ervarin­gen de aan­pak verder bij te stellen.

Deel deze pagina via

Ook interessant