Begeleiding van bestuurlijke verkenning naar fusie van 3 zorginstellingen

De raden van bestu­ur van drie zor­gin­stellin­gen in West-Bra­bant werk­ten al enige jaren inten­sief samen en had­den in 2017 de geza­men­lijke inten­tie om de kracht­en van de drie organ­isaties op het gebied van Geri­atrische Reval­i­datiezorg (GRZ) te bun­de­len. De vraag aan ons was om een visie te helpen ontwikke­len op de manier waarop die kracht­en­bun­del­ing het beste kon plaats vin­den. Daar­naast was het ver­zoek aan ons om ook het pro­ces uit te lij­nen en te man­a­gen waar­langs de raden van bestu­ur en de raden van toezicht tot de beoogde inten­tieovereenkomst kon­den komen.

Fusie geriatrie

Onze aanpak

Onze ervar­ing leert dat het verken­nen van inten­sieve samen­werk­ing, mogelijk lei­dend tot een fusie, een zeer gevoelig pro­ces is. Daarin kun­nen min­der gri­jp­bare zak­en in de per­soon­lijke inter­ac­tie het pro­ces sterk beïn­vloe­den; vaak wordt juist dáár suc­ces of mis­lukking van de exerci­tie door bepaald. Dus was voor ons een heldere en voor alle par­ti­jen vertrouwen­wekkende pro­ces­regie essentieel.
In deze casus hebben we dan ook eerst tijd besteed aan de manier waarop de bestu­ur­ders in dit pro­ces wilden samen­werken. En hebben we samen met hen ook gekeken naar de manier waarop de drie raden van toezicht met elka­ar ‘aan tafel’ kon­den wor­den gebracht, zich naar elka­ar kon­den open­stellen en wat die inter­ac­tie rela­tion­eel en inhoudelijk moest opleveren.

Duidelijke, con­sis­tente com­mu­ni­catie en een goede faser­ing van de te zetten stap­pen in de bestu­urlijke verken­ning hebben bij zow­el de RvB’s als de RvT’s veel energie en vertrouwen gegeven. Ze zat­en daar­door steeds ‘in dezelfde film’ en kon­den zich ook inhoudelijk goed uit­spreken over de opzet en de uitkom­sten van de inhoudelijke verken­ning. Ze wer­den door dit pro­ces ook uitgen­odigd om onder­linge ver­schillen qua sti­jl en verwachtin­gen bespreek­baar te mak­en en geza­men­lijk op te lossen.

We hebben in de bestu­urlijke verken­ning inhoudelijk uitwerk­ing gegeven aan vier ver­schil­lende scenario’s, var­iërend van behoud van de bestaande sta­tus quo in de samen­werk­ing tot een volledi­ge fusie.
De voor- en nade­len van ieder van deze vier opties zijn in beeld gebracht, zow­el voor de drie afzon­der­lijke instellin­gen zelf als voor de ontwik­kel­ing van zorgvraag- en aan­bod in het betr­e­f­fende verzorgingsgebied.

Het resultaat

Begin 2018 is door ons een con­cept inten­tieovereenkomst opgesteld die, na het door­lopen van de ben­odigde instem­ming­spro­ce­dures, op 8 okto­ber 2018 is getek­end. De inten­tieovereenkomst richtte zich op het onder­zoeken en uitwerken van de mogelijkheid van een volledi­ge fusie tussen de drie instellin­gen. De werk­naam van de fusieor­gan­isatie werd RVS, een afko­rt­ing van de namen van de drie partijen.
Uitein­delijk is in feb­ru­ari 2020 instem­ming voor de fusie ont­van­gen van de Autoriteit Con­sument en Markt. Per 31 maart van datzelfde jaar was de bestu­urlijke fusie een feit.

Deel deze pagina via

Ook interessant