Project omschrijving

Bege­lei­ding van bestuur­lij­ke ver­ken­ning naar fusie van 3 zorginstellingen

De raden van bestuur van drie zorg­in­stel­lin­gen in West-Bra­bant werk­ten al eni­ge jaren inten­sief samen en had­den in 2017 de geza­men­lij­ke inten­tie om de krach­ten van de drie orga­ni­sa­ties op het gebied van Geri­a­tri­sche Reva­li­da­tie­zorg (GRZ) te bun­de­len. De vraag aan ons was om een visie te hel­pen ont­wik­ke­len op de manier waar­op die krach­ten­bun­de­ling het bes­te kon plaats vin­den. Daar­naast was het ver­zoek aan ons om ook het pro­ces uit te lij­nen en te mana­gen waar­langs de raden van bestuur en de raden van toe­zicht tot de beoog­de inten­tie­over­een­komst kon­den komen.

Fusie geriatrie

Onze aan­pak

Onze erva­ring leert dat het ver­ken­nen van inten­sie­ve samen­wer­king, moge­lijk lei­dend tot een fusie, een zeer gevoe­lig pro­ces is. Daar­in kun­nen min­der grijp­ba­re zaken in de per­soon­lij­ke inter­ac­tie het pro­ces sterk beïn­vloe­den; vaak wordt juist dáár suc­ces of mis­luk­king van de exer­ci­tie door bepaald. Dus was voor ons een hel­de­re en voor alle par­tij­en ver­trou­wen­wek­ken­de pro­ces­re­gie essentieel.
In deze casus heb­ben we dan ook eerst tijd besteed aan de manier waar­op de bestuur­ders in dit pro­ces wil­den samen­wer­ken. En heb­ben we samen met hen ook geke­ken naar de manier waar­op de drie raden van toe­zicht met elkaar ‘aan tafel’ kon­den wor­den gebracht, zich naar elkaar kon­den open­stel­len en wat die inter­ac­tie rela­ti­o­neel en inhou­de­lijk moest opleveren.

Dui­de­lij­ke, con­sis­ten­te com­mu­ni­ca­tie en een goe­de fase­ring van de te zet­ten stap­pen in de bestuur­lij­ke ver­ken­ning heb­ben bij zowel de RvB’s als de RvT’s veel ener­gie en ver­trou­wen gege­ven. Ze zaten daar­door steeds ‘in dezelf­de film’ en kon­den zich ook inhou­de­lijk goed uit­spre­ken over de opzet en de uit­kom­sten van de inhou­de­lij­ke ver­ken­ning. Ze wer­den door dit pro­ces ook uit­ge­no­digd om onder­lin­ge ver­schil­len qua stijl en ver­wach­tin­gen bespreek­baar te maken en geza­men­lijk op te lossen.

We heb­ben in de bestuur­lij­ke ver­ken­ning inhou­de­lijk uit­wer­king gege­ven aan vier ver­schil­len­de scenario’s, vari­ë­rend van behoud van de bestaan­de sta­tus quo in de samen­wer­king tot een vol­le­di­ge fusie.
De voor- en nade­len van ieder van deze vier opties zijn in beeld gebracht, zowel voor de drie afzon­der­lij­ke instel­lin­gen zelf als voor de ont­wik­ke­ling van zorg­vraag- en aan­bod in het betref­fen­de verzorgingsgebied.

Het resul­taat

Begin 2018 is door ons een con­cept inten­tie­over­een­komst opge­steld die, na het door­lo­pen van de beno­dig­de instem­mings­pro­ce­du­res, op 8 okto­ber 2018 is gete­kend. De inten­tie­over­een­komst richt­te zich op het onder­zoe­ken en uit­wer­ken van de moge­lijk­heid van een vol­le­di­ge fusie tus­sen de drie instel­lin­gen. De werk­naam van de fusie­or­ga­ni­sa­tie werd RVS, een afkor­ting van de namen van de drie partijen.
Uit­ein­de­lijk is in febru­a­ri 2020 instem­ming voor de fusie ont­van­gen van de Auto­ri­teit Con­su­ment en Markt. Per 31 maart van dat­zelf­de jaar was de bestuur­lij­ke fusie een feit.