Project omschrijving

Beleids­road­map Geau­to­ma­ti­seerd Vervoer

Uit­da­ging

Neder­land heeft van zich­zelf geen gro­te auto­mo­ti­ve indu­strie, ver­ge­le­ken met ande­re Euro­pe­se lan­den. Voer­tuig­be­leid wordt op Euro­pees niveau bepaald. Ech­ter, de uit­wer­king daar­van zien wij terug op onze Neder­land­se wegen en in onze ste­den. Voer­tui­gen met zelf­rij­func­ties bie­den veel poten­tie in het ver­be­te­ren van de ver­keers­vei­lig­heid, door­stro­ming van het ver­keer en het effi­ci­ënt en duur­zaam rij­den. Toch is nog veel ondui­de­lijk over de tech­no­lo­gie die nog vol­op in ont­wik­ke­ling is. De te ver­wach­ten effec­ten zijn voor­lo­pig geba­seerd op the­o­re­tisch onder­zoek en (groot­scha­li­ge) tes­ten komen mond­jes­maat tot stand. Daar­bij is nog veel ondui­de­lijk over het exac­te gedrag van zelf­rij­den­de voer­tui­gen, wat het voor de over­heid moei­lijk maakt om deze te keu­ren en toe te laten op de open­ba­re weg.

Oplos­sing

AT Osbor­ne heeft in diver­se ses­sies met sleu­tel­fi­gu­ren van over­heids­par­tij­en als I&W, RDW, CBS en Rijks­wa­ter­staat de road­map opge­steld, met daar­in vraag­stuk­ken en onder­wer­pen waar de komen­de jaren ant­woor­den op gefor­mu­leerd die­nen te wor­den. Op die manier wordt voor­ko­men dat beleid ach­ter­loopt op de tech­no­lo­gi­sche ont­wik­ke­ling, weet Neder­land ook op Euro­pees niveau voer­tuig­be­leid te beïn­vloe­den en zet­ten we stap­pen naar een ver­ant­woor­de intro­duc­tie. De beleids­road­map heeft geleid tot de aan­pak vol­gens drie hoofd­lij­nen: aan­pas­sen van het toe­la­tings­sys­teem, con­ti­nue ken­nis­ont­wik­ke­ling en ver­ant­woor­de­lijk­heid van de sec­tor. Niet lan­ger is de aan­dacht voor­na­me­lijk gericht op de poten­tie van geau­to­ma­ti­seerd ver­voer. Er wordt nadruk­ke­lijk focus gelegd op de ver­ant­woor­de intro­duc­tie via een toe­komst­be­sten­dig toe­la­tings­sys­teem. Een toe­la­tings­sys­teem dat bre­der kijkt dan alleen tech­ni­sche en juri­di­sche eisen en aan­dacht heeft voor gebrui­kers en ver­keers­vei­lig­heid in het gehe­le mobiliteitssysteem.