Project omschrijving

Blan­ken­burg­ver­bin­ding: bete­re bereik­baar­heid Rotterdam

Rijks­wa­ter­staat rea­li­seert samen met part­ners uit de regio de Blan­ken­burg­ver­bin­ding. Hier­mee wer­ken zij aan een ver­be­ter­de bereik­baar­heid van Rot­ter­dam. De Blan­ken­burg­ver­bin­ding is een nieuw aan te leg­gen snel­weg die de A20 bij Maas­sluis en de A15 bij Rozen­burg met een tun­nel onder het Scheur ver­bindt. AT Osbor­ne helpt Rijks­wa­ter­staat sinds enke­le jaren in het voor­be­rei­den en uit­wer­ken van dit pro­ject. Met name op het gebied van pro­ject­be­heer­sing en in de pro­ces­be­ge­lei­ding van bestuur­lij­ke- en tech­ni­sche dos­siers werk(t)en advi­seurs van AT Osbor­ne aan dit pro­ject. Momen­teel ver­zorgt  AT Osbor­ne het kwa­li­teits­ma­na­ge­ment bin­nen het pro­ject en mana­get zij het raak­vlak dat ont­staat als gevolg van de Blan­ken­burg ver­bin­ding tus­sen  de Blan­ken­burg­ver­bin­ding en de A15 nabij Rozenburg.

Afhan­ke­lijk van de behoef­ten van het pro­ject heeft AT Osbor­ne wis­se­len­de advi­seurs gele­verd. Dit om bin­nen de opdrach­ten aan de hand van de indi­vi­du­e­le kwa­li­tei­ten en exper­ti­ses van onze advi­seurs  opti­ma­le resul­ta­ten te kun­nen leve­ren.  Zo kop­pel­den we voor één van de opdrach­ten een col­le­ga met ken­nis van pro­ces­ma­na­ge­ment en het water­do­mein aan een col­le­ga met  een civiel­tech­ni­sche ach­ter­grond. Samen maak­te dit een geschikt duo voor het uit­voe­ren van  een ana­ly­se van het raak­vlak tus­sen het pro­ject Blan­ken­burg­ver­bin­ding en de A15. Ken­mer­kend aan­dachts­punt van dit raak­vlak is dat dit alleen gaat om een tech­nisch raak­vlak is tus­sen twee stuk­ken snel­weg maar ook  raak­vlak is tus­sen twee Design, Build, Finan­ce, Main­tain (DBFM)-contracten en daar­bij horen­de opdracht­ne­mers en pro­ject­or­ga­ni­sa­ties bin­nen Rijkswaterstaat.

In de ana­ly­se die Joost en Tho­mas heb­ben uit­ge­voerd heb­ben zij aller­eerst de tech­ni­sche gevol­gen in kaart gebracht van de komst van de Blan­ken­burg­ver­bin­ding op de bestaan­de A15. Hier­mee kon­den zij een voor­stel doen hoe het are­aal en de werk­zaam­he­den te ver­de­len over de twee con­trac­tan­ten. Daar­naast heb­ben zij een voor­stel gedaan hoe Rijks­wa­ter­staat deze ver­de­ling van werk­zaam­he­den, en daar­uit voort­vloei­en­de ver­ant­woor­de­lijk­he­den, slim kan ver­wer­ken in de con­trac­ten met de twee opdrachtnemers

Om voort­gang te boe­ken in de pro­ces heb­ben Joost en Tho­mas actief afge­stemd met ver­schil­len­de sta­ke­hol­ders bin­nen de Rijks­wa­ter­staat orga­ni­sa­tie. Door alle rele­van­te inter­ne belang­heb­ben­den te betrek­ken is een gedra­gen uit­wer­king ont­staan. Deze basis­uit­wer­king wordt momen­teel  ver­der uit­ge­werkt in de ont­wer­pen en con­trac­ten van de twee pro­jec­ten.  Tho­mas is namens AT Osbor­ne betrok­ken bij de ver­de­re uit­wer­king en imple­men­ta­tie van het opge­le­ver­de advies.