BV Cyclotron op weg naar het VUmc Imaging Center

AT Osborne helpt mee aan de ver­huiz­ing van BV Cyclotron naar het nieuwe Imag­ing Cen­ter van het VUmc. Deze wereld­wi­jde spel­er op het gebied van iso­topen en trac­ers bevin­dt zich op ‘slechts’ 500 meter afs­tand van zijn nieuwe locatie. Toch is dit ‘once in a life­time’ project erg com­plex. Het nieuwe gebouw moet veilig zijn voor medew­erk­ers, patiën­ten en omgev­ing; er gaat (radioac­tieve) appa­ratu­ur ver­huisd wor­den zoals een cyclotron (deelt­jesver­sneller) en er wordt hoog­waardi­ge lab appa­ratu­ur besteld, geïn­stalleerd en gevalideerd op de nieuwe locatie. Tevens zal daar de pro­duc­tie van radio­far­ma­ca wor­den opges­tart, zon­der dat de pro­duc­tie van het bedri­jf op de oude locatie wordt stopgezet. De pro­ject­man­agers van AT Osborne zijn de spin in het web van al deze onderde­len. Zij zor­gen ervoor dat de juiste vra­gen aan de juiste mensen wor­den gesteld, iedereen weet wat hij of zij moet doen, dat de onder­linge afhanke­lijkhe­den duidelijk zijn en zij bewak­en de finan­ciën van dit project.

BV Cyclotron
Op de cam­pus van de Vri­je Uni­ver­siteit bevin­dt zich BV Cyclotron (BVC). Zij maakt hier radioac­tieve stof­fen met geladen deelt­jes, Lorentzkracht­en en cilin­der­vormige deelt­jesver­snellers (cyclotrons). Art­sen spuiten deze stof­fen in bij patiën­ten die een PET-scan kri­j­gen, om de locatie van een tumor of de werk­ing van een medici­jn te bepalen. Om veilig voor de patiënt te zijn, hebben de stof­fen een snelle ver­valti­jd. Dit bekent dat BVC ‘just-in-time’ moet leveren.

Het Imag­ing Center
Op 500 meter afs­tand van de cam­pus bouwt het VUmc aan het Imag­ing Cen­ter, zie hier­voor de web­site. Hierin wor­den spoedig de nieuw­ste MRI’s, CT en PET-scans, lasers en andere hoog­waardi­ge appa­ratu­ur geplaatst. Het Imag­ing Cen­ter is één van de eerste cen­tra waar (pre-)klinische zorg, onder­zoek en het bedri­jf­sleven wor­den gecom­bi­neerd. De radioac­tieve stof­fen van BVC zijn onmis­baar zijn voor het Imag­ing Center.Het is dus een logis­che stap dat BVC hier­heen ver­huist. Op dit moment wordt een laat­ste hand gelegd aan de bunkers voor de cyclotrons en de clean­room GMP labs waarin het radioac­tieve mate­ri­aal wordt bewerkt.

De ver­huiz­ing
Hoe zorg je ervoor dat zo’n com­plex bedri­jf, zon­der dat je pro­duc­tie ver­li­est, volledig oper­a­tion­eel wordt op een andere locatie? Met deze vraag houdt pro­ject­man­ag­er Erik Dijk­man (en eerder ook oud-col­le­­ga Tomar Kusters) zich bezig. Het antwo­ord schuilt in de mensen van BVC zelf. Door hen op de juiste plek in te zetten, proberen Erik en Tomar de ken­nis van BVC over de cyclotrons, labap­pa­ratu­ur, GMP-eisen en een veilig gebouw tot zijn recht te lat­en komen. Met deze ken­nis kun­nen ze bepalen wat er nodig is op de nieuwe locatie en hoe dit er kan komen. De pro­ject­man­agers van AT Osborne zijn getraind in het faciliteren van deze ken­nis. Daar­naast leggen zij met gede­tailleerde plan­nin­gen de onder­linge afhanke­lijkhe­den bloot. Zo weten ze bijvoor­beeld wan­neer appa­ratu­ur geleverd en getest kan wor­den en wat er gebeurt als de bouw, ICT of de instal­latie van de cyclotrons uit­loopt. De goede pro­ject­doc­u­men­tatie zorgt er boven­di­en voor dat ieders taak, bud­get en zor­gen alti­jd inzichtelijk zijn. Hier­door kan er op tijd aan de bel getrokken wor­den en is het ook duidelijk wan­neer er weer een suc­ces of mijl­paal te vieren valt. Dat laat­ste is net zo belan­grijk om de spir­it in de groep mensen te houden, die te mak­en gaan kri­j­gen met opstart­prob­le­men, extra werkza­amhe­den, tijdelijk werken op twee locaties en alle onge­makken van dien. Maar het is ook een kans om ver­beter­processen door te voeren.

Het streven is in 2019 de eerste pro­duc­tie van BVC op te starten in het Imag­ing Cen­ter, in 2020 de radio­far­ma­ca te kun­nen en mogen lev­eren en in 2021 volledig ver­huisd te zijn naar de nieuwe locatie.

Deel deze pagina via

Ook interessant