Project omschrijving

BV Cyclo­tron op weg naar het VUmc Ima­ging Center

AT Osbor­ne helpt mee aan de ver­hui­zing van BV Cyclo­tron naar het nieu­we Ima­ging Cen­ter van het VUmc. Deze wereld­wij­de spe­ler op het gebied van iso­to­pen en tra­cers bevindt zich op ‘slechts’ 500 meter afstand van zijn nieu­we loca­tie. Toch is dit ‘once in a life­ti­me’ pro­ject erg com­plex. Het nieu­we gebouw moet vei­lig zijn voor mede­wer­kers, pati­ën­ten en omge­ving; er gaat (radio­ac­tie­ve) appa­ra­tuur ver­huisd wor­den zoals een cyclo­tron (deel­tjes­ver­snel­ler) en er wordt hoog­waar­di­ge lab appa­ra­tuur besteld, geïn­stal­leerd en geva­li­deerd op de nieu­we loca­tie. Tevens zal daar de pro­duc­tie van radio­far­ma­ca wor­den opge­start, zon­der dat de pro­duc­tie van het bedrijf op de oude loca­tie wordt stop­ge­zet. De pro­ject­ma­na­gers van AT Osbor­ne zijn de spin in het web van al deze onder­de­len. Zij zor­gen ervoor dat de juis­te vra­gen aan de juis­te men­sen wor­den gesteld, ieder­een weet wat hij of zij moet doen, dat de onder­lin­ge afhan­ke­lijk­he­den dui­de­lijk zijn en zij bewa­ken de finan­ci­ën van dit project.

BV Cyclo­tron
Op de cam­pus van de Vrije Uni­ver­si­teit bevindt zich BV Cyclo­tron (BVC). Zij maakt hier radio­ac­tie­ve stof­fen met gela­den deel­tjes, Lorentz­krach­ten en cilin­der­vor­mi­ge deel­tjes­ver­snel­lers (cyclo­trons). Art­sen spui­ten deze stof­fen in bij pati­ën­ten die een PET-scan krij­gen, om de loca­tie van een tumor of de wer­king van een medi­cijn te bepa­len. Om vei­lig voor de pati­ënt te zijn, heb­ben de stof­fen een snel­le ver­val­tijd. Dit bekent dat BVC ‘just-in-time’ moet leveren.

Het Ima­ging Center
Op 500 meter afstand van de cam­pus bouwt het VUmc aan het Ima­ging Cen­ter, zie hier­voor de web­si­te. Hier­in wor­den spoe­dig de nieuw­ste MRI’s, CT en PET-scans, lasers en ande­re hoog­waar­di­ge appa­ra­tuur geplaatst. Het Ima­ging Cen­ter is één van de eer­ste cen­tra waar (pre-)klinische zorg, onder­zoek en het bedrijfs­le­ven wor­den gecom­bi­neerd. De radio­ac­tie­ve stof­fen van BVC zijn onmis­baar zijn voor het Ima­ging Center.Het is dus een logi­sche stap dat BVC hier­heen ver­huist. Op dit moment wordt een laat­ste hand gelegd aan de bun­kers voor de cyclo­trons en de cle­an­room GMP labs waar­in het radio­ac­tie­ve mate­ri­aal wordt bewerkt.

De ver­hui­zing
Hoe zorg je ervoor dat zo’n com­plex bedrijf, zon­der dat je pro­duc­tie ver­liest, vol­le­dig ope­ra­ti­o­neel wordt op een ande­re loca­tie? Met deze vraag houdt pro­ject­ma­na­ger Erik Dijk­man (en eer­der ook oud-col­le­ga Tomar Kus­ters) zich bezig. Het ant­woord schuilt in de men­sen van BVC zelf. Door hen op de juis­te plek in te zet­ten, pro­be­ren Erik en Tomar de ken­nis van BVC over de cyclo­trons, lab­ap­pa­ra­tuur, GMP-eisen en een vei­lig gebouw tot zijn recht te laten komen. Met deze ken­nis kun­nen ze bepa­len wat er nodig is op de nieu­we loca­tie en hoe dit er kan komen. De pro­ject­ma­na­gers van AT Osbor­ne zijn getraind in het faci­li­te­ren van deze ken­nis. Daar­naast leg­gen zij met gede­tail­leer­de plan­nin­gen de onder­lin­ge afhan­ke­lijk­he­den bloot. Zo weten ze bij­voor­beeld wan­neer appa­ra­tuur gele­verd en getest kan wor­den en wat er gebeurt als de bouw, ICT of de instal­la­tie van de cyclo­trons uit­loopt. De goe­de pro­ject­do­cu­men­ta­tie zorgt er boven­dien voor dat ieders taak, bud­get en zor­gen altijd inzich­te­lijk zijn. Hier­door kan er op tijd aan de bel getrok­ken wor­den en is het ook dui­de­lijk wan­neer er weer een suc­ces of mijl­paal te vie­ren valt. Dat laat­ste is net zo belang­rijk om de spi­rit in de groep men­sen te hou­den, die te maken gaan krij­gen met opstart­pro­ble­men, extra werk­zaam­he­den, tij­de­lijk wer­ken op twee loca­ties en alle onge­mak­ken van dien. Maar het is ook een kans om ver­be­ter­pro­ces­sen door te voeren.

Het stre­ven is in 2019 de eer­ste pro­duc­tie van BVC op te star­ten in het Ima­ging Cen­ter, in 2020 de radio­far­ma­ca te kun­nen en mogen leve­ren en in 2021 vol­le­dig ver­huisd te zijn naar de nieu­we locatie.