Project omschrijving

DBFM A27/A1 Utrecht Noord — Knoop­punt Eem­nes — Aan­slui­ting Bunschoten-Spakenburg

De door­stro­ming op de A27 en A1 wordt ver­be­terd met een pac­ket maat­re­ge­len. Joost van Blok­land van AT Osbor­ne is ver­ant­woor­de­lijk voor het risis­co­ma­na­ge­ment van het project.

Design, Build, Finan­ce & Maintain
Het pro­ject betreft een publiek-pri­va­te samen­wer­king waar­bij een DBFM-over­een­komst zal wor­den geslo­ten. Dit bete­kent dat een markt­par­tij ver­ant­woor­de­lijk wordt voor het ont­werp, de aan­leg, de finan­cie­ring en 25 jaar onder­houd van het tra­cé. Rijks­wa­ter­staat gunt het pro­ject op basis van EMVI-cri­te­ria, onder meer ten aan­zien van mini­ma­le hin­der voor weg­ge­brui­kers, omge­ving en natuur tij­dens de werkzaamheden.

Pro­ject
Doel van het pro­ject is om de door­stro­ming en vei­lig­heid op de A27 en de A1 te ver­be­te­ren en de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving te behou­den. De maat­re­ge­len staan beschre­ven in het Tra­cé­be­sluit. De weg­aan­pas­sin­gen zijn:

  • uit­brei­ding van de auto­snel­weg A27 van 2x2 naar 2x3 rij­stro­ken op het tra­ject Utrecht-Noord – Knoop­punt Eemnes;
  • aan­leg­gen van een spits­strook op de vlucht­strook tus­sen aan­slui­ting Utrecht-Noord en aan­slui­ting Bilthoven;
  • uit­brei­ding van de auto­snel­weg A1 van 2x2 naar 2x4 rij­stro­ken op het tra­ject Knoop­punt Eem­nes – aan­slui­ting Bunschoten-Spakenburg
  • ver­bre­den van de ver­bin­dings­boog in knoop­punt Eem­nes van de A27 naar de A1 van 1 naar 2 rijstroken;
  • ver­van­gen van de aan­slui­ting Hil­ver­sum op de A27 door een meer com­pac­te aan­slui­ting en het aan­pas­sen van de aan­slui­ting Bilthoven.

Werk­zaam­he­den AT Osborne
AT Osbor­ne is van­af 2013 ver­ant­woor­de­lijk voor het orga­ni­se­ren en bege­lei­den van het risi­co­ma­na­ge­ment­pro­ces bin­nen het pro­ject. Aan­van­ke­lijk lag de pri­o­ri­teit bij de risico’s die betrek­king had­den op de uit­wer­king van het Tra­cé­be­sluit door het inge­ni­eurs­bu­reau. In nau­we samen­wer­king met het pro­ject­team is het risi­co­dos­sier omge­vormd naar een struc­tuur die past bij de con­tract­be­heer­sing op het con­tract met het inge­ni­eurs­bu­reau en de werk­wij­ze van het projectteam.

In de con­tract­voor­be­rei­dings­fa­se ver­schoof de nadruk naar de risico’s die zijn gere­la­teerd aan de aan­be­ste­ding, rea­li­sa­tie en exploi­ta­tie van het pro­ject. Onze advi­seur heeft de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie gehol­pen bij het in beeld bren­gen van de rele­van­te risico’s en een aan­jaag­func­tie gehad bij het tref­fen van beheers­maat­re­ge­len door mid­del van eisen in de DBFM-overeenkomst.

Van­af het twee­de kwar­taal van 2015 is heeft onze advi­seur zijn ope­ra­ti­o­ne­le taken over­ge­dra­gen aan een star­ten­de risi­co­ma­na­ger van Rijks­wa­ter­staat en ver­vult onze advi­seur voor­al een stra­te­gi­sche en coa­chen­de rol in het project.

Plan­ning
Begin sep­tem­ber 2014 is het tra­cé­be­sluit A27/A1 Utrecht Noord – Knoop­punt Eem­nes – Aan­slui­ting Bun­scho­ten-Spa­ken­burg gete­kend door de minis­ter van Infra­struc­tuur en Mili­eu. De aan­be­ste­ding van het pro­ject is gestart in de eer­ste helft van 2015 en wordt in 2016 afge­rond. De weg­ver­bre­ding zal wor­den gere­a­li­seerd tus­sen 2016 en 2018.