Project omschrijving

Door­ont­wik­ke­ling en opscha­ling Mobi­li­ty Mar­ket SmartwayZ.NL in Zuid Nederland

In Zuid-Neder­land wor­den con­cre­te resul­ta­ten geboekt op het gebied van bereik­baar­heid via de inzet van mobi­li­teits­dien­sten. Hier­bij wordt de vraag van eind­ge­brui­kers (bewo­ners, werk­ge­vers) gematcht met het aan­bod van mobi­li­teits­dien­sten van­uit ver­schil­len­de dienstverleners.

Mobi­li­ty Mar­ket is onder­deel van het inno­va­tie­ve bereik­baar­heids­pro­gram­ma SmartwayZ.NL. De mobi­li­teits­dien­sten moe­ten bij­dra­gen aan meer­de­re opga­ven op het gebied van bereik­baar­heid (ver­be­te­ren door­stro­ming, ver­keers­vei­lig­heid, voor­kó­men sluip­ver­keer) en leef­baar­heid (ver­min­de­ring CO2 uit­stoot, min­der ruim­te­be­slag mobi­li­teit, eco­no­mi­sche struc­tuur­ver­ster­king en mobi­li­teit voor kwets­ba­re doel­groe­pen) Hier­bij is het ook de ambi­tie om aan te slui­ten bij de ver­de­re ont­wik­ke­ling en imple­men­ta­tie van MaaS (Mobi­li­ty as a Service).

AT Osbor­ners voe­ren o.a. het kwar­tier­ma­ker­schap, pro­gram­ma- en con­tract­ma­na­ge­ment uit. Hier­mee dra­gen ze bij aan de ver­de­re door­ont­wik­ke­ling en opscha­ling van de Mobi­li­ty Mar­ket voor de deelop­ga­ven A2 Weert Eind­ho­ven, N279 Veghel-Asten, Bereik­baar­heids­ak­koord Zuid­oost-Bra­bant, InnovA58 en A67. Hier­bij wor­den actief nieu­we samen­wer­kings- (soci­al design) en aan­be­ste­dings­vor­men tus­sen over­he­den, bedrijfs­le­ven, weten­schap en eind­ge­brui­kers ver­kend én toegepast.