Project omschrijving

Duur­za­me orga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling gemeen­te Geldrop-Mierlo

De gemeen­te Gel­drop Mier­lo wil graag een sti­mu­le­ren­de en enthou­si­as­me­ren­de rol heb­ben in het ont­staan van een nog meer inclu­sie­ve samen­le­ving. Hier­bij wil­len zij rele­vant zijn in de regio en juist daar meer­waar­de bren­gen. De wereld blijft in bewe­ging. Na de trend van indi­vi­du­a­li­se­ring deed soci­a­le media zijn intre­de, waar­door de snel­heid, waar­mee infor­ma­tie gedeeld wordt, echt ver­an­derd is. Net als de manier waar­op onze samen­le­ving geor­ga­ni­seerd raakt. Men­sen heb­ben snel­ler toe­gang tot elkaar, zowel dicht­bij als ver­der weg. Er ont­staat steeds meer nieu­we net­wer­ken en dit vraagt van de gemeen­te en haar amb­te­lij­ke orga­ni­sa­tie om daar bin­nen haar plek in te nemen. Daar­om heb­ben zij AT Osbor­ne gevraagd te hel­pen bij een duur­za­me orga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling, gericht op de lan­ge­re ter­mijn die dat vormgeeft.

Om de orga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling vorm te geven, is in geza­men­lijk­heid met het MT de ontwikkelthema’s van de amb­te­lij­ke orga­ni­sa­tie bepaald en een ver­an­der­stra­te­gie ont­wik­keld om hier te komen. Het Col­le­ge is hier­op aan­ge­haakt. De veranderthema’s zijn:

  • Soci­aal domein: van tran­si­tie naar transformatie
  • Ster­ke, vita­le en gezon­de wijken
  • Benut­ten eco­no­mi­sche potentie
  • Met focus inte­graal samenwerken

Voor een goe­de ont­wik­ke­ling is er aan­dacht geweest voor de juis­te opscha­ling van het pro­gram­ma, het aan­bren­gen van focus in de ambi­ties en de door­ver­ta­ling ervan in de inrich­ting van de orga­ni­sa­tie. Ken­mer­kend is dat het op ite­ra­tie­ve wij­ze is gebeurd. Dat bete­kent dat lerend ver­mo­gen een plek krijgt. Het is immers een inge­wik­keld ont­wik­ke­lings­vraag­stuk, die pas door het hou­den van meer­de­re ses­sies in zijn omvang gezien kan wor­den. Door bin­nen die ses­sies zowel een top­down-bena­de­ring te kie­zen, waar wil de lei­ding van de orga­ni­sa­tie op lan­ge­re ter­mijn naar toe, als een bottom-up-bena­de­ring, wat is reëel om met elkaar te ver­wach­ten op kor­te­re ter­mijn kan over de vol­le breed­te aan het vraag­stuk gewerkt worden.Daarnaast krijgt de ite­ra­tie­ve aan­pak ook vorm door het tra­ject te fase­ring in de fasen van ori­ën­ta­tie op de ver­an­de­ring, voor­be­rei­ding van de ver­an­de­ring en als deze daad­wer­ke­lijk uit te voeren.

In onze over­tui­ging begint de ver­an­de­ring al bij de ori­ën­ta­tie. Immers dan wordt al ener­gie in het ver­an­der­tra­ject gesto­ken en de eer­ste piket­pa­len gesla­gen. Door het cre­ë­ren van gemeen­schap­pe­lij­ke taal over wat we nu met elkaar doen, wie één ieder is en het heb­ben van zelf­ken­nis, rela­ties kun­nen bou­wen, de kracht van ver­schil­len­den indi­vi­du­en kun­nen benut­ten ont­wik­kelt zich lei­der­schap bin­nen het tra­ject en was het MT in staat om samen resul­ta­ten neer te zet­ten. Tot slot waren ook de samen­wer­kings­re­la­ties met onder meer het Col­le­ge van Bestuur en een Sha­red Ser­vi­ce Cen­ter onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den met het vraagstuk.

Hoe nu verder?

De gemeen­te Gel­drop-Mier­lo brengt steeds ver­de­re focus aan in de door­ont­wik­ke­ling van de orga­ni­sa­tie. Dat bete­kent dat er recent voor geko­zen is om het the­ma ‘Met focus inte­graal samen­wer­ken’ als eer­ste uit te wer­ken. De urgen­tie is hier­op het grootst en is het fun­da­ment om de ande­re thema’s goed uit te wer­ken. Op de ande­re thema’s vin­den al ont­wik­ke­lin­gen plaats en op deze manier kan zowel het Col­le­ge van B&W goed ver­bon­den wor­den en beschik­ba­re capa­ci­teit gericht wor­den inge­zet. AT Osbor­ne blijft als advi­seur de orga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling begeleiden.