Duurzame organisatieontwikkeling gemeente Geldrop-Mierlo

De gemeente Gel­drop Mier­lo wil graag een stim­ulerende en ent­hou­si­as­merende rol hebben in het ontstaan van een nog meer inclusieve samen­lev­ing. Hier­bij willen zij rel­e­vant zijn in de regio en juist daar meer­waarde bren­gen. De wereld bli­jft in beweg­ing. Na de trend van indi­vid­u­alis­er­ing deed sociale media zijn intrede, waar­door de snel­heid, waarmee infor­matie gedeeld wordt, echt veran­derd is. Net als de manier waarop onze samen­lev­ing geor­gan­iseerd raakt. Mensen hebben sneller toe­gang tot elka­ar, zow­el dicht­bij als verder weg. Er ontstaat steeds meer nieuwe netwerken en dit vraagt van de gemeente en haar ambtelijke organ­isatie om daar bin­nen haar plek in te nemen. Daarom hebben zij AT Osborne gevraagd te helpen bij een duurzame organ­isatieon­twik­kel­ing, gericht op de lan­gere ter­mi­jn die dat vormgeeft.

Om de organ­isatieon­twik­kel­ing vorm te geven, is in geza­men­lijkheid met het MT de ontwikkelthema’s van de ambtelijke organ­isatie bepaald en een veran­der­strate­gie ontwikkeld om hier te komen. Het Col­lege is hierop aange­haakt. De veranderthema’s zijn:

  • Soci­aal domein: van tran­si­tie naar transformatie
  • Sterke, vitale en gezonde wijken
  • Benut­ten economis­che potentie
  • Met focus inte­graal samenwerken

Voor een goede ontwik­kel­ing is er aan­dacht geweest voor de juiste opschal­ing van het pro­gram­ma, het aan­bren­gen van focus in de ambities en de doorver­tal­ing ervan in de inricht­ing van de organ­isatie. Ken­merk­end is dat het op iter­atieve wijze is gebeurd. Dat betekent dat lerend ver­mo­gen een plek kri­jgt. Het is immers een ingewikkeld ontwik­kel­ingsvraagstuk, die pas door het houden van meerdere sessies in zijn omvang gezien kan wor­den. Door bin­nen die sessies zow­el een top­­down-benader­ing te kiezen, waar wil de lei­d­ing van de organ­isatie op lan­gere ter­mi­jn naar toe, als een bot­­tom-up-benader­ing, wat is reëel om met elka­ar te verwacht­en op kor­tere ter­mi­jn kan over de volle breedte aan het vraagstuk gew­erkt worden.Daarnaast kri­jgt de iter­atieve aan­pak ook vorm door het tra­ject te faser­ing in de fasen van oriën­tatie op de veran­der­ing, voor­berei­d­ing van de veran­der­ing en als deze daad­w­erke­lijk uit te voeren.

In onze over­tuig­ing begint de veran­der­ing al bij de oriën­tatie. Immers dan wordt al energie in het veran­der­tra­ject gesto­ken en de eerste piket­palen ges­la­gen. Door het creëren van gemeen­schap­pelijke taal over wat we nu met elka­ar doen, wie één ieder is en het hebben van zelfken­nis, relaties kun­nen bouwen, de kracht van ver­schil­len­den indi­viduen kun­nen benut­ten ontwikkelt zich lei­der­schap bin­nen het tra­ject en was het MT in staat om samen resul­tat­en neer te zetten. Tot slot waren ook de samen­werk­ingsre­laties met onder meer het Col­lege van Bestu­ur en een Shared Ser­vice Cen­ter onlos­make­lijk ver­bon­den met het vraagstuk.

Hoe nu verder?

De gemeente Gel­­drop-Mier­­lo brengt steeds verdere focus aan in de dooron­twik­kel­ing van de organ­isatie. Dat betekent dat er recent voor gekozen is om het the­ma ‘Met focus inte­graal samen­werken’ als eerste uit te werken. De urgen­tie is hierop het grootst en is het fun­da­ment om de andere thema’s goed uit te werken. Op de andere thema’s vin­den al ontwik­kelin­gen plaats en op deze manier kan zow­el het Col­lege van B&W goed ver­bon­den wor­den en beschik­bare capaciteit gericht wor­den ingezet. AT Osborne bli­jft als adviseur de organ­isatieon­twik­kel­ing begeleiden.

Deel deze pagina via

Ook interessant