Een gezonde eenheid behandeling

Inter­ak­t­Con­tour is een instelling voor ver­standelijk gehand­i­capten gespe­cialiseerd in Niet aange­boren Hersen­let­sel (NaH). Samen met col­le­ga instellin­gen is enkele jaren gele­den een lang­durig behan­del­pro­gram­ma ontwikkeld voor deze doel­groep: het zoge­naamde Hersenz pro­gram­ma.

InteraktContour

De afgelopen jaren heeft Inter­ak­t­Con­tour flink geïn­vesteerd in het Hersenz pro­gram­ma. En niet zon­der suc­ces: het aan­tal cliën­ten is gegroeid, de behan­del­re­sul­tat­en zijn goed, en de cliënt­tevre­den­heid ook. Echter het luk­te maar niet om con­se­quent zwarte cijfers te schri­jven en het per­son­eel had er genoeg van dat het zo veel over pro­duc­tie en geld ging.

Inter­ak­t­Con­tour heeft AT Osborne gevraagd te helpen bij het zor­gen voor een gezonde bedri­jfsvo­er­ing en grotere medew­erk­er­stevre­den­heid. Dit deden wij via het zoge­naamde ‘ver­beter­pro­gram­ma’. Met dit programma:

  1. Onder­s­te­un­den we het man­age­ment met het strakker sturen en beter onder­s­te­unen van de behandelteams.
  2. Hebben we enkele struc­turele ver­be­terin­gen in de bedri­jfsvo­er­ing vor­mgegeven en geïm­ple­menteerd. Zo hebben we bijvoor­beeld enkele behan­del­locaties ges­loten, een nieuwe organ­isatiestruc­tu­ur ont­wor­pen en geïm­ple­menteerd, het per­son­eels­bud­get iets teruggeschroefd, de manier van het plan­nen van groeps­be­han­delin­gen aangepast en we hebben zin­volle stu­ur­in­for­matie gedefinieerd.

‘ Sti­jn Kiens heeft ons pri­ma geholpen. De grondi­ge (data) analyse, het rationele plan van aan­pak, de pro­duc­tieve inter­ac­tie met de behan­del­teams en de energieke uitvo­er­ing hebben geleid tot de beoogde resul­tat­en’ Jan v Kam­p­en, bestu­ur­der InteraktContour

De aanpak

Naast een kwal­i­tatieve analyse (tegen welke prob­le­men liepen man­age­ment en medew­erk­ers aan?), enkele diep­gaande kwan­ti­tatieve analy­ses uit­gevo­erd die ons hielpen bij het stellen van de juiste diag­noses en het vor­mgeven van de verbeteringen.

Zo hebben we de markt analyse gemaakt, waar­bij we naar de inci­den­tie, de his­to­rie, en de reisaf­s­tanden tot de behan­del­locatie. Hieruit bleek bijvoor­beeld dat op som­mige plaat­sen de groeiverwacht­ing niet reëel was en het eigen­lijk onver­standig was om die behan­del­locaties open te houden.

Naast de mark­t­analyse vergeleken we de ver­schil­lende teams van de een­heid met elka­ar. Hieruit kwa­men ver­schillen naar voren in onder meer behan­delin­ten­siteit, medew­erk­ers per cliënt en huisvest­ingslas­ten. Dit waren aan­knop­ingspun­ten voor hele gerichte aan­passin­gen. Zo bleek dat als de behan­delin­ten­siteit in een regio iets hoger zou wor­den (het gemid­delde van de andere teams), de finan­ciële resul­tat­en vol­doende zouden zijn. Dit zou ook mogelijk moeten zijn gezien de hoeveel­heid medew­erk­ers. Er wer­den hele gerichte afsprak­en gemaakt met teams, over de voor hen geldende verbeteringen.

Samen met de het man­age­ment hebben we stap voor stap de ver­be­terin­gen ingevo­erd, met gevoel voor urgen­tie en wat medew­erk­ers nodig had­den om het werk voort te zetten.

Wat is het resultaat?

Na enkele maan­den hard werken is de struc­tu­ur, de “foot­print”, de zor­glo­gistiek, de plan­ning en de manier van aans­turen aangepast. En niet voor niets, sinds het ‘ver­beter­pro­gram­ma’ is beëindigd heeft de een­heid een aan­ge­naam posi­tief rendement.

Deel deze pagina via

Ook interessant