Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis

Het Elis­a­beth TweeSte­den Zieken­huis (ETZ) is een gefuseerde organ­isatie. In de ontwik­kel­ing, van twee organ­isaties naar één, zijn vele stap­pen gezet. In de dagelijkse prak­tijk werd het steeds meer duidelijk dat de posi­tioner­ing, rolverdel­ing en werk­wi­jze van de interne adviseurs weliswaar logisch verk­laar­baar is vanu­it het verleden, maar dat deze niet vanzelf­sprek­end aansluiten bij wat er in het heden en de toekomst wordt gevraagd. In onder­linge gesprekken tussen de adviseurs en de zorgman­agers was de behoefte ontstaan om in geza­men­lijkheid de advies­func­tie van ETZ te gaan (her-)ontwerpen. Dit, om met elka­ar de grotere kaders en een geza­men­lijke opvat­ting over de beste wijze van invullen van de advies­rollen te bespreken. AT Osborne heeft de opstart van dit gesprek, het creëren van gemeen­schap­pelijke taal en het neerzetten van de kaders mogen begeleiden.

Zorgvuldig ontwerpproces

Belan­grijke aan­dacht­pun­ten bij dit gesprek waren dat de adviseurs en zorgman­agers het ontwerp­pro­ces zorgvuldig en door­leefd door­lopen. Daar­naast moeten de adviseurs en zorgman­agers op basis van wed­erz­i­jds begrip en vertrouwen en met de goede focus en energie met elka­ar aan de slag zijn, onder­ling waar nodig ‘opruimen wat belem­mert’ en ruimte creëren voor de toekomst. Het ontwerp­pro­ces was op een com­pacte en energieke manier georganiseerd.

De vra­gen om de start van gesprek te faciliteren waren ‘Wat is een goede adviseur?’, ‘Wat is de ambitie van het zieken­huis?’, ‘Wat voor advies­func­tie past daar­bij?’ en ‘Wat vraagt dit van de adviseur en man­agers?’. Hier­door ontstond een gemeen­schap­pelijk — en duidelijk beeld op welke gebieden het goed was om dit verder te verken­nen. Eerste indrukken die ontston­den waren:

  • ‘We zijn met elka­ar trots op ETZ!’, Onze kern­waar­den, passie, open, flex­i­bel en presteren zijn belan­grijk. We zijn veerkrachtig, hebben passie en ein­de­loze energie.
  • ‘Onze adviseurs zijn belan­grijk! Ze zijn ver­fris­send, dur­ven de kri­tis­che vraag te stellen en aan het sys­teem te ram­me­len. We dur­ven wel te zeggen dat ze onze spe­cial forces zijn en niet zon­der hen kunnen!
  • ‘We willen samen vooruit!’. Dat kan alleen op basis van het schet­sen van een aan­tal heldere kaders en uit­gangspun­ten en deze samen in te vullen.

Dit hebben we samen ver­taald in een aan­tal cen­trale vra­gen die de basis vor­men voor het ontwikkelplan:

  • Hoe ziet een adviseursrol in ETZ eruit?
  • Hoe ziet het ‘ETZ-advies­bu­reau’ eruit?
  • Hoe organ­is­eren we de opdrachten?
  • Hoe ziet de stur­ing en imple­men­tatie eruit?

Inmid­dels is het ETZ zelf aan de slag met de con­crete invulling van het ontwikkelplan.

Deel deze pagina via

Ook interessant