Project omschrijving

Entree­ge­bied Gul­den Winckel

Om dit te rea­li­se­ren, wordt een deel van het plan­ge­bied ver­dicht. Hier­bij moet reke­ning gehou­den wor­den met drie aan­we­zi­ge monu­men­ta­le pan­den, een toe­kom­sti­ge par­keer­ga­ra­ge en met omge­vings­fac­to­ren, zoals de aan­pa­len­de Ring­weg A10. Het ove­ri­ge deel van het plan­ge­bied moet groe­ner en leven­di­ger wor­den, om de leef­baar­heid en vei­lig­heid van de buurt te ver­be­te­ren en gelijk­tij­dig te vol­doen aan duurzaamheids‑, ver­keers- en par­kee­rei­sen. Hier­bij moet extra reke­ning gehou­den wor­den met een basis­school en twee kinderdagverblijven.

Pro­ject­fa­sen

In de afge­lo­pen 2 jaar lever­de AT Osbor­ne het alge­me­ne pro­ject- en pro­ces­ma­na­ge­ment voor het pro­ject. Het pro­ject­team rond fase 2 nu af, de pro­ject­fa­se. In deze fase door­liep het pro­ject­team, samen met de drie cor­po­ra­ties, een inten­sief ruim­te­lijk ont­werp­pro­ces, waar­bij is inge­zoomd op zowel de ste­den­bouw­kun­di­ge, pla­no­lo­gi­sche, tech­ni­sche, eco­lo­gi­sche en finan­ci­ë­le aspec­ten van het plan. Hier­uit is een veel­om­vat­tend ste­den­bouw­kun­dig plan ont­wik­keld. Paral­lel hier­aan is tevens een diep­gaand par­ti­ci­pa­tie­pro­ces door­lo­pen met omwo­nen­den, loka­le onder­ne­mers en ove­ri­ge belanghebbenden.

Par­ti­ci­pa­tie­pro­ces

Het par­ti­ci­pa­tie­pro­ces heeft tot veel inzich­ten geleid hoe de omwo­nen­den en betrok­ke­nen naar en over het pro­ject den­ken, wat vol­gens hun goed en niet goed is in hun buurt en waar vol­gens hun ver­be­ter­pun­ten lig­gen. Dit heeft van­uit de bewo­ners geleidt tot veel nieu­we idee­ën, sug­ges­ties, beden­kin­gen, maar ook frus­tra­ties en irri­ta­ties. Voor het pro­ject­team zijn deze ver­schil­len­de emo­ties goed te begrij­pen, aan­ge­zien de ruim­te­lij­ke impact van een der­ge­lij­ke pro­ject niet te ont­ken­nen is en waar­mee zoveel moge­lijk reke­ning gehou­den moet worden.

Vol­gen­de fase

Het pro­ject­team bereidt nu fase 3 voor, de inves­te­rings­fa­se. In deze fase ont­wik­ke­len de drie cor­po­ra­ties hun defi­ni­tie­ve ont­werp, zal een con­creet woon­pro­gram­ma wor­den over­een­ge­ko­men, wordt de par­keer­ga­ra­ge gefi­na­li­seerd en wordt het ont­werp voor de open­ba­re ruim­te afge­rond. Deze fase zal cir­ca ander­half jaar duren, waar­na de drie cor­po­ra­ties hun plan­nen gaan uit­voe­ren, hier staat cir­ca drie jaar voor gepland.