Entreegebied Gulden Winckel

Om dit te realis­eren, wordt een deel van het plange­bied verdicht. Hier­bij moet reken­ing gehouden wor­den met drie aan­wezige mon­u­men­tale pan­den, een toekom­stige par­keer­garage en met omgev­ings­fac­toren, zoals de aan­pal­ende Ring­weg A10. Het overige deel van het plange­bied moet groen­er en lev­endi­ger wor­den, om de leef­baarheid en vei­ligheid van de buurt te ver­beteren en gelijk­ti­jdig te vol­doen aan duurzaamheids‑, ver­­keers- en par­keereisen. Hier­bij moet extra reken­ing gehouden wor­den met een basiss­chool en twee kinderdagverblijven.

Projectfasen

In de afgelopen 2 jaar leverde AT Osborne het algemene project- en pro­ces­man­age­ment voor het project. Het pro­ject­team rond fase 2 nu af, de pro­ject­fase. In deze fase door­liep het pro­ject­team, samen met de drie cor­po­raties, een inten­sief ruimtelijk ontwerp­pro­ces, waar­bij is inge­zoomd op zow­el de ste­den­bouwkundi­ge, pla­nol­o­gis­che, tech­nis­che, ecol­o­gis­che en finan­ciële aspecten van het plan. Hieruit is een veelom­vat­tend ste­den­bouwkundig plan ontwikkeld. Par­al­lel hier­aan is tevens een diep­gaand par­tic­i­patiepro­ces door­lopen met omwo­nen­den, lokale onderne­mers en overige belanghebbenden.

Participatieproces

Het par­tic­i­patiepro­ces heeft tot veel inzicht­en geleid hoe de omwo­nen­den en betrokke­nen naar en over het project denken, wat vol­gens hun goed en niet goed is in hun buurt en waar vol­gens hun ver­beter­pun­ten liggen. Dit heeft vanu­it de bewon­ers gelei­dt tot veel nieuwe ideeën, sug­gesties, bedenkin­gen, maar ook frus­traties en irri­taties. Voor het pro­ject­team zijn deze ver­schil­lende emoties goed te begri­jpen, aangezien de ruimtelijke impact van een dergelijke project niet te ontken­nen is en waarmee zoveel mogelijk reken­ing gehouden moet worden.

Volgende fase

Het pro­ject­team berei­dt nu fase 3 voor, de invester­ings­fase. In deze fase ontwikke­len de drie cor­po­raties hun defin­i­tieve ontwerp, zal een con­creet woon­pro­gram­ma wor­den overeengekomen, wordt de par­keer­garage gefi­naliseerd en wordt het ontwerp voor de open­bare ruimte afgerond. Deze fase zal cir­ca ander­half jaar duren, waar­na de drie cor­po­raties hun plan­nen gaan uitvo­eren, hier staat cir­ca drie jaar voor gepland.

Deel deze pagina via

Ook interessant