Project omschrijving

Eure­ka­Rail: bete­re spoorverbindingen

Onder de naam Eure­ka­Rail voert AT Osbor­ne samen met con­sor­ti­um­part­ner Rail­in­fra Solu­ti­ons  in opdracht van het Minis­te­rie van Infra­struc­tuur & Mili­eu, pro­vin­cie Lim­burg en pro­vin­cie Bra­bant een ver­ken­nend onder­zoek uit naar het ver­be­te­ren van de spoor­ver­bin­din­gen tus­sen Eind­ho­ven, Ven­lo en Düs­sel­dorf en tus­sen Eind­ho­ven, Heer­len, Aachen en Köln.

De ambi­tie van onze opdracht­ge­vers is om op deze lij­nen uit­ein­de­lijk inter­ci­ty-ver­bin­din­gen te rea­li­se­ren. Maar voor­dat nieu­we ver­bin­din­gen gere­a­li­seerd kun­nen wor­den, moet eerst onder­zoek wor­den gedaan naar de haal­baar­heid . Om in het voor­jaar 2017 te kun­nen beslui­ten over de Neder­lands-Duit­se inter­ci­ty-ver­bin­din­gen zul­len het minis­te­rie en de pro­vin­cies onder ande­re inzicht moe­ten krij­gen in:

  • de capa­ci­teits­knel­pun­ten in de infrastructuur
  • de inves­te­rings­kos­ten voor beno­dig­de infra­struc­tu­re­le maatregelen;
  • de te ver­wach­ten aan­tal­len reizigers;
  • de busi­ness cases (exploi­ta­tie);
  • en de maat­schap­pe­lij­ke kos­ten en baten.

In het onder­zoek zijn wij bezig om de beno­dig­de beslis­in­for­ma­tie voor onze opdracht­ge­vers te ver­krij­gen. Het inter­na­ti­o­na­le karak­ter van de opga­ve maakt de opdracht vele malen com­plexer dan een regu­lier Neder­lands spoor­pro­ject! Aan bei­de zij­den van de grens heb je te maken met ver­schil­len­de wet- en regel­ge­ving, ande­re orga­ni­sa­ties, gover­nan­ce en tech­ni­sche stan­daar­den en sys­te­men en niet te ver­ge­ten ver­schil­len­de cul­tu­ren. Geluk­kig komt hier­bij de ken­nis die wij heb­ben opge­daan bij ande­re inter­na­ti­o­na­le spoor­pro­jec­ten, zoals de Betu­we­rou­te en HSL-Zuid, goed van pas.

Inmid­dels is het eer­ste suc­ces al geboekt: op basis van het eer­ste deel van het onder­zoek heb­ben het minis­te­rie en pro­vin­cie Lim­burg in juni 2016 beslo­ten om 58 mil­joen te inves­te­ren in de ver­dub­be­ling van het spoor tus­sen Heer­len en Land­graaf. Het enkel­spo­ri­ge tra­ject Heer­len-Land­graaf is nu nog een belang­rij­ke bottleneck.