Evaluatie aanbesteding Blankenburgverbinding

Om de bereik­baarheid van de Green­port West­land en de Rot­ter­damse haven te ver­beteren, wordt de A24 Blanken­burgverbind­ing aan­gelegd. Deze verbind­ing verbindt de A15 ten oost­en van Rozen­burg en de A20 ten west­en van Vlaardingen.

De verbind­ing wordt een alter­natief voor het bestaande A4-tracé tussen de knoop­pun­ten Kethelplein en Benelux­plein. De A24 Blanken­burgverbind­ing loopt (van noord tot zuid) vanaf A20 aan de west­kant, langs de Krabbe­plas bij Vlaardin­gen, onder de vaar­weg ‘het Scheur’ door en wordt ten oost­en van Rozen­burg aanges­loten op de A15. Om de bar­rièrew­erk­ing van de weg te ver­min­deren en daarmee de leef­baarheid van het gebied te ver­groten is voor de inpass­ing van de weg aan de noord­kant gekozen voor de aan­leg van een land­tun­nel. De vaar­weg wordt met een zink­tun­nel gekruist.

Eén mark­t­par­tij
Rijk­swa­ter­staat (RWS) heeft besloten om het project via een DBFM-Overeenkomst op de markt te zetten. Hier­door wor­den het ontwerp, de real­isatie en het onder­houd van de A24, A20 en de A15 gedurende een lange peri­ode bij een mark­t­par­tij gelegd. In mei 2016 is het aanbeste­d­ing­spro­ces ges­tart. Een con­cur­ren­tie gerichte dialoog met twee gegadig­den, te weten de con­sor­tia BAAK en BBV24, heeft in juli 2017 geleid tot het voorne­men tot gun­ning van het project aan con­sor­tium BAAK. Dit voorne­men heeft geleid tot een kort ged­ing, aanges­pan­nen door het con­sor­tium BBV24. De recht­sza­ak heeft ver­vol­gens tot ver­trag­ing van de aanbeste­d­ing geleid, maar niet tot gun­ning aan een andere par­tij. Na de gerechtelijke uit­spraak heeft BBV 24 aangegeven geen hoger beroep aan te zullen teke­nen, waarmee de recht­sza­ak is afgesloten.

Eval­u­atie door AT Osborne
Rijk­swa­ter­staat wenst samen met de twee con­sor­tia terug te kijken wat van het ver­loop van deze aanbeste­d­ing kan wor­den geleerd. AT Osborne is gevraagd om een eval­u­atie uit te voeren. Onderdeel van de aan­pak is het voeren van gesprekken met RWS, BAAK en BBV24, om ervarin­gen naar boven te halen. Ver­vol­gens wor­den enkele bijeenkom­sten gehouden waarin leer­pun­ten voor alle par­ti­jen zijn geï­den­ti­ficeerd. Tot slot wordt een geza­men­lijks pub­li­catie opgesteld, passend bij de transparantie die RWS naar de markt wenst uit te stralen.

Deel deze pagina via

Ook interessant