Project omschrijving

Eva­lu­a­tie aan­be­ste­ding Blankenburgverbinding

Om de bereik­baar­heid van de Green­port West­land en de Rot­ter­dam­se haven te ver­be­te­ren, wordt de A24 Blan­ken­burg­ver­bin­ding aan­ge­legd. Deze ver­bin­ding ver­bindt de A15 ten oos­ten van Rozen­burg en de A20 ten wes­ten van Vlaardingen.

De ver­bin­ding wordt een alter­na­tief voor het bestaan­de A4-tra­cé tus­sen de knoop­pun­ten Ket­hel­plein en Bene­lux­plein. De A24 Blan­ken­burg­ver­bin­ding loopt (van noord tot zuid) van­af A20 aan de west­kant, langs de Krab­be­plas bij Vlaar­din­gen, onder de vaar­weg ‘het Scheur’ door en wordt ten oos­ten van Rozen­burg aan­ge­slo­ten op de A15. Om de bar­ri­è­re­wer­king van de weg te ver­min­de­ren en daar­mee de leef­baar­heid van het gebied te ver­gro­ten is voor de inpas­sing van de weg aan de noord­kant geko­zen voor de aan­leg van een land­tun­nel. De vaar­weg wordt met een zink­tun­nel gekruist.

Eén markt­par­tij
Rijks­wa­ter­staat (RWS) heeft beslo­ten om het pro­ject via een DBFM-Over­een­komst op de markt te zet­ten. Hier­door wor­den het ont­werp, de rea­li­sa­tie en het onder­houd van de A24, A20 en de A15 gedu­ren­de een lan­ge peri­o­de bij een markt­par­tij gelegd. In mei 2016 is het aan­be­ste­dings­pro­ces gestart. Een con­cur­ren­tie gerich­te dia­loog met twee gega­dig­den, te weten de con­sor­tia BAAK en BBV24, heeft in juli 2017 geleid tot het voor­ne­men tot gun­ning van het pro­ject aan con­sor­ti­um BAAK. Dit voor­ne­men heeft geleid tot een kort geding, aan­ge­span­nen door het con­sor­ti­um BBV24. De rechts­zaak heeft ver­vol­gens tot ver­tra­ging van de aan­be­ste­ding geleid, maar niet tot gun­ning aan een ande­re par­tij. Na de gerech­te­lij­ke uit­spraak heeft BBV 24 aan­ge­ge­ven geen hoger beroep aan te zul­len teke­nen, waar­mee de rechts­zaak is afgesloten.

Eva­lu­a­tie door AT Osborne
Rijks­wa­ter­staat wenst samen met de twee con­sor­tia terug te kij­ken wat van het ver­loop van deze aan­be­ste­ding kan wor­den geleerd. AT Osbor­ne is gevraagd om een eva­lu­a­tie uit te voe­ren. Onder­deel van de aan­pak is het voe­ren van gesprek­ken met RWS, BAAK en BBV24, om erva­rin­gen naar boven te halen. Ver­vol­gens wor­den enke­le bij­een­kom­sten gehou­den waar­in leer­pun­ten voor alle par­tij­en zijn geï­den­ti­fi­ceerd. Tot slot wordt een geza­men­lijks publi­ca­tie opge­steld, pas­send bij de trans­pa­ran­tie die RWS naar de markt wenst uit te stralen.