Project omschrijving

Eva­lu­a­tie Com­pen­se­ren­de Maat­re­ge­len Kierbesluit

Het Haring­vliet is van oor­sprong een natuur­lij­ke zee­arm van de Noord­zee tus­sen Voor­ne Put­ten en de Hoek­sche Waard in het noor­den en Goe­ree-Over­flak­kee in het zui­den. In 1970 werd het Haring­vliet in het kader van de Del­ta­wer­ken door de Haring­vliet­slui­zen van de zee afge­slo­ten, om het ach­ter­land te bescher­men tegen de gevol­gen van een storm­vloed. Door de afslui­ting van het Haring­vliet ver­dwe­nen het zou­te water en de groot­ste getij­de­wer­king en ook bepaal­de vis­soor­ten uit de Neder­land­se wateren.

Kier­be­sluit
Sinds­dien is het (gedeel­te­lijk) terug­bren­gen van de oor­spron­ke­lij­ke natuur meer­de­re keren beke­ken. Uit­ein­de­lijk is ervoor geko­zen om de slui­zen in beperk­te mate open te stel­len. Op deze manier kun­nen trek­vis­sen, waar­on­der de zalm en de zee­fo­rel, de slui­zen pas­se­ren rich­ting de paai­ge­bie­den, die stroom­op­waarts lig­gen. Dit is vast­ge­legd in het Besluit beheer Haring­vliet­slui­zen (in de volks­mond ‘Kier­be­sluit’). Daar­in is afge­spro­ken dat in 2018 de slui­zen ‘op een kier wor­den gezet’, op het moment dat de water­stand op zee hoger is dan op het Haring­vliet. Daar­door ont­staat een zoet-zout over­gangs­ge­bied in het wes­te­lijk deel van het Haringvliet.

Samen­wer­king
Om het Kier­be­sluit moge­lijk te maken, zijn com­pen­se­ren­de maat­re­ge­len gere­a­li­seerd, met het oog op het bor­gen van de zoet­wa­ter­voor­zie­ning voor de omlig­gen­de func­ties. Dat deden RWS, water­schap Hol­land­se Del­ta en drink­wa­ter­maat­schap­pij Evi­des in de afge­lo­pen jaren geza­men­lijk. Ten oos­ten van Mid­del­har­nis is voor de zoet­wa­ter­voor­zie­ning een inlaat gebouwd. Ter hoog­te van de ingang van de haven van Mid­del­har­nis zijn gro­te dui­kers onder de haven­in­gang aan­ge­legd, die het zoe­te water onder de haven door laat lopen. Ook op Voor­ne-Put­ten zijn soort­ge­lij­ke maat­re­ge­len geno­men. Deze pro­jec­ten zijn gere­a­li­seerd, zodat in sep­tem­ber 2018 gestart kan wor­den met het lerend imple­men­te­ren van het Kierbesluit.

Eva­lu­a­tie
De geza­men­lij­ke pro­ject­or­ga­ni­sa­tie vroeg AT Osbor­ne om het pro­ject ‘Com­pen­se­ren­de maat­re­ge­len Kier­be­sluit’ te eva­lu­e­ren. Voor de eva­lu­a­tie zijn rele­van­te docu­men­ten door­ge­no­men en gesprek­ken met de betrok­ken par­tij­en gevoerd. Ook zijn bevin­din­gen van ande­re betrok­ken par­tij­en mee­ge­no­men, zoals gemeen­ten, LTO en WNF. De resul­ta­ten van het onder­zoek wor­den na de zomer­va­kan­tie van 2018 aan de Stuur­groep en de pro­ject­or­ga­ni­sa­tie van de drie betrok­ken par­tij­en gepresenteerd.