Project omschrijving

Eva­lu­a­tie naar het plat­form Samen Klimaatbestendig

In het voor­jaar van 2020 heeft AT Osbor­ne  een eva­lu­a­tie uit­ge­voerd naar de gover­nan­ce en het func­ti­o­ne­ren van het Plat­form Samen Kli­maat­be­sten­dig. Voor deze eva­lu­a­tie heb­ben wij een groot aan­tal par­tij­en (pri­vaat en over­heid) die wer­ken aan kli­maat­adap­ta­tie geïn­ter­viewd. Daar­naast heb­ben wij inten­sief over­leg gevoerd met het Plat­form Samen Kli­maat­be­sten­dig zelf en de betrok­ken opdrachtgevers.

De eva­lu­a­tie bestond uit twee fases. In de eer­ste fase heb­ben wij, op basis van de door ons ont­wik­kel­de doe­len­boom, inzicht gege­ven in de mate waar­in het Plat­form vol­doet aan de aan haar gestel­de vra­gen. Daar­naast heb­ben wij onze onaf­han­ke­lij­ke inzich­ten gege­ven over de gover­nan­ce van en rond­om het plat­form. Als uit­komst van fase 1 volg­de de con­clu­sie dat de voort­zet­ting van het Plat­form Samen Kli­maat­be­sten­dig gewenst is. Het plat­form levert een posi­tie­ve bij­dra­ge aan het rea­li­se­ren van een kli­maat­adap­tief Neder­land. Daar­bij is het gewenst om de voort­zet­ting te gebrui­ken als basis voor een aan­tal aan­vul­len­de afspra­ken op het gebied van focus en posi­ti­o­ne­ring die de kracht van het plat­form versterken.

In de twee­de fase heb­ben wij ons voor­al gericht op aan­be­ve­lin­gen op basis van de les­sons lear­ned. Dit tegen de ach­ter­grond van de gewens­te focus en posi­ti­o­ne­ring van het Plat­form. In fase 2 heb­ben we voor de thema’s ken­nis, aan­ja­gen en net­wer­ken de suc­ces­fac­to­ren van het plat­form gede­fi­ni­eerd (terug­blik). Daar­naast zijn de hui­di­ge behoef­ten geïn­ven­ta­ri­seerd via een enquê­te en inter­views. Als con­text en der­de per­spec­tief voor de les­sons lear­ned is geke­ken naar de tran­si­tie-uit­da­gin­gen voor kli­maat­adap­ta­tie. Per the­ma zijn op basis van de les­sons lear­ned aan­be­ve­lin­gen gefor­mu­leerd en samen­ge­vat tot con­cre­te stappen.

De belang­rijk­ste aan­be­ve­ling voor ieder van de drie thema’s (ken­nis, aan­ja­gen en net­werk) is dat wij advi­se­ren dat het Plat­form samen met haar opdracht­ge­vers werkt aan een meer sys­te­ma­ti­sche aan­pak door het ont­wik­ke­len van defi­ni­ties en stra­te­gie­ën.  Daar­naast zijn er ook quick wins te beha­len van­uit de geble­ken behoef­ten uit de inter­views en enquê­te; meer ver­die­ping van de best prac­ti­ces als benoem­de suc­ces­fac­to­ren van het Plat­form, het invul­len van de wit­te vlek­ken in het lan­de­lijk beeld op gebied van aan­ja­gen, het ver­be­te­ren van de inte­gra­le aan­pak­ken en het ver­bin­den met ande­re maat­schap­pe­lij­ke opgaves.

Het plat­form heeft aan­ge­ge­ven dat het qua capa­ci­teit steeds las­ti­ger wordt om te voor­zien in alle genoem­de behoef­ten. Wij heb­ben gead­vi­seerd om voor de meest drin­gen­de behoef­ten, geza­men­lijk met opdracht­ge­vers een hel­de­re en navolg­ba­re afwe­ging te maken tus­sen de hui­di­ge aan­pak en een even­tu­eel nieu­we aan­pak met ande­re accenten.

De inhou­de­lij­ke aan­be­ve­lin­gen zijn goed ont­van­gen door de Stuur­groep van het Del­ta­pro­gram­ma Ruim­te­lij­ke Adaptatie.