Evaluatie naar het platform Samen Klimaatbestendig

In het voor­jaar van 2020 heeft AT Osborne  een eval­u­atie uit­gevo­erd naar de gov­er­nance en het func­tioneren van het Plat­form Samen Kli­maatbestendig. Voor deze eval­u­atie hebben wij een groot aan­tal par­ti­jen (pri­vaat en over­heid) die werken aan kli­maatadap­tatie geïn­ter­viewd. Daar­naast hebben wij inten­sief over­leg gevo­erd met het Plat­form Samen Kli­maatbestendig zelf en de betrokken opdrachtgevers.

De eval­u­atie bestond uit twee fas­es. In de eerste fase hebben wij, op basis van de door ons ontwikkelde doe­len­boom, inzicht gegeven in de mate waarin het Plat­form vol­doet aan de aan haar gestelde vra­gen. Daar­naast hebben wij onze onafhanke­lijke inzicht­en gegeven over de gov­er­nance van en ron­dom het plat­form. Als uitkomst van fase 1 vol­gde de con­clusie dat de voortzetting van het Plat­form Samen Kli­maatbestendig gewenst is. Het plat­form lev­ert een posi­tieve bij­drage aan het realis­eren van een kli­maatadap­tief Ned­er­land. Daar­bij is het gewenst om de voortzetting te gebruiken als basis voor een aan­tal aan­vul­lende afsprak­en op het gebied van focus en posi­tioner­ing die de kracht van het plat­form versterken.

In de tweede fase hebben wij ons vooral gericht op aan­bevelin­gen op basis van de lessons learned. Dit tegen de achter­grond van de gewen­ste focus en posi­tioner­ing van het Plat­form. In fase 2 hebben we voor de thema’s ken­nis, aan­ja­gen en netwerken de suc­ces­fac­toren van het plat­form gedefinieerd (terug­b­lik). Daar­naast zijn de huidi­ge behoeften geïn­ven­tariseerd via een enquête en inter­views. Als con­text en derde per­spec­tief voor de lessons learned is gekeken naar de tran­si­tie-uitdag­in­­gen voor kli­maatadap­tatie. Per the­ma zijn op basis van de lessons learned aan­bevelin­gen gefor­muleerd en samengevat tot con­crete stappen.

De belan­grijk­ste aan­bevel­ing voor ieder van de drie thema’s (ken­nis, aan­ja­gen en netwerk) is dat wij advis­eren dat het Plat­form samen met haar opdracht­gev­ers werkt aan een meer sys­tem­a­tis­che aan­pak door het ontwikke­len van defin­i­ties en strate­gieën.  Daar­naast zijn er ook quick wins te behalen vanu­it de gebleken behoeften uit de inter­views en enquête; meer verdieping van de best prac­tices als benoemde suc­ces­fac­toren van het Plat­form, het invullen van de witte vlekken in het lan­delijk beeld op gebied van aan­ja­gen, het ver­beteren van de inte­grale aan­pakken en het verbinden met andere maatschap­pelijke opgaves.

Het plat­form heeft aangegeven dat het qua capaciteit steeds lastiger wordt om te voorzien in alle genoemde behoeften. Wij hebben gead­viseerd om voor de meest drin­gende behoeften, geza­men­lijk met opdracht­gev­ers een heldere en navol­gbare afweg­ing te mak­en tussen de huidi­ge aan­pak en een eventueel nieuwe aan­pak met andere accenten.

De inhoudelijke aan­bevelin­gen zijn goed ont­van­gen door de Stu­ur­groep van het Deltapro­gram­ma Ruimtelijke Adaptatie.

Deel deze pagina via

Ook interessant