Evaluatie Nieuwe Keersluis Limmel

Rijk­swa­ter­staat werkt in zuid Ned­er­land aan de real­isatie van de Nieuwe Keer­sluis Lim­mel. Dit DBFM-project vormt bin­nen Rijk­swa­ter­staat onderdeel van het sluizen­pro­gram­ma. Met het naderen van de Beschik­baarhei­ds­da­tum en Voltooi­ings­da­tum is een aan­tal ver­schil­lende eval­u­aties uit­gevo­erd. Deze eval­u­aties hebben bijge­dra­gen aan het door­lopen van het Gate 4‑proces en aan de ken­nisop­bouw en daarmee de lessen die bred­er in het sluizen­pro­gram­ma zijn gedeeld. AT Osborne voerde in samen­werk­ing met haar part­ner twee­t­al eval­u­aties uit, namelijk op het gebied van machin­evei­ligheid en de ontwik­kel­ing van ver­zoeken tot wijzig­ing (VTW’s) in relatie tot het risicodossier.

Uitdag­ing
Met de eval­u­atie rond machin­evei­ligheid bracht­en we in kaart hoe en in welke mate het project en opdracht­ne­mer invulling hebben gegeven aan de onder­zoek­splicht van de machiner­ichtli­jn. De raakvlakken tussen de werkza­amhe­den van opdracht­ne­mer en de opdracht­gev­er in het kad­er van de onder­zoek­splicht zijn inzichtelijk gemaakt, om lessen te kun­nen definiëren voor toekom­stige werken aan nat­te DBFM-contracten.

De eval­u­atie op de ontwik­kel­ing van VTW’s in relatie tot het risi­co­dossier richtte zich op VTW’s die zich voord­e­den in de real­isatiefase van het project. Doel van de eval­u­atie was het achter­halen van de (gemeen­schap­pelijke) oorza­k­en van de con­tractwi­jzigin­gen, het bepalen van de mate waarin de con­tractwi­jzigin­gen hebben bijge­dra­gen aan een beter pro­jec­tre­sul­taat en hoe de con­tractwi­jzigin­gen zich hebben ver­houden tot het ini­tiële bud­get onvoorzien.

Oploss­ing
De gehanteerde aan­pak van bei­de eval­u­aties bestond uit vier stap­pen. In een intakege­sprek is het doel van de eval­u­atie bepaald en zijn hoofd­vra­gen gefor­muleerd. Ver­vol­gens zijn diverse betrokke­nen bij opdracht­gev­er als opdracht­ne­mer bevraagd naar hun bevin­din­gen en ervarin­gen in het project ron­dom het the­ma. Daar­naast is voor de eval­u­atie naar VTW’s een analyse uit­gevo­erd. De resul­tat­en zijn uit­gew­erkt in een bondi­ge rap­portage per eval­u­atie. Op basis van deze rap­portage zijn leer­ervarin­gen opgesteld naar het for­mat van Waarde­stromen, die in een inter­ac­tieve sessie met sleutelfig­uren in het sluizen­pro­gram­ma zijn besproken.

Deel deze pagina via

Ook interessant